Göwreli? Öwreniň pikiriçe, ukyňy al
Göwreli? Öwreniň pikiriçe, ukyňy al
Anonim

Pittburg uniwersiteti tarapyndan geçirilen gözleg, göwrelilik döwründe ukynyň ýeterlik däldigi, çaga dogluşynyň pes agramyny we beýleki kynçylyklary ýokarlandyryp biljekdigini ýüze çykardy. Tapyndylar şu gün “Psihosomatiki lukmançylyk” theurnalynda çap edildi.

Pittiň lukmançylyk mekdebiniň psihiatriýa boýunça dosenti Mişel Okun: "Netijelerimiz, göwreliligiň irki döwründe, esasanam depressiýany başdan geçirýän aýallarda uky meselelerini kesgitlemegiň möhümdigini görkezýär" -diýdi. "Uky meselesi näçe ir ýüze çykarylsa, lukmanlar göwreli aýallar bilen çözgütleri durmuşa geçirmek üçin näçe ir işleseler.

Enäniň ukusy çaganyň ösmegi we geljekki saglygy üçin möhümdir, sebäbi bedeniň immunitetleri ýeterlik mukdarda we dynç alyş hiline baglydyr. Gynansagam, göwrelilik köplenç kesilen uky siklleri, ukusyzlyk alamatlary we dynç alyş görnüşleriniň umumy üýtgemegi bilen bellenýär. Şeýle bidüzgünçilikler, sitokinleriň önümçiligini çaltlaşdyrmak arkaly çişme seslenmelerini bozup biler - aşa köp bolmagy sagdyn öýjüklere howp salýan signal beriji molekulalaryň topary.

Doktor Okun: "Uky bilen immunitetiň arasynda dinamiki gatnaşyk bar we bu barlag göwrelilik döwründe dogrumdan tapawutlylykda bu gatnaşygy ilkinji bolup öwrenýär" -diýdi.

Sitokin molekulalary immun öýjükleriniň arasynda içerki aragatnaşygy ýeňilleşdirýän bolsa-da, aşa köp öndürmek bedeniň keseliň öňüni almak we oňurga arteriýalaryny bozmak ukybyny çäklendirip biler.

Artykmaçlyk uky düzgünini hasam bozup bilýän depressiýa hem sebäp bolup biler. Şol sebäpli dogry dynç almazlyk, aşa sitokinleriň we depressiýa bilen baglanyşykly ukusyzlygyň öz-özüni dowam etdirýän siklini döredip biler.

Geçmişde, dogrumdan soňky gözlegler göwreliliginiň möhletinden öň dogulmagy we preeklampsiýa ýaly oňaýsyz netijeler bilen bellenen aýallarda şeýle artykmaçlygy ýüze çykardy. Gözlegçiler, bu netijeleriň köpüsiniň ýokançlyklar sebäpli ýüze çykandygyna garamazdan, uky bilen immunitetiň arasyndaky baglanyşygy göz öňünde tutup, ukynyň ýeterlik däldigi ýaly özüňi alyp barşyň goşmaça faktor bolup biljekdigini anykladylar.

Gözlegçiler, gözlegçiler göwreliligiň 20 hepdesinde takmynan 170 aýalda çişiriji sitokinleriň, depressiýanyň we ukusyzlygyň derejesine baha berdiler. Topar 10 hepdäniň dowamynda toparyň uky ýagdaýyna we sitokinleriň öndürilişine gözegçilik etdi we analiz etdi. Immun proseslerinde islendik üýtgeşmäniň göwreliligiň ýaramaz netijelerine töwekgelçiligi ýokarlandyrmak üçin ýeterlikdigini anykladylar.

Mundan başga-da, netijeler depressiýadan we ukynyň ýeterlik däldiginden ejir çekýän aýallaryň dogluş bilen baglanyşykly ýaramaz netijeler üçin iň uly töwekgelçilikdigini görkezdi.

Mowzuk arkaly meşhur