Hünärmenleriň pikiriçe, “Fort Bliss” radiasiýasy derrew howp abandyrmaýar
Hünärmenleriň pikiriçe, “Fort Bliss” radiasiýasy derrew howp abandyrmaýar
Anonim

Goşun derňewçileri Tehas ştatynyň Fort Bliss şäherindäki öňki ýadro ýaraglary bunkerindäki radiasiýa derejesine baha bermegi dowam etdirýärkä, hünärmenler howp abanýar.

“Waşington Post” sülçüleriň Sowuk uruş döwründe ýadro ýaraglaryny saklamak we ýygnamak üçin ulanylýan igloga meňzeş bunkeri barlamak üçin FBI-nyň köpçülikleýin gyryş topary bilen bilelikde sişenbe güni gelendigini habar berdi.

“Fort Bliss” -iň metbugat sekretary Jo Bukçinonyň pikiriçe, içerde ulanylýan epoksi boýag radioaktiw ýüzleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlady.

Soňky on ýylda ýaraglar bunkerde saklanandygyna garamazdan, Buccini enjamlary ulanan esgerleriň netijede hapalanmagynyň ähtimal däldigini aýtdy. Realeke-täk aladam epoksi boýag çiplerini iýmek bolar - bu bunkeriň içinde yzygiderli işleýän işgärler bilen çäklenýär.

Radierli radiologiýa hünärmenleri ýüze çykarylan radiasiýa görnüşleriniň jemgyýetiň saglygyna howp salmaýandygyny görkezip, bu pikiri goldaýarlar. Tehas uniwersitetiniň professory Jon Walton KFOX14 bilen geçirilen söhbetdeşlikde okyjylara köplenç radiasiýa bilen baglanyşykly saglyk meseleleriniň - rak, deriniň ýanmagy we deformasiýa bilen baglanyşykly ýerlerde ýüze çykarylan alfa we beta radiasiýasy bilen kän bir baglanyşygynyň ýokdugyny aýtdy.

Walton: "Görnüşinden, ol ýerde alfa we beta tapýarlar, bu ýadro ýaragyna laýyk gelýär, sebäbi plutoniumdan we urandan alýan zadyňyz şu". "El Paso halkyna derrew saglyk howpy abanmaz, 50-nji ýa-da 60-njy ýyllardan bäri bar ýaly görünýär, şonuň üçin bu uzak wagtlap dowam edýär".

"Alfa radiasiýasy geliý ýadrosy. Uly we uludyr, näme bolýar, deriňiz ýa-da eşigiňiz tarapyndan saklanar, şonuň üçin gaty uzak aralaşmaz. Beta elektron, belki geçer deriňiz, ýöne kän däl "-diýdi.

Jemgyýetçilik howpy nola ýakyn bolsa-da, goşunyň häzirki saklamak çäreleri zerurlygyna galýar, sebäbi radiasiýa bilen hapalanan materiallaryň siňdirilmegi we dem almagy gaty howply bolup biler.

Walton: "Olaryň nähili howplydygy barada aýdylanda bolsa, bu birneme çylşyrymly, gamma radiasiýasy, adamlar has gorkýarlar, sebäbi siz ony aňsatlyk bilen saklap bilmeýärsiňiz, ýöne alfa radiasiýasy has köp zyýan berýär". "Eger öýkeniňize alfa radiasiýasyny alsaňyz, dem alyň ýa-da dem alyň diýseňiz, bu radiasiýanyň iň zäherli görnüşidir. Nuclearadro bombasyndan plutonium bar bolsa, ony Ziploc sumkasyna salsaňyz, saklap bilerdim. elimde we kän bir zyýany bolmaz. Eger men ony Ziploc sumkasyndan çykaryp, ony güýçlendirip ýa-da ýakyp, dem alsam, bu adama mälim bolan iň zäherli maddalaryň biridir."

Bukçiniň pikiriçe, bunkeriň içindäki hapalanan epoksi çiplere ýakyn ýerde işleýän ähli işgärlere radiasiýa töwekgelçiligi barada habar berildi.

Radiasiýa, radium we uran ýaly durnuksyz elementleriň çüýrän ýadrolaryndan çykýan energiýany aňladýar. Bu durnuksyz elementleriň özlerini durnuklaşdyrmaga synanyşýan prosesi, himiki baglanyşyklary döwmek üçin energiýasy käwagt ýokary bolan radioaktiw bölejikleri çykarýar.

Mowzuk arkaly meşhur