“Split Grafts” bilen donoryň bagry iki ömri halas edip biler
“Split Grafts” bilen donoryň bagry iki ömri halas edip biler
Anonim

Amerikan hirurglar kollejiniň theurnalynda çap edilen täze gözlegiň netijesine görä, bölünen bagyr transplantasiýasy, alyjynyň ikisinde-de şowsuzlyk töwekgelçiligini ýokarlandyrmaýar. Bir peşgeş berlen organdan iki bölek grafik alyp bolýan bu amal, täze bagryň zerurlygy bolan ýaş çagalaryň arasynda garaşylýan sanaw ölümini diýen ýaly ýok edip biler.

Transplantasiýa, organyň täzeleniş ukybyna daýanýar. Uly ýa-da ýetginjekden bagyş edilen bagyr hirurgiki taýdan iki dürli ululyga bölünip, uly ýaşly alyjylara we bäbek alyjylaryna bölünip bilner.

"Donor bagryna garaşýan bäbekler, bagyr göçürilen dalaşgärleriň arasynda iň köp garaşylýan sanawda ölýär we her ýyl onlarça çaga ululykdaky organlaryň bolmagyna garaşyp ölýär" -diýip, Boston çagalar hassahanasynyň müdiri, ýazyjy Heung Bae Kim aýtdy. Çaga transplantasiýa merkezi. "Bölünýänleriň sanyny ýylda 200-e ýetirip bilsek, bu her ýyl göçürilenleriň umumy sanynyň dört göteriminden hem az täsir edip biler, täze bagyr garaşýan her bir çagany diýen ýaly halas eder".

Netijeleri göz öňünde tutup, gözleg topary häzirki donor organlaryny paýlamak syýasatlaryny düýpli abatlamaga çagyrýar. Bölünen bagryň diňe bir kiçijik bölegini talap edýän bäbekler we çagalar, haýyr-sahawat sanawynyň başynda awtomatiki usulda ýerleşdirilip bilner, şeýlelik bilen hirurglara her bir bagyr bilen iki adamyň janyny halas etmek mümkinçiligi berler.

Gözlegçiler, 1995-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli aralykda ölen donor bagyr göçürmesini alýan 62, 190-da diri galmagyň derejesine göz aýladylar. Topar 2002-nji ýyldan başlap, bölünen grafalarda şowsuzlyk töwekgelçiliginiň tutuş grafalar bilen deňeşdiriljekdigini anyklady.

"Maglumatlar giňişleýin gözden geçirilenden soň, häzirki döwürde hassalaryň az, gaty näsag ilatyny hasaba almasaň, bölünen gornüşi alan ulularyň hem tutuş bir organy alanlar ýaly garaşyp biljekdigi äşgärdir, "MPH, ilkinji ýazyjy Raýan Kauli aýtdy. "Bir wagtlar bu usul bilen baglanyşykly töwekgelçilikler indi ähmiýetsiz, eger bir merkezde bagryň garaşýan hassasy bar bolsa we bölünen gornuş bar bolsa, ony kabul etmezlige esas ýok."

Bölüniş syýasatyna teklip edilýän düzedişler düýpli administratiw üýtgeşmeler bolmazdan amala aşyrylyp bilner, sebäbi olar bar bolan grafalaryň az bölegine täsir edýär.

Kim sözüni dowam etdirdi: "ABŞ-da her ýyl takmynan 500-den 600-e çenli çaga bagyr göçürmesi edilýär, bölünen bagyr göçürmesi umumy sanyň 120-sini düzýär". "Yearylda bary-ýogy 80 adamy bölmek bilen, garaşylýan sanawdaky her bir kiçijik çaga diýen ýaly elýeterli bolar. Çagalar üçin organlara has köp ygtyýarlyk bermek baradaky häzirki milli çekişmäni göz öňünde tutup, ululara zyýan bermezden çagalara peýdaly boljak üýtgeşmeleri durmuşa geçirmäge umyt edýärin. oňaýly hasap edilerdi "-diýdi.

M.B. Majella Doýl, Erin Maýnard, Yiing Lin, Neeta Waçarajani, Surendra Şenoý, Kristofer Anderson, Mark Earl, Jeffri A. Lowell, William C. Çapman. Bölünen bagyr transplantasiýasynyň netijeleri, tutuş organ transplantasiýasy bilen deňdir. " Amerikan hirurglar kollejiniň Journalurnaly. 2013-nji ýylyň 1-nji iýuly (217-nji jilt 1-nji sahypa 102-112 DOI: 10.1016 / j.jamcollsurg.2013.03.003)

Mowzuk arkaly meşhur