Günorta Afrika Nelson Mandelanyň 95 ýaşyny belleýär; Öňki prezidentiň saglygy 'yzygiderli gowulaşýar'
Günorta Afrika Nelson Mandelanyň 95 ýaşyny belleýär; Öňki prezidentiň saglygy 'yzygiderli gowulaşýar'
Anonim

Günorta Afrikanyň öňki prezidenti Nelson Mandela penşenbe güni 95 ýaşyny doldurdy we öýken infeksiýasy sebäpli keselhanada doglan gününi belleýärkä, maşgala agzalary onuň "ajaýyp öňegidişligini" habar berdiler we "ýakyn wagtda öýüne gaýdyp gelmegine" sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Günorta Afrikanyň häzirki prezidenti Jeýkob Zumanyň pikiriçe, aparteide garşy lider Pretoriýa keselhanasynda galýar, ýöne "bejergä oňyn jogap bermegini dowam etdirýär" we her kim "gazanan üstünlikleri bilen ruhlanýar". Şeýle hem Zuma, Günorta Afrikanyň raýatlaryna Mandelany "şu ýylky iň uly doglan gününi bellemek" çagyryşyna jogap berenligi üçin minnetdarlyk bildirdi.

"Hökümetiň we Günorta Afrikanyň ähli halkynyň adyndan Madibanyň 95 ýaşyny gutlaýarys. Bu halkara nyşany Günorta Afrikalylar diýip atlandyrýarys we oňa saglyk arzuw edýäris" -diýdi Zuma.

"Madibany tükeniksiz söýgi we rehimdarlyk bilen hassahana ýerleşdirilende Madibany goldaýandyklary üçin ähli halkymyza sag bolsun aýdýarys".

Dünýädäki Mandelanyň tarapdarlaryndan "Mandela gününe" gatnaşmak bilen öz goldawlaryny görkezmekleri haýyş edildi. Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesiniň mirasyny hatyralamak üçin bu kampaniýada bir habar bar: "Jenap Mandela ömrüniň 67 ýyllygyny adamzat hukuklary ugrunda göreşdi. Biziň soraýan zadymyz, her kimiň 67 minut wagtyny bermegini isleýär, bu sizi goldaýarmy? saýlanan haýyr-sahawat ýa-da ýerli jemgyýetiňize hyzmat etmek."

Nelson Mandelanyň saglyk wagty

1990 - Mandela bolýan döwründe inçekesel bilen kesellän Robben Island türmesinden boşadyldy.

2001 - Prostat keseliniň diagnozy we bejergisi.

Januaryanwar 2011 - Iki gijäni Johannesohannesburg hassahanasynda geçirýär, şol ýerde döş infeksiýasy bar.

Fewral 2012 - Bir gijäni garyn agyrylary bilen keselhanada geçirýär.

2013-nji ýylyň 8-nji dekabry - Öýken ýokançlygyny bejermek üçin öt daş operasiýasy edilýär.

2013-nji ýylyň 26-njy dekabry - Üstünlikli operasiýadan soň keselhanadan boşadyldy.

2013-nji ýylyň 27-nji marty - Öýken ýokançlygynyň alamatlaryndan soň hassahana ýerleşdirilýär, pnewmoniýa degişlidir.

2013-nji ýylyň 29-njy apreli - Keselhana ýerleşdirilenden bäri ilkinji gezek telewizorda görkezildi, ýeterlik iýmitlenmedi.

2013-nji ýylyň 8-nji iýuny - "Çynlakaý, ýöne durnukly" ýagdaýda hassahana iberilýär.

2013-nji ýylyň 16-njy iýuny - Saglyk yzygiderli gowulaşmagy görýär.

Mowzuk arkaly meşhur