EWG-iň pikiriçe, dört sany iň oňat näsazlyk ýok ediji: DEET, IR3535, Pikaridin, Limon Ewkaliptiniň ýagy
EWG-iň pikiriçe, dört sany iň oňat näsazlyk ýok ediji: DEET, IR3535, Pikaridin, Limon Ewkaliptiniň ýagy
Anonim

Günbatar Nil wirusynyň we Laýma keseliniň ýokaşmagy baradaky statistika bilen öňdebaryjy Daşky gurşaw boýunça iş topary (EWG) sarp edijilere düýbünden zäherli däl bolsa, näsazlygy ýok ediji laýyk saýlamaga kömek etmek üçin täze gollanma çap etdi. Authorsazyjylar okyjylara "näsazlyklaryň dişlenmeginiň öňüni almagyň takyk, ygtybarly usulynyň ýokdugyny" duýdurmak bilen, köp täjirçilik önümlerinde bar bolan iň täsirli dört serişdäniň arasynda iň esasy saýlanlaryny hödürlediler.

Awtorlar "DEET kämil saýlaw ýa-da ýeke-täk saýlaw däl. Emma Laýma keseliniň we Günbatar Nil wirusynyň netijelerine baha berdik, munuň dogrydygyna ynanýarys" -diýdi awtorlar.

18 aýlyk hakykaty tapmagyň netijesi bolan gollanma bilen birlikde, awtorlar öz netijelerini we tekliplerini iň az maslahat beriş belliklerine çenli jemleýän maslahat sahypasyny taýýarladylar. Adatça, EWG näsazlyklardan goranmagyň birinji hatary hökmünde balak we uzyn ýeňler bilen örtülmegi maslahat berýär, ýöne ýigrenji isleýänler ýa-da mätäçler üçin gurama dört sany esasy saýlawy üpjün edýär. Aşakda olaryň netijeleri jemlenýär.

Uly dörtlük

Pikaridin, Bütindünýä Saglyk Guramasynyň (BSGG) keselleri göterýän, derini we gözleri gyjyndyrýan, ýakymsyz ysy ýok we plastmassany eretmeýän çybynlardan goramak baradaky teklibi. Deriden DEET ýa-da IR3535-den has haýal bugarýar we has uzak wagtlap näsazlyklary ýok edip biler. Baýer AG tarapyndan 1980-nji ýyllarda işlenip düzülen we 2005-nji ýyldan bäri ABŞ-da satylan pikaridin "DEET ýaly neýrotoksiklik aladalaryny götermeýär, ýöne uzak möhletleýin synag edilmedi." Umuman aýdanyňda, EWG-iň bahalandyrmasy, picaridiniň birmeňzeş artykmaçlyklary we şol bir kemçilikleri bolmazdan gowy DEET alternatiwasydyr. EWG gysga gorag wagtlary üçin pikardini 5-10 göterim, has uzak wagtlap pikardini 20 göterim maslahat berýär.

IR3535, ýa-da 3- [N-Butyl-N- asetil] -aminopropion kislotasy, etil ester, Merck & Co., Inc. tarapyndan 1970-nji ýyllaryň ortalarynda işlenip düzüldi we 20 ýyldan gowrak wagt bäri Europeewropada ulanylýar. 1999-njy ýylda ABŞ-da ulanmak üçin hasaba alnan IR3535 gözleri gaharlandyryp biler we plastmassany eredip ýa-da zaýalap biler, ýöne başga-da birnäçe howpsuzlyk howpuny döredip biler. Europeewropanyň saglygy goraýyş edaralaryna bu himiki maddanyň ýüze çykan kynçylyklary barada habar gelip gowuşmady. Sarp ediji hasabaty, keýik tekelerine we kämahal Günbatar Nil wirusyny göterýän Culex çybynlaryna garşy DEET ýaly ýerine ýetirendigini kesgitledi, ýöne 20 göterim formulasiýa sary gyzzyrma, dengiz we ensefalit alyp bilýän çybynlary ýok etmekde DEET-den birneme täsirli däldi. Awtorlar: "Jemläp aýtsak, IR3535 birmeňzeş artykmaçlyklary we kemçilikleri az bolan DEET alternatiwasydyr" -diýdi. EWG has uzak gorag wagty üçin IR3535 20 göterim maslahat berýär.

DEET Iň köp ýaýran çybyn we garynjadan goranmakdyr we awtorlar ýazýarlar: "kämillik bolmasa, maksadalaýyk". 1957-nji ýyldan bäri köpçülikleýin peýdalanmak üçin hasaba alnan DEET üýtgeşik ys berýär we plastmassa, rezin we winil zaýalanmagy mümkin. Mundan başga-da, DEET ugrukdyrylyşy ýaly ulanylanda köp sanly saglygy goraýyş edaralary we guramalar, şol sanda Kesellere gözegçilik we goramak merkezleri, Daşky gurşawy goramak gullugy (EPA), Amerikanyň çaga lukmançylyk akademiýasy we BSGG tarapyndan howpsuz hasaplanýar.. Diýmek, DEET gözleri gaharlandyrýar we güýçli dozalarda hatda newrologiki zeperleri hem döredip biler; tutgaýlar baradaky habarlary gözden geçirenden soň, EPA oňaýsyz reaksiýalaryň derejesini gaty pes diýip kesgitledi - her 100 million adama bir. Her gün DEET ulanýanlar dökülme, baş aýlanmak, ünsüňi jemlemek we kelle agyry ýaly alamatlaryň bardygyny habar berdiler. Subutnamalary gözden geçirenden soň, "EWG DEET-iň köp adamyň pikir edişinden has ygtybarlydygy we kesel ýokaşdyryjy mör-möjekler bilen kesellän ýerlerdäki adamlar üçin amatly wariant bolup galýandygy barada netijä geldi … EPA ABŞ-da 100% DEET-e çenli repelleri satmaga mümkinçilik berýär, ýöne köpelýär. konsentrasiýa netijeliligi ýokarlandyrmaýar … Biziň pikirimizçe, Kanadanyň hökümetiniň islendik önümde DEET-i 30 göterime çenli çäklendirýän we hatda kiçi çagalar üçin has gowşak konsentrasiýalary ýerine ýetirmek manysy bar. " EWG gysga gorag wagty üçin DEET 7-10 göterim we DEET 20-30 göterim, esasanam wagt goýberiş formulalarynda has uzak wagtlap maslahat berýär.

Limon ewkaliptiniň ýagy Awstraliýada doglan ewkalipt agajynyň ekstrakty hökmünde dörän repellentiň söwda ady. Arassalanan bolsa, paramentan-3, 8-diol hem diýilýär PMD, netijeler Köp önümler limon ewkaliptiniň ýagyny we PMD-ni birleşdirýär. Käbir synaglar, PMD-den 20-den 26 göterime çenli konsentrasiýalaryň, çybynlara we tekelere garşy 15-20 göterim DEET ýerine ýetirip biljekdigini görkezdi, EPA-nyň habaryna görä, çybynlardan we tekelerden goramagyň iň gysga wagty has gysga. Günbatar Nil wirusynyň töwekgelçiligi ýokary bolanda ýa-da çäge çybyklaryna ýa-da “görmeýänlere” limon ewkaliptiniň / PMD-iň ýagy maslahat berilmeýär. CDC, üç ýaşa çenli çagalara ýagyň ulanylmagyny maslahat berýär. EWG gysga gorag wagty üçin PMD 10 göterim, limon ewkaliptiniň ýagy bolsa 30-40 göterim uzak wagtlap maslahat berýär.

Duşmanyňy bil

Çybynlar tarapyndan göterilen Günbatar Nil wirusy geçen ýyl 5, 674 amerikalydan ýokaşdy (netijede 286 adam öldi). Şol bir wagtyň özünde, tekeler arkaly ýaýran Laýma keseliniň ýaýramagy soňky 15 ýylda iki esse artdy we 2011-nji ýylda 24, 364 tassyklanan kesel hasaba alyndy. Bu keselleriň we beýleki zyýanly mör-möjekleriň keselleri çynlakaý we wagtal-wagtal bolup biler. durmuşy üýtgedýän netijeler.

Bir adam aprel aýynyň ahyryndan iýul aýynyň ortalaryna Laýma keseline ýolugýar. Laýma keseliniň ýokaşmagy adatça 13 demirgazyk-gündogar we Orta Atlantik ştatynda, Wirjiniýadan Maýna çenli we Orta Günbataryň ýokarky böleginde, esasan, Wiskonsin we Minnesota ştatlarynda ýüze çykýar. Günbatar Nil ýokançlygynyň her ştatda diýen ýaly bardygy habar berildi, iň köp sanly Tehas, Kaliforniýa, Illinoýs, Luiziana, Miçigan, Missisipi we Oklahoma. Awgust aýynda iň ýokary derejä ýeten Günbatar Nil wirusynyň ýokaşmagy esasan tomus aýlarynda ýüze çykýar.

Authorsazyjylar "Hiç bir himiki amerikan teklibini düýbünden ýok etmeýär. Haýsydyr bir önüme bil baglamaň" -diýdi awtorlar. "Günüň ahyrynda ýa-da jaýyň içine gaýdanyňyzda bellik barlagyny geçiriň."

EWS, sarp edijilere gün şöhlesi / öçüriji hökmünde satylýan önümlerden gaça durmagy maslahat berýär, sebäbi bu önümleri ygtybarly bolanyndan has ýygy ulanmaly.

EWG kim?

Daşky gurşaw boýunça iş topary özüni "ýurduň daşky gurşawy goramak boýunça gözleg we wagyz-nesihat guramasy" hökmünde häsiýetlendirýär. Maliýeleşdirmegiň köp böleginiň hususy haýyr-sahawat gaznalaryndan gelýändigini aýdyp, gurama onlaýn maliýeleşdirijileriniň bölekleýin sanawyny hödürleýär. Maliýe serişdeleriniň ep-esli bölegi şahsyýetlerden gelýär. Gözegçi hökmünde hyzmat edýän EWG "ýerleri we suwy tygşytlamak, energiýany jogapkärçilikli öndürmek we ulanmak we azyk we sarp ediş önümleriniň zyýanly himiki maddalardan azat bolmagyny üpjün etmek" tarapdary.

Mowzuk arkaly meşhur