Lukmançylyk mariuana Crohn keseliniň “doly öwezini dolmagy” gazanýar; Neşe serişdesi, işdäsizligi we ukynyň işini gowulaşdyrýar, hiç hili zyýan bermeýär
Lukmançylyk mariuana Crohn keseliniň “doly öwezini dolmagy” gazanýar; Neşe serişdesi, işdäsizligi we ukynyň işini gowulaşdyrýar, hiç hili zyýan bermeýär
Anonim

Birnäçe çişme içege kesellerinden biri bolan Crohn keseli, lukmançylyk neşe önümlerine yzygiderli çilim çekýän bir gözlegiň ýarysyna golaýynda "doly remissiýa" gazandy.

Kliniki gastroenterologiýa we gepatologiýa theurnalynda çap edilen bu gözlegde, neşe serişdeleriniň yzygiderli ulanylmagynyň Crohn keseliniň agyr kesellerinden ejir çekýän hassalaryna edýän täsiri öwrenildi. 21 mowzukly gözlegiň netijesi, köp näsaglarda alamatlaryň köşeşmegine we hatda beýlekilerde umumy remissiýanyň döremegine sebäp bolýan dermanyň çişmä garşy häsiýetini görkezýär.

Kesel: Sebäpler, alamatlar we bejergiler

Köplenç awtoimmun keseli hökmünde häsiýetlendirilmedik Crohn keseli, aslynda immunitet ýetmezçiligi. Genetiki, daşky gurşaw we immunologiki faktorlaryň köpüsinden dörän bu kesel, adamyň aşgazan-içege ulgamyna - agzyň anusyna çenli islendik ýerde - bedeniň antigenlerine garşy göreşmek üçin dowamly çişme keselini döredýär. Keseliň alamatlary garyn boşlugyndan başlap, ganly içgeçme, ýürek bulanma, gusmak, horlanmak we ysgynsyz ýagdaýlara çenli bolýar.

Kronyň bejergisi ýok; Şeýle-de bolsa, dürli usullar alawyň ýokarlanmagyny çäklendirmäge we keseli ötünçde saklamaga gönükdirilendir. Keselleriň agyrlygy ýaly bejergiler adama baglylykda spektre düşýär. Käbirleri üçin ýönekeý iýmitleniş üýtgemeleri ýeterlikdir, beýlekiler üçin zyýan çeken ýeri aýyrmak üçin invaziv operasiýa zerur bolup biler. Kortikosteroidler we beýleki dermanlar has agyr ýagdaýlarda hem bellenilýär.

Bu kesel Demirgazyk Amerikada takmynan 400 000-den 600-e çenli adama täsir edýär, ýöne köp adam bu kesel ýokaşýança diagnoz goýulmaýar, ýöne hiç hili alamat ýokdy.

Okuw we onuň netijeleri

Ysraýylyň Meir lukmançylyk merkeziniň alymlary Cannabis sativa-nyň agyr Crohn keseli bolan näsaglara edýän täsirini öwrenmek islediler, artrit we köp skleroz ýaly beýleki keselleri bejermekde esasy derman serişdesiniň çişmä garşy täsirine bil bagladylar.

Gözlegçiler "Neşe ösümligi Cannabis sativa, içegäniň çiş keseli bilen kesellänler üçin peýdaly täsir edýändigi habar berildi, ýöne gözegçilik edilýän synaglarda bu derňelmedi" -diýdi. Kanabyň Crohn keseli bilen kesellän näsaglarda remissiýa sebäp bolup biljekdigini anyklamak üçin geljegi uly synag geçirdik."

Gözlegde agyr, çylşyrymly Crohnly 21 adam bar. Şol 21, 11 mowzukdan sekiz hepdäniň dowamynda günde iki bogun çilim çekdi. Beýleki 10 adam platsebo toparyny düzdi.

Gözlegçileriň pikiriçe, netijeler esasanam aýdyň boldy. Umuman alanyňda, her gün neşe çilim çekýän 11 ​​dersiň bäşisi Crohn-yň umumy bagyşlanmagyny gazandy. Has uly işdä we uky ýagdaýlaryny habar berdiler.. gowulaşdyrmak.

Gözlegçileriň pikiriçe, bu tapyndylar, "THC-e baý kenebiň, Crohn keseli bilen kesellän 11 ​​hassa üçin plasebo bilen deňeşdirilende, zyýanly täsir etmezden möhüm kliniki, steroidsiz peýdalary döredendigini" görkezýär.

Gözlegçiler, bu täsirleri habar beren 11 adamyň bäşisine garamazdan, "gözlegiň esasy ahyrky nokadyna (remissiýa induksiýasyna) ýetilmändigini" aýdyp, bu işi umumy üstünlik diýip atlandyrmakdan çekindiler.

Şeýle-de bolsa, netijeleriniň has köp ünsi çekmelidigini bellediler. "Has uly hassalar toparlary we çilim çekmezlik usuly bilen goşmaça barlaglar kepillendirilýär" -diýip, neşe çiliminiň ösümligiň gönüden-göni ýokaşmagyna garşy neşe serişdeleriniň çykarylmagynyň tersine, neşe çiliminiň täsiriniň peselip biljekdigini ýazdylar.

Mowzuk arkaly meşhur