Hindistan mekdebinde günortanlyk zäherlenmesi: Iýmit ýapraklarynda insektisid iň az 23 çaga öldi
Hindistan mekdebinde günortanlyk zäherlenmesi: Iýmit ýapraklarynda insektisid iň az 23 çaga öldi
Anonim

Ölümden soňky netijeler, Hindistanda azyndan 23 çaganyň ölümine sebäp bolan mekdep naharyny taýýarlamak üçin ulanylýan iýmitde ýa-da bişirilen ýagda insektisidiň bardygyny görkezdi diýip, Patna lukmançylyk kollejiniň hassahanasynyň müdiri Amarkant Jha Amar Associated Press habar gullugyna aýtdy. Amar mekdepden alnan maddalary himiki seljermegiň netijeleriniň henizem garaşylýandygyny aýtdy.

Aşpeziň aýtmagyna görä, bäş ýaşdan 12 ýaş aralygyndaky çagalar, garyplyk sebäpli demirgazyk-gündogar Bihar welaýatynyň Çapra etrabynyň bir obasyndaky mekdepde mugt nahary iýip, birnäçe minutdan keselläp başladylar. Keselhanadan gelen habarlar Ölüm şeýle bir çalt geldi welin, käbir çagalar hassahana äkidilende ene-atalarynyň gujagynda öldi. Beýlekiler ýaş pidalaryň köpüsiniň ölüm sarsgynlarynyň we zäheriň ysynyň bardygyny habar berdiler.

"Roýter" habar gullugynyň habaryna görä ölenleriň sany tassyklanmady, ýöne sişenbe güni nahardan soň aşgazan agyrysyndan gusmak we sarsmak sebäpli azyndan 23 çaga öldi. Başga bir ýerli işgär Roýter habar gullugyna 25 çaganyň ölendigini aýtdy. Lukmanlar zäherlenen çagalary halas etmek üçin göreşmegi dowam etdirýärler.

Patna lukmançylyk kollejiniň keselhanasynyň lukmany Winod Mişra "Roýter" habar gullugyna "Çagalar getirilen minutda organofosforyň bu ýakymsyz ysyny aldyk" -diýdi. "Gözeneklerinden çykýan ýalydy". Ölümden soňky netijeler onuň şübhelenmesini tassyklady.

ITV habarlar gullugynyň habaryna görä, döwlet hökümeti gynanýan ene-atalara 3, 350 dollar kompensasiýa teklip etdi. Maşrakh obasyndaky mekdep Orta Günlük nahar meýilnamasy boýunça mugt nahar berdi.

Protestler

"The Guardian" gazetiniň habaryna görä, gaharly ene-atalar ölenleriň käbiriniň gyssagly jaýlanan jesetlerini bozup, mekdebiň daşynda görkezdiler. Demonstrantlar polisiýa merkezine daşlar atdylar, awtobuslary ýakdylar we döwlet hökümetine şygarlar aýtdylar. "Agence France Presse" -niň habaryna görä, bu aralykda müňlerçe mekdep okuwçysy mugt mekdep naharlaryny iýmekden ýüz öwürdi.

Hindistanda mugt mekdep nahar programmasy, 100 milliondan gowrak çagany öz içine alýan dünýäniň iň ulusydyr. Soňky birnäçe ýylda etiň, miwäniň ýa-da täze gök önümleriň bahasy şeýle bir ýokary galdy welin, garyp maşgalalarda ene-atalar çagalaryna ýeterlik iýmitlenmegi üçin mekdep naharyna bil baglamalydyrlar. "The Guardian" gazetiniň habaryna görä, bu programma "zibil we korrupsiýa bilen ýüzbe-ýüz bolýar we zäherlenmek hadysalary adaty bir zat, ýöne beýle çynlakaý däl".

Ene-atalar zäherlenen çagalary ýerli hassahanalara geçirmezden ozal ýerli saglyk merkezine äkitdiler. Hindistanda hatda uly şäherlerinde-de tiz kömek hyzmaty ýok; Rikalar, hatda arabalar köplenç oba ýerlerinde näsaglary ýa-da ýaralananlary götermek üçin ulanylýar.

Oba adamy Ram Baçan Rai ýerli işgärleri köp çaganyň ölümine sebäp bolan transporty gijikdirmekde aýyplaýar. Hökümetiň ýokary derejeli işgäri Abhijeet Sinhanyň sözlerine görä, iki çaga ýerli klinika ýetmänkä ölüpdir, ýene ýedi adam ýakyn hassahana getirilmänkä ölüpdir.

Hindistanda mekdep naharlaryny potratçylar üpjün edýär, olaryň köpüsi laýyk däl maddalary ulanýar we ýerli işgärlere pul berýär. Hökümet tarapyndan satyn alnan däne köplenç ýaramaz saklanýar. Delidäki hökümetiň ýokary derejeli saglyk işgäri bu heläkçiligiň bir maddasynyň howply himiki maddalara ýakyn ýerde saklanmagynyň mümkindigini aýtdy. "The Guardian" gazetine "Nahar bişirmezden ozal ýuwmagyň hiç hili tapawudy bolmaz" -diýdi.

Derňew

Polisiýa mekdebiň müdirini tapyp bilmedi. Mediaerli metbugat mekdebiň iýmitini obada dükan işleýän müdiriň adamsy bilen üpjün edendigini habar berdi. Polisiýa tussag etmek üçin mekdepde bolup geçen wakalaryň dürli görnüşleriniň bardygyny aýtdy. Çapranyň polisiýa müdiri Sujit Kumar "Roýter" habar gullugyna beren interwýusynda "Biz entek ähli derňewi jemlemäge kömek etjek kazyýet hasabatyna garaşýançak hiç hili tussag etmedik" -diýdi. "Bizde subutnamalar bar, ýöne derňewiň açary gaçýan müdirdir". Şeýle hem, polisiýanyň ony tapmakda şowsuzlyga uçrandygyny aýtdy.

Mekdep aşpezi Manju Devi, syrkawlaryň arasynda öz üç çagasynyň bardygyny habar berdi, günortanlyk naharyny iýenden soň syrkawlandygyny aýtdy. Nahar taýýarlandygyny ýa-da ýokdugyny soranlarynda, ejesi sözüni kesdi, Roýter habar gullugynyň habaryna görä: "! Ok! Şol gün nahar bilen hiç hili baglanyşygy ýokdy, şol gün başga bir aşpez nahar taýýarlady. Ol beýle däldi."

P.K. Biharyň bilim ministri Şahi çarşenbe güni bolup geçen wakalar barada entek maglumat bermese-de, bu waka sebäpli müdiriň işinden aýrylandygyny aýtdy. Şahi "Roýter" habar gullugyna beren interwýusynda "Aşpeziň nägileligine garamazdan (nahar üçin ulanylýan nahar ýagynyň ysy sebäpli) müdir ony ulanmagyny isledi we aşpez nahar taýýarlady. Çagalar hem aşpezden iýmit hakda nägilelik bildirdiler" -diýdi.. Habar gullugy naharyň kartoşkanyň köri we tüwi bolandygyny, ýerli habarlarda bolsa soýa we ysmanakly tüwi bolandygyny habar berdi.

Mowzuk arkaly meşhur