Uzak wagtlap täsir etmek bejergisi PTSD weteranlaryna gorkularyna garşy durmaga kömek edip biler
Uzak wagtlap täsir etmek bejergisi PTSD weteranlaryna gorkularyna garşy durmaga kömek edip biler
Anonim

ABŞ-da trawmatikden soňky stres keseli (PTSD) weteranlarynyň sanynyň köpelmegi bilen alymlar we lukmanlar simptomlary azaldyp biljek bejergini tapmak üçin kynçylyk çekdiler. Newöne täze gözleg, uzak wagtlap täsir etmek bejergisi diýlip atlandyrylýan bejerginiň, PTSD diagnozyny goýup biljek weteranlaryň sanyny takmynan 50 göterim azaldyp, depressiýanyň alamatlaryny azaldyp biljekdigini ýüze çykardy.

Uzak wagtlap täsir ediş terapiýasy ep-esli wagt bäri dowam edýär, ýöne weteran hassahanalar bu bejergini 2007-nji ýylda ulanyp başlamazdan ozal zorlama ýa-da jynsy zorluklara sezewar bolan aýallar üçin döredilipdi we soňra PTSD alamatlaryny döredipdi.

"Dowamly PTSD-iň möhüm faktorlaryndan biri, trawma hakda pikir etmekden we trawmany ýatladýan ýa-da şuňa meňzeş ýerlerden gaça durmakdyr" -diýip, Uniwersitetiň Aladalary bejermek we öwrenmek merkeziniň başlygy Edna Foa Pensilwaniýa "Roýter" habar gullugyna aýtdy. Gözlegiň bir bölegi bolmadyk Foa, bejerginiň ähli nokadynyň "näsaga ýatlamalara we öňüni alýan ýagdaýlaryna garşy durmakda" kömek edýändigini aýtdy.

Bejergä mätäç weteranlar topary üçin bejergi ýeňillik döredip biler. MedPage Today habar gullugynyň habaryna görä, PTSD ABŞ-nyň ilatynyň takmynan alty göterimine we Yrak we Owganystan weteranlarynyň 13 göterimine täsir edýär. Weteranlar meselesi boýunça hasabatda soňky on ýylda WA hassahanalarynda bejergi alýan weteranlaryň 830 000-den 29 göteriminiň PTSD, 22 göteriminiň bolsa depressiýa bolandygy anyklandy.

Munuň garşysyna göreşmek üçin Weteranlar Işleri Bölümi (WA) ähli Weteranlar Saglyk Dolandyryşy (VHA) merkezlerinden uzak wagtlap täsir ediş terapiýasy ýaly subutnamalara esaslanýan psihoterapiýa elýeterliligini talap edip başlady. 2007-nji ýylda psihologlar we jemgyýetçilik işgärleri bu bejeriş usullary üçin tälim alyp başladylar.

Terapiýa nähili gowy işledi?

Kaliforniýanyň Menlo seýilgähinde ýerleşýän Weteranlar işleri Palo Alto saglygy goraýyş ulgamyndan doktor Afsoon Eftekhari, maksatnama başlanan pursadyndan bäri barlag geçirdi. Gözlegçiler topary, PTSD-e ilkinji diagnozy bolan 931 weteranlara uzak wagtlap täsir etmegiň täsirini bahalandyrdy - jemi 804 kliniki lukman bu bejergini geçirdi. Näsaglara Yrak we Owganystandaky konfliktler, Wýetnam söweşi we Pars aýlagy söweşi weteranlary girdi.

Gözlegçiler hassanyň öz-özüne habar beren PTSD alamatlaryny 17-den 85-e çenli şkalada, PTSD-ni görkezýän 50 ýa-da ondan ýokary bal gazandylar. Şeýle hem, noldan 63-e çenli masştabda depressiýa bardygyny habar berdiler. Uzak wagtlap täsir etmezden ozal weteranlaryň PTSD alamatlary üçin ortaça bal 63 bolup, olaryň 88 göterimi PTSD diagnozyna laýyk gelýär.

Dokuz seansdan soň we gutarmanka işden çykan adamlaryň takmynan 25 göterimini düzýän PTSD alamatlarynyň ortaça baly 48-e düşdi we weteranlaryň diňe 46 göterimi PTSD diagnozyny goýmak üçin ýeterlik derejede ýokary bal gazandy.

Olaryň depressiýa görkezijileri hem azaldy. Haçan-da başlanda ortaça bal 30 boldy, bu orta we agyr depressiýany aňladýardy, ýöne okuwyň ahyrynda ortaça ballary 21 boldy.

Dýuk uniwersitetinden doktor Brýus Capehart MedPage Today-ä beren interwýusynda "Bu gözlegiň hakyky güýçli taraplarynyň biri, dürli sebäplere görä PTSD-e degişlidigi" -diýdi. "Netijeler meseläniň söweş trawmasy, söweş däl trawma ýa-da hatda jynsy zorluk sebäpli ýüze çykandygy ýa-da ýokdugy barada yzygiderli jogap berdi. Meniň pikirimçe, bu netijeleri raýat raýatlaryna ekstrapolýasiýa etmek üçin hakyky güýç."

PTSD bejergisi bolmaly

Miçigan uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebinde we WA Ann Arbor saglygy goraýyş ulgamynda weteranlaryň akyl saglygyny öwrenýän Şeila Rauç, uzak wagtlap täsir etmegiň weteranlara täsirini görkezendigi üçin öwgüli sözler aýtdy.

Rauch "Roýter" habar gullugyna beren interwýusynda "Berýän özboluşly maglumat, weteranlaryň gaty uly nusgasy" -diýdi. "Trawmatikden soňky stres keseli bolan adamlara bejeriş usullarynyň bardygyny näçe köp bilsek, şonça-da bagtly".

Elbetde, diňe weteranlar üçin däl-de, uzak wagtlap täsir etmek üçin has akylly bolup biler. Aprel aýynda geçirilen gözlegde, PTSD keseliniň 50 göteriminiň bejergi almaga synanyşmaýandygy anyklandy.

Gözlegçiler "Gözlegde" ähli ilatdan tapawutlylykda şahsyýetler tarapyndan başdan geçirilýän trawmatiki hadysalary hasaplamazlyk, PTSD we şuňa meňzeş alamatlar üçin kömege mätäç adamlaryň sanyny geň galdyrýar "-diýdi.

Gözleg geçirilende, gözlegçiler köp sanly kliniki lukmanyň köplenç hünärsiz ýa-da şübheli bolandyklaryny we subutnamalara esaslanýan bejergileri ulanmagyň çykdajylary barada aladalanýandygyny bellediler, ýöne bu täze gözleg geljekde has köp başlangyç edip biler.

"PTSD bejergisi gözlegçileri hassalaryň elýeterli bolmagy üçin täsirli bejergileri giňden ýaýratmagyň ägirt zerurdygyna gaty gowy düşünýärler we bu zerurlygy üstünlikli kanagatlandyrmak üçin kynçylyklara-da düşünýärler."

Eftekhari A, Ruzek J, Krowleý J we ş.m. Weteranlar bilen baglanyşykly idegde uzak wagtlap täsir ediş bejergisini milli durmuşa geçirmegiň netijeliligi. JAMA Psihiatriýa. 2013

Foa E, Gillihan S, Braýant R. Posttrawmatiki stres üçin subutnamalara esaslanýan bejergileri ýaýratmakdaky kynçylyklar we üstünlikler: PTSD üçin uzak wagtlap täsir ediş terapiýasyndan alnan sapaklar. Jemgyýetçilik gyzyklanmasynda psihologiki ylym. 2013

Mowzuk arkaly meşhur