Heartürek agyrylaryny çaklamagyň we öňüni almagyň täze ýoly
Heartürek agyrylaryny çaklamagyň we öňüni almagyň täze ýoly
Anonim

Amerikan Kardiologiýa Kollejiniň (JACC) iürek-damar interwensiýalary Journalurnalynda çap edilen täze gözleg janly hassalarda ýürek keselini döredýän lipid ýadrosyny (LCP) kesgitlemegi başardy. Lukmançylyk nukdaýnazaryndan "miokard infarkty" diýlip atlandyrylýan we ýylda ýüzlerçe müň amerikalylara täsir edýän ýürek keselleriniň öňüni almak barada täze düşünje bolup biler.

Gözlegçiler, infragyzyl spektroskopiýa (NIRS) lipid ýadrosyny kesgitlemek we damar damar ultrases (IVUS) şekillendiriş tehnologiýasyny birleşdirýän damar ulgamy bolan TVC şekillendiriş ulgamyny ulanmak arkaly, gurluşy ýa-da "goly" kesgitläp bildiler. diri hassalarda ýürek agyry wagtynda lipid ýadro nyşanlary.

TVC şekillendiriş ulgamyny döreden lukmançylyk enjamlary kompaniýasy “Infrardx Inc.” tarapyndan ýaýradylan beýanatda bu ulgamyň ozal 3 000-den gowrak hassada ulanylandygy, ýöne bu STEMI hassalarynda ilkinji gezek ulanylandygy aýdylýar. STEMI ýürek agyrysynyň iň agyr görnüşlerinden birine, "ST segmentiniň beýgelýän miokard infarktyna" degişlidir, bu ýerde koronar arteriýa gan damarlary bilen doly ýapylýar we ýürek myşsalarynyň köp böleginiň ölmegine sebäp bolýar.

"Gözlegiň, STEMI günäkär ýerlerinde lipid ýadrosynyň wivo tapyndylaryndaky romany, uly lipid ýadrosynyň ýarylmagynyň miokardyň infarktynyň iň ýygy sebäbini görkezýän köp jeset barlaglaryna gabat gelýär" -diýdi Infraredx press-relizinde. "Iň esasy zat, çaklaýyş we öňüni alyş maksatlary üçin, STEMI günäkärlenýän ýerlerde görlen uly lipid ýadrosy nyşanlaryň ýarylmagyndan we trombyň döremeginden we ýiti koronar hadysadan öň ýüze çykarylan bolmagy ähtimal."

“Infraredx” -iň baş lukman işgäri Jeýms Mülleriň pikiriçe, bu netijeler geljekde ýürek keselleriniň öňüni almak üçin potensiala eýe.

Muller barlagy düşündirýän wideosynda "Ynha, biz 2013-nji ýylda, diňe bir Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýylda bir million töweregi miokard infarkty bolup geçýär" -diýdi. "Şol bir million infarktdan, häzirki wagtda olaryň ýekejesini hem öňünden çaklap bilmeris."

Mülleriň pikiriçe, köplenç ýürek agyrylarynyň döremeginiň sebäbi bolan lipid ýadrosy ýürek agyry ýüze çykmazdan ozal bolup biler - bu nyşany kesgitlemek ýakyn infarkty çaklap biljekdigini we köpleri halas edip biljekdigini görkezýär. ýaşaýar.

Mowzuk arkaly meşhur