Uzak aralyk gatnaşyklary Güýçli aragatnaşygy, ýakynlygy höweslendirýär; Faceüzbe-ýüz gatnaşyklardan has gowy bolup bilermi?
Uzak aralyk gatnaşyklary Güýçli aragatnaşygy, ýakynlygy höweslendirýär; Faceüzbe-ýüz gatnaşyklardan has gowy bolup bilermi?
Anonim

Möhüm başga birini küýseýärsiňizmi? Uzak aralyk gatnaşyklary şu günler has ýygy-ýygydan ýaýbaňlanýar, ýöne köp adamlar beýle ýagdaýlardan daşlaşmaga synanyşýarlar. Söýgüliňizden uzakda bolmak gaty kyn we amatsyz bolup görünmegi mümkin - diňe telefon jaňlaryna, SMS habarlaryna we özara täsirleşmek üçin wideo söhbetdeşligine bil baglamak - ýöne biri-biriňizi az görmek oňyn däl-de, oňyn zat bolsa nätjek?

Gözlegçiler täze gözlegde uzak aralykdaky gatnaşyklaryň ýüzbe-ýüz gatnaşyklardan has gowulaşýandygyny anykladylar. Gözleg, demirgazyk-gündogar iri uniwersitetiň 63 sany gomoseksual jübütden ybarat bolup, gatnaşyklarynyň ýagdaýy we uzak aralykdygy barada deslapky soraga jogap berdi. Jübütleriň her ýarysyna dürli platformalarda: ýüzbe-ýüz aragatnaşyk, telefon jaňlary, wideo söhbetdeşligi, SMS we e-poçta bilen manyly täsirlerini yzarlamak we ölçemek tabşyryldy. Gatnaşanlara gözlegçileriň girip biljek gündeligini ýöretmek tabşyryldy, möhüm ähmiýetli beýleki zatlar bilen näçe wagt aragatnaşyk saklandyklaryny, haýsy maglumatlary paýlaşýandyklaryny we soňundan nähili ýakyn duýandyklaryny bellemek. Gatnaşyklardan soň gözlegçiler her bir hyzmatdaşyň derejesi ýa-da ygrarlylygy, şeýle hem gatnaşyklary kanagatlandyrmak barada soradylar.

Gözlegçiler uzak aralykdaky jübütleriň biri-birine has ýakyn duýýandyklaryny we bu has ýakynlygyň uzak aralyk gatnaşyklarynyň iki adaty häsiýetine esaslanýandygyny anykladylar. Bularyň biri, uzak aralykdaky jübütleriň özleri hakda maglumatlary ýoldaşlaryndan gorkuzmazdan ýa-da sorag etmezden aýan etmegidir. Bu, şahsyýetlere şahsy islegleriňiz, halamaýanlaryňyz we halamaýanlaryňyz we gündelik işleriňiz barada söhbet etmek arkaly hyzmatdaşlarynyň jogapkärdigini duýmaga mümkinçilik berdi. Bu özara gatnaşyk derejesi, gatnaşyklarynda has ygtybarly we ýakyn duýmaga mümkinçilik berdi. Netijede, uzak aralykdaky jübütler birek-birege has wepaly boldular, hatda 30 göterimi her aýda bir-üç gezek biri-birini görüp bilýärdi.

Uzak aralykdaky jübütleriň başga bir endigi, ýoldaşyny kabul etmekdir. Gündelik maglumatlara görä, bu şahslar hyzmatdaşlaryň maglumatlary aýan etmek islegleri bilen baglanyşykly özüni alyp barşyny ideallaşdyrypdyrlar. Uzak aralykdaky gatnaşyklar diňe täsirli aragatnaşyga daýanýandygy sebäpli, jübütleriň köpüsi diňe maglumat paýlaşmagyň ýerine, hyzmatdaşlarynyň köpüsiniň aýan etmegine ýakynlaşmagyň usuly hökmünde düşünýän ýalydy.

Halk köpçüligi, hatda köp alymlar, 2010-njy ýylda geçirilen gözlegiň netijesine görä, romantik gatnaşyklara mahsus bolan düşünişmegi, umumy manylary we emosional baglanyşygy ösdürmek üçin geografiki ýakynlygyň we ýygy-ýygydan aragatnaşygyň zerurdygyna berk ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, uzak aralykdaky jübütler her gün üç-dört gezek biri-biri bilen habarlaşýardylar we günüň dowamynda dürli platformalarda manyly, uzyn bolmasa-da manyly bolýardylar. Diňe, munuň özi has manyly gatnaşyk döredip biler, sebäbi gatnaşykdaky iki tarap hem biri-birini ýygy-ýygydan görüp bilýän jübütlere garanyňda has köp şahsy maglumatlary we tejribeleri paýlaşýar.

Şeýlelik bilen gözleg birnäçe hasap bilen çäklendirilen bolsa-da, netijeler aýdyňdyr. "Hakykatdanam, biziň medeniýetimiz ýakyn gatnaşyklar üçin fiziki we ýygy-ýygydan ýüzbe-ýüz bolmagyňy nygtaýar, ýöne uzak aralykdaky gatnaşyklar bu gymmatlyklaryň hemmesine garşy gelýär. Adamlar uzak aralykdaky romantika hakda beýle pessimist bolmaly däldirler." Bu gözlegiň awtorlary we ylymlaryň kandidaty Kristal Jiang aýtdy. Gonkong şäher uniwersitetinden dalaşgär. "Uzak aralykdaky jübütler, mähir we ýakyn aragatnaşyk gurmak üçin geografiki taýdan ýakyn jübütlerden has köp synanyşýarlar we bu tagallalar netije berýär".

Şonuň üçin söýgüliňiz Awstraliýa üç aýlyk dynç aljakdygyny ýa-da söýgüliňiziň täze işiniň Europeewropa alyp barýandygyny aýtsa gorkmaň. Uzak aralyk gatnaşyklary adaty gatnaşykdan has gowy bolup biler.

Mowzuk arkaly meşhur