“Facebook”, DNK tehnologiýasy Minnesota tans toparynda Strep bokurdagynyň ýaýramagyny çözýär
“Facebook”, DNK tehnologiýasy Minnesota tans toparynda Strep bokurdagynyň ýaýramagyny çözýär
Anonim

“Facebook” -da orta mekdepleriň dostlaryny, öňki gyz dostlaryny / oglan dostlaryny (has gowusy ýa-da erbet tarapy), uzak wagtlap ýitiren doganoglanlaryny we ýokanç keselleri yzarlap bilersiňiz. Geçen ýyl Minnesotadaky jemgyýetçilik saglygy goraýyş işgärleri orta mekdepde bokurdak keseliniň çeşmesini gözlemek üçin sosial media platformasyndan bir maslahat aldylar.

Maslahat gyzy orta mekdebiň zenan tans toparynyň agzasy bolan ene-atadan geldi. Gözegçiniň howandary Minnesota ştatynyň Saglyk ministrligi bilen habarlaşdy.

Saglygy goraýyş işgärleri, “Facebook” sahypasyndaky ýazgylaryň toparyň banket zyňanyndan 24-48 sagat soň we käbir erkek klasdaşlary bilen küýzeden üç gün soň peýda bolup başlandygyna düşündiler.

Düwürtik bokurdagy adatça ýokaşan dem alyş damjalaryny üsgürýän adamlaryň üsti bilen geçýän hem bolsa, iýmitiň hapalanmagy seýrek ýagdaýlarda ýüze çykýar. Bu ýol häzirki zaman sowadyjydan we pasterizasiýa ýüze çykmazdan ozal has köp ýaýrady, esasanam çig süýdüň kömegi bilen.

Derňewçiler klassiki derňew işinden başladylar: gatnaşyjylardan, maşgala agzalaryndan we erkek klasdaşlaryndan 100 sany telefon söhbetdeşligi we burun çişmesi. Galan iýmitler gaplandy we biologiki nusgalaryň hemmesi Sankt-Pol şäherindäki döwlet saglyk barlaghanasyna äkidildi.

Potlucka gatnaşan oglanlaryň hemmesi zolak üçin negatiwdi, şonuň üçin bu waka ýok edildi.

Banketiň mirasyny kesgitläp bilýän genetiki derňewiň bir görnüşi bolan 'DNK ýazmak' bilen synag edilen banketden aýry-aýry zatlar. Saglyk topary, diňe bir gazanda makaronyň tansçylardan toplanan medeniýetlere gabat gelýän GAS bakteriýalarynyň bardygyny anyklady.

Derňewçileri zyňyp bilerdi, ýöne DNK ýazmak makarondaky bakteriýalaryň gen barmak yzlaryny tansçylaryň ýokançlyklaryna takyk yzarlamaga mümkinçilik berdi.

Beýleki bir topar söhbetdeşlik, makaron taýýarlan ene-atanyň, çagasy bilen birlikde, banketden iki hepde öň GAS-yň şol bir görnüşini ele alandygyny ýüze çykardy. Mundan başga-da, nahara gatnaşmadyk, ýöne galan makaron iýen bir gyz bu zolak bilen geldi. Başgaça aýdylanda, azyk günäkärini tutdular.

Minnesota Saglyk ministrliginiň baş derňewçisi we epidemiýa hünärmeni doktor Sarah Kemble "Bişirilen iýmitiň bokurdakdaky zolakly bakteriýalary alyp barýan adamyň dem alyş damjalary bilen hapalanandygyny çaklaýarys" -diýdi. "Iýmit, bakteriýalaryň ösmegini duruzmak üçin yssy ýa-da sowuk saklanmandyr".

Iýmit bilen baglanyşykly keseliň ýaýramagyny azaltmak üçin awtorlar köp sanly taýýar iýmitiň yssy ýa-da sowuk saklanmagyny maslahat berýärler, sebäbi kesel döredýän bakteriýalar 41 ° F-dan 140 ° F-a çenli temperaturada doňmagy gowy görýärler. Adamlar, şeýle hem zolak ýaly dem alyş keselleriniň alamatlary bar bolsa, toparlar üçin nahar bişirmekden saklanmalydyrlar we başgalar üçin nahar taýýarlamazdan ozal näçe wagt garaşmalydygyny lukmandan soramalydyrlar.

Bu, “Facebook” tarapyndan döwülen ilkinji syrly wirus däl. Dümewiň ýaýramagy meşhur sosial media guralynyň kömegi bilen ýüze çykaryldy.

“Google Flu Trends” we “HealthMap” ýaly beýleki web sahypalary, kesel wagtynda gripp bilen baglanyşykly gözleg geçirýän adamlaryň güýjüni ulanmaga synanyşdy, ýöne käbir adamlar bu onlaýn usullaryň hemmeleriň internetde däldigini göz öňünde tutup, hakykatdanam gynanýan ilatyň wekili ýa-da däldigini sorag astyna alýarlar. Mundan başga-da, geçen ýazda Amerikanyň möwsümleýin dümewine garşy göreşýän wagtynda Google ulgamynda kemçilikler ýüze çykdy, gözleg ulgamy programmasy keseliň ýaýramagyna ep-esli baha berdi.

Garaz, bu kompýuter näsazlyklary gödek programma üpjünçileri tarapyndan işlener we jemgyýetçilik durmuşynyň köp tarapy ýaly kesellere gözegçilik sosial mediýanyň öwrülişikleriniň sanawyna goşular.

Mowzuk arkaly meşhur