Uteiti böwrek şikesleri bilen baglanyşykly prostat mäziniň bejergisi
Uteiti böwrek şikesleri bilen baglanyşykly prostat mäziniň bejergisi
Anonim

Monrealdaky MakGill uniwersitetiniň gözlegçiler topary erkeklerde prostat mäzini bejermek üçin ulanylýan gormona gönükdirilen bejerginiň ýiti böwrek şikesleriniň döremek mümkinçiligini artdyryp biljekdigini anykladylar. Gormon maksatly bejergi, esasan, prostata mäziniň iň agressiw görnüşlerine garşy göreşmek üçin ulanylsa-da, onuň bilen baglanyşykly başga-da uly töwekgelçilikler bar, köplenç töwekgelçilikden peýdalanýan deňagramlylygy döredýär.

Amerikan lukmançylyk birleşiginiň (JAMA) Journalurnalynda 17-nji iýulda çap edilen gözleg, androjen mahrum etmek bejergisiniň erkek adamyň ýiti böwrek şikeslenmeleriniň 250 göterim ýokarlanmagyna sebäp bolup biljekdigini görkezdi. Kidneyiti böwrek şikesleri bilen baglanyşykly böwrek işiniň çalt ýitmegi ölüm derejesiniň 50 göterimine deňdir.

MakGilliň gözlegçisi Laurent Azoulay "Roýter Saglyk" gazetine beren interwýusynda "Biziň geçiren işimiz, androjen ýokaşdyrmak bejergisini bellemekde has seresap bolmalydygymyzy aladalandyrýar" -diýdi.

Gözlegçiler 1997-nji we 2008-nji ýyllar aralygynda prostat däl düwnük keseli bolan 10, 250 erkek kişini öwrenip, haýsy hassalaryň böwrek şikesiniň bardygyny anykladylar. 10, 250 erkek adamyň 232-siniň böwrekde ýiti şikes alandygyny we 232-den ýarysyndan gowragynyň şol wagt androjdan mahrum ediliş bejergisiniň bardygyny anykladylar. Gormonal bejerginiň erkeklerdäki testosteron we estrogen derejesine täsir edýändigi we gormonlaryň böwrekleriň işlemeginde rol oýnaýandygy sebäpli, Azouly gormonal bejerginiň we böwrek ýetmezçiliginiň baglanyşyp biljekdigine ynanýar.

Grek dilinde "öňünde durýan" ýa-da "goraýjy" diýmegi aňladýan prostata, öt haltanyň aşagynda ýerleşýän erkek köpeliş ulgamynda bezdir. Prostat keseli köplenç garry erkek adamlarda ýüze çykýar.

Androjeniň ýok edilmegi bejergisi (ADT), androjeniň ýok edilmegi bejergisi diýlip hem atlandyrylýar, adatça agressiw, ösen prostata mäziniň bejergisini bejermek üçin saklanýar - adatça düwnük bedeniň beýleki ýerlerine ýaýran mahaly. Derman ýa-da hirurgiýa arkaly, ADT erkek adamyň bedenindäki gormonlaryň sanyny azaltmak bilen prostata mäziniň öýjükleriniň ösüşini saklaýar.

Kliniki onkologiýa Journalurnalynda çap edilen öňki gözlegler androjeniň ýok edilmeginiň bejergisiniň ýürek agyry howpunyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydygyny görkezdi. Prostata mäziniň agressiw we ösen tapgyrynda ADT bilen baglanyşykly töwekgelçilikleriň peýdasyndan has uly bolup biljekdigi görünýär.

Azoulay WebMD-ä "Androjen mahrum terapiýasyny kimiň almalydygy we ulanylyş möhleti barada uly jedel bar" -diýdi. "Prostata mäziniň ýaýramagy bilen kesellän hassalarda peýdasy töwekgelçilikden has ýokarydyr, ýöne indi prostata mäzinden ölmeýän hassalarda [androjdan mahrum etmek bejergisini] ulanmak üçin bu bökdençlik bar. Näsaglaryň bu kiçi toparynda töwekgelçilikler artykmaçlykdan ýokary bolup biler. "."

Mowzuk arkaly meşhur