Ölümiň sebäbi sebäpli ömrüň dowamlylygy boşlugy ýaryşlaryň arasynda galýar
Ölümiň sebäbi sebäpli ömrüň dowamlylygy boşlugy ýaryşlaryň arasynda galýar
Anonim

1970-nji ýyldan başlap ABŞ-nyň ömri kem-kemden 11% ýokarlandy. CDC / Milli saglyk statistika merkeziniň soňky hasabatyna görä, 2010-njy ýylda ortaça Amerikaly 1970-nji ýylda ortaça 70,8 ýaş bilen deňeşdirilende 78,7 ýaş töweregi ýaşady.

Ak we gara ilatyň arasyndaky ömrüň dowamlylygynyň tapawudy, 1970-nji ýyldaky 7,6 ýyl bilen deňeşdirilende, 2010-njy ýylda 3,8 ýyllyk boşluga çenli azaldy.

1900-nji ýylda bu aralyk 14 ýyl boldy - ortaça gara erkek 32,5 ýaşa çenli, ak erkekler bolsa ortaça 46,3 ýaşady. Gara aýallaryň ömri takmynan 33.5, ak aýallaryň bolsa 48,3 ýyl ýaşamagyna garaşylýar.

Ak ilatyň we garaýagyz ilatyň ömri degişlilikde 10 göterim we 17 göterim ýokarlanandygyna garamazdan, iki ilatyň arasynda 3,8 ýyl ömrüň dowamlylygy henizem dowam edýär. Hasabata görä, iki ilatyň arasyndaky tapawutlar "ölümiň esasy sebäpleriniň tapawutlara has köp goşant goşýandygyny kesgitlemek üçin" gözden geçirilip bilner.

Ak we gara ilatyň arasynda galan 3,8 ýyllyk boşlugy ölüm derejesiniň tapawudy bilen düşündirip bolar - garaýagyz ilatyň ýürek kesellerine, rak keseline, adam öldürmegine we süýji keseline has köp täsir etmegi mümkin. Hasabatda "garaýagyz ilat üçin ýürek keselleriniň has ýokary bolmagy ömrüň dowamynda 1,007 ýyl ýitgi çekdi" diýilýär.

Şeýle-de bolsa, garaýagyz ilat öz janyna kast etmek, Alsgeýmer keseli we bronhit, amfizema we demgysma ýaly dowamly aşaky dem alyş kesellerinde ak ilatdan has pes ölüm derejesini başdan geçirdi.

Gara aýallar üçin ýürek keseli, rak, süýji keseli we insult sebäpli ölüm derejesi ak we gara aýallaryň arasynda 3,3 ýaş aralygyna sebäp boldy. Gara aýallaryň ak aşaky aýallar bilen deňeşdirilende dowamly aşaky dem alyş kesellerinden, Alsgeýmer keselinden, öz janyna kast etmekden we dowamly bagyr keselinden ölmek mümkinçiligi azdy.

Umuman alanyňda, aýal ilatyň ortaça ömri erkekleriňkä garanyňda has uzyn, ak aýallaryň ortaça 81,3 ýaş, gara aýallaryň ortaça 78 ýaşy bar. Ak erkekleriň ortaça ömri 76,5, gara erkekleriň bolsa 71,8.

Mowzuk arkaly meşhur