Durnukly binalar galyndylary azaldyp, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyryp we dünýäni has gowulaşdyryp biler
Durnukly binalar galyndylary azaldyp, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyryp we dünýäni has gowulaşdyryp biler
Anonim

Howanyň üýtgemegi, tupan, tupan we yssy tolkunlar ýaly howa betbagtçylyklaryny howply we käte gorkunç edip başlamagy bilen, jemgyýet hökmünde daşky gurşawyň täsiriniň az bolmagy üçin infrastrukturamyzy kämilleşdirmegimiz möhümdir. biz. Edil şonuň ýaly-da, howanyň üýtgemegine sebäp bolup bilýän adamzadyň Earthere täsirini azaltmak möhümdir. Durnuklylyk ekerançylykda ösýän tendensiýa, söwda we häzirki wagtda infrastruktura.

Gurluşyk tehnologiýasyndaky üýtgeşmeler, adamyň Earthere täsirini gowulandyrmakda we azaltmakda ilkinji nobatda bolar. Milli ylym gaznasynyň gözleg we innowasiýa bölüminde döreýän serhetler toparlary, adamlara bil baglamagyň deregine, özlerini kadalaşdyrjak gurluşyk tehnologiýalaryny öwrenmäge höweslendirýär. Esasy üns "janly diwarlar, materiallar we ulgamlar" hökmünde hereket edýän öz-özüni dolandyrýan we köp wezipeli bina goşundylaryny ösdürmäge gönükdirilendir.

Dürli toparlar durnukly binalarda bolmaly tehnologiýalary we funksiýalary berk bilýän ýaly.

Kolorado uniwersitetiniň topary "janly diwarlary" ulanmak arkaly ýylylygy kadalaşdyrdy. Gözlegçiler, binalaryň suwuk akýan damarlary we arteriýalary ýaly binalaryň damarlaşdyrylan diwarlarynyň bardygyny öňe sürýärler. Diwarlaryň damarlaşmagy, daşarky temperaturalara jogap berip bilýän temperatura duýgur polimerleriň torlary arkaly gazanylýar. Daşarda ýyly bolsa, polimerler ýylylygy çykarar we şeýlelik bilen binany sowadar, daşarda sowuk bolanda tersine bolýar. Binanyň ýylylygy siňdirmek we çykarmak ukyby möhümdir, sebäbi binany gyzdyrmaga ýa-da sowatmaga mejbur etmek üçin çykdajylar ahyrsoňy könelýär.

Pensilwaniýa uniwersitetinde bir topar jaýyň gün energiýasyny siňdirmegini we ulanylmagyny üpjün etmek üçin örtük döretdi. Tehnologiýa “eSkin” diýlip atlandyrylýar we üçekde birnäçe gün paneli bolman, tutuş binany örtýär. Derini elektrik energiýasy öndürmek üçin gün energiýasyny siňdirmek we ulanmak üçin datçikler we beýleki şekillendiriş enjamlary ýerleşdirildi. ESkin şeýle garaşsyzlygy hödürläp bilýän bolsa, başga bir tehnologiýa binalaryň öz elektrik ulgamyndan doly garaşsyz bolmagyna mümkinçilik bermeýänligi sebäpli bu ägirt ädimdir.

Gözlegçiler suwy gaýtadan ulanmak arkaly galyndylary azaltmagy umyt edýärler. Wannadan ýa-da duşdan hapa suwlary ulanmak ýakymsyz düşünje bolsa-da, başga bir topar ony temperaturany kadalaşdyrmak üçin ulanmagyň usulyny tapdy. Kaliforniýa-Berkeli uniwersitetiniň topary suwy dezinfeksiýa etmegiň we damarlaşdyrylan diwarlaryň üsti bilen ýyladyş we sowatmak üçin suw geçirmegiň usulyny tapdy. Suwy dezinfeksiýa etmek haýsydyr bir antibiotik garşylyga eltmez, sebäbi gözlegçiler titanium dioksid bölejikleriniň ulanylmagyny kesgitlediler, eSkin tarapyndan hödürlenýän gün şöhlesiniň işjeňleşmegi bilen keseliň döremegine sebäp bolýan organizmleri hem zyýansyz metal. bigünä. Metaly ulanmak innowasiýa we möhümdir, sebäbi ol bar bolan bakteriýalary nyşana alyp bilýär, sebäbi suwda antibiotik bejergisi ýaly kesgitli däl.

Bu täze aýratynlyklar, "nol energiýa, nol zyňyndylary we galyndylary nol" durnuklylygy maksady bilen galyndylary arassalamagy suw üpjünçiligi we energiýa öndürmek bilen baglanyşdyrýar. Durnuklylyk möhüm maksat, sebäbi binany diňe kommunal hyzmatlar üçin özüne bil baglamaga mümkinçilik berýär we elektrik togunyň kesilmegine ýa-da ýyladyş we sowadyş üçin serişde ýetmezçiligine sezewar bolmaýar. Bu möhüm maksat, sebäbi howanyň üýtgemegi dowam edýär we howa hadysalary öňünden aýdyp bolmaýar. Suwuň, gün energiýasynyň we galyndylaryň ulanylyşy tigirli bolany üçin oňat paradigma bolup durýar we çeşmeler elmydama bar we nasoslamak, ibermek ýa-da häzirki energiýa çeşmeleri ýaly başga ýerlerden satyn almak zerurlygy ýok. nebit ýa-da kömür.

Milli ylym gaznasynyň gözleg we innowasiýa boýunça täze döreýän serhetler bölümi durnuklylygyň zerurdygyna düşünýär we şäherleri deň derejede we has ygtybarly gurşap alýan binalary daş-töweregimiz tarapyndan ogurlanmagyň ýerine, goldaw bermegini dowam etdirer diýip umyt edýäris.

Mowzuk arkaly meşhur