Ajy iýmitden lezzet almak, ysly zatlara duýgurlyk däl-de, duýgulary gözlemek hakda
Ajy iýmitden lezzet almak, ysly zatlara duýgurlyk däl-de, duýgulary gözlemek hakda
Anonim

Hemmeler ysly iýmitleri halamaýarlar. Aslynda, käbir adamlar muňa doly ýigrenýärler. Whyöne näme üçin käbir beýlekiler beýle agyryly iýmitleri iýmekden ýüz öwürýärler? Iýmit tehnologiýasy institutynyň (IFT) ýyllyk ýygnagynda we iýmit sergisinde 2013-nji ýylda hödürlenen täze gözleg, bu soragyň jogabynyň adamlaryň şahsyýetlerinde, esasanam sensasiýa gözleýänlerde bolup biljekdigini ýüze çykardy.

Penn Döwlet Uniwersitetiniň doktorlyk kandidaty we bu gözlegiň esasy gözlegçisi Nadia Byrnes, 18 ýaşdan 45 ýaş aralygyndaky 184 gatnaşyjynyň toparyna Arnett Sensation Seeking (AISS) synagyndan peýdalanyp baha berdi. Gatnaşanlar täze we dartgynly ýagdaýlara gatnaşmak isleglerine baha berip bildiler, soň bolsa töwekgelçilik isleglerini kesgitlediler. Mysal üçin, "Daşary ýurtdan birine durmuşa çykmagyň nähili gyzykly boljagyny görüp bilerin" atly täze bir ýagdaý, "Aýdym-saz diňlänimde gaty sesli bolmagymy isleýärin" diýen dartgynly ýagdaý bolardy.

Ortaça AISS balyndan has köp bal gazanan toparda bolanlar, töwekgelçilikli ýagdaýlara we täze tejribelere has açyk hasaplandy, aşakda gol salanlar bolsa beýle tejribelere açyk däldi.

Gatnaşanlara nahar wagtynda 25 mikrometr kapsaisin - çili burçundaky ýakymly komponent - berildi we wagtyň geçmegi bilen naharyň näçeräk lezzet alandyklaryny we ýanmagyň has güýçlenendigini aýtdylar. Gözlegçiler, ýanmagyň has güýçlenmegi bilen, ortaça AISS balyny alanlaryň iýmitleri çalt halamaýandyklaryny, ýokarda bal gazananlaryň bolsa iýmitiň halaýandygyny, hatda güýçliliginiň ýokarlanandygyny anykladylar. Ortaça bal gazananlar hem nahary halamaýarlar, ýöne ortaça pes bolanlar ýaly çalt däl.

Byrnes "Teoretiki taýdan ýanmagyň intensiwliginiň we halanmagynyň çyzykly baglanyşyklydygyny bilýäris. Birleşme ýa-da iýmit näçe gaharly bolsa, adamlar şonça-da halamaz" -diýdi. "Emma bu mydama beýle däl."

Braýn, AISS-de 97 adamyň synagdan geçen şuňa meňzeş gözlegiň awtory, soňra suw bilen garylan kapsaisini goşmak bilen alty gyjyndyrmany alandan soň, duýgurlygyň intensiwligini bahalandyrmak üçin anketany doldurmagy haýyş etdi. Soňraky döwürde, ysly iýmitleri näçe iýýändikleri barada gözlegler tamamlandy diýip, “Popular Science” habar berdi.

Byrnes, bu gözlegde sensasiýa gözlemegiň edil agdyklyk edýän faktordygyna göz ýetirdi. Şeýle-de bolsa, ajy iýmit iýýän adamlaryň iýmitiň ýakylýandygyny, ysly iýmitleri az iýýänler ýaly duýýandygyny gördi. Gözleg toparynyň bu faktory kesgitlemek üçin ýeterlik derejede uly bolmagynyň mümkindigini aýdýar.

Derňewiň awtorlary Jon E. Haýnes: "Hiç kim kapsaýsin dozasyny ýa-da dietada zerur bolan dozanyň ýygylygyny bilmeýär" -diýdi. Netijede, Haýes adamyň ysly iýmit iýmäge meýilli bolmagyna sebäp bolýan birnäçe faktoryň bardygyny aýdýar.

"Elbetde, ozalky tejribe, çagalara täsir etmek we öwrenmek, bularyň hemmesi ysly iýmitleri halamakda möhüm rol oýnaýar" -diýdi. Bu görnüşdäki gözleg we öwreniş işlerinde şahsyýet tapawudynyň esasy faktor bolup biljekdigi dogry görünýär."

Byrnes N, Hayes J. Şahsyýet faktorlary, ýakymly iýmitleriň halanmagyny we kabul edilmegini çaklaýar. Iýmitiň hili we ileri tutmasy. 2013

Mowzuk arkaly meşhur