Daşly ýol ýalymy? Dogrusy, sen bir degişme: Dondurma şahsyýet aýratynlyklaryny çözýär
Daşly ýol ýalymy? Dogrusy, sen bir degişme: Dondurma şahsyýet aýratynlyklaryny çözýär
Anonim

Halaýan doňdurmaňyz tagamly bolmakdan we salkyn bolmagyň aňsat usulyndan başga-da köp zady aňladyp biler. Adamlaryň näme üçin sizi söýýän, goldaýan dost hökmünde pikir edýändiklerini ýa-da näme üçin jedelli we bir pynçyklydygyňyzy düşündirip biler.

Bu, Baskin Robbinsiň we Çikagodaky Ruş uniwersitetiniň newrolog lukmany we tagam islegleriniň adam saýlamagyny nädip kesgitleýändigi boýunça hünärmen doktor Alan Hirsiň täze gözlegine görä.

Milli doňdurma aýyny bellemek üçin ikisi birleşip, şahsyýet aýratynlyklary bilen doňdurma tagamlarynyň arasyndaky baglanyşygy gözden geçirdiler.

ABŞ-nyň dürli künjeginden 18 ýaşdan 65 ýaş aralygyndaky ululara bäş sany psihiatrik we şahsyýet synagyndan soraldy: Million Kliniki Multiaxial Inventory-III (MCMI-III), Minnesota Multipazic Personality Inventory-2 (MMPI-2), Beck Depression Inventory., Zung aladasy we Zung Depression synag batareýalary.

DSM-IV-den psihiatrik düşündirişler - Amerikan Psihiatrik Assosiasiýasynyň resmi anyklaýyş gollanmasy - her bir adamyň doňdurma mümkinçiligi bilen deňeşdirildi.

Netijede, “Rocky Road” -yň muşdagy bolmak, özüňizi gorkuzmaklygy aňlatmaýardy, ýöne agressiw, özüne çekiji we gowy diňleýji bolmak meýlini görkezýärdi. Rawulek? Dogrusy, siz çydamly, wepaly we içerki düşünjeli bolmaly.

Hirs: "Adamyň halaýan doňdurma tagamynyň şahsyýeti barada näme diýýänini öwrenenimizde birnäçe geň galdyryjy netijäni tapdyk" -diýdi. "Mysal üçin, blemgoşar Şerbeti has gowy görýän adamlaryň, tagamyň açyk tagamlydygyna garamazdan, siziň pikir edişiňizden has pessimistdigini we Roky ýoluny halaýanlaryň hakykatdanam gaty gowy diňleýjileridigini gördük."

Onda … halaýan tagamyňyz näme?

Surat

Mowzuk arkaly meşhur