Maşk tabletkasy tersiz fiziki güýjüň täsirini hödürleýär: soonakyn wagtda pyýada ýörelgesini çalşyp bilermi?
Maşk tabletkasy tersiz fiziki güýjüň täsirini hödürleýär: soonakyn wagtda pyýada ýörelgesini çalşyp bilermi?
Anonim

Iki sany täze gözleg, maşk etmezden peýdalanmagyň peýdasyny we kemçiliklerini derňeýänligi sebäpli, maşk tabletkasynyň mümkinçiligi garaşýar. Şeýle derman, lukmanlaryň we horlanmak isleýänleriň arasynda köp jedelleriň we tankytlaryň temasyna öwrüldi.

Gözlegiň awtordaş doktor Tomas Burris, şeýle hem Sent-Luis uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň farmakologiýa we fiziologiýa ylymlarynyň başlygy, "Maşkyň saglyga köp peýdasy bar" -diýdi. "Hiç bir neşe serişdesi" maşkyň hödürleýän ähli artykmaçlyklaryny köpeldip bilmez "-diýdi.

Tebigat lukmançylygynda neşir edilen bu gözlegler, geçen ýyl Tebigatda çap edilen esasy bir derňewiň netijesi bolup, adamyň metabolizmasyny bir tabletka bilen nädip üýtgedip boljakdygyny, soň bolsa bedeniň hakykatdanam maşk edişine meňzeş energiýa güýjüni ýokarlandyrmagyna sebäp boldy.. Fla., Upupiterdäki Scripps gözleg institutynyň gözlegçileri tarapyndan geçirilen 2012-nji ýyldaky gözleg, REV-ERB belogy işjeňleşdirilende, sirkadanyň ritmlerine we semiz syçanlaryň içki biologiki sagatlaryna bölekleýin gözegçilik edip biljekdigini ýüze çykardy. Olaryň REV-ERB belogyna bolan gyzyklanmasy, bagyrda, skelet myşsasynda, adipoz dokumasynda, beýnide we has möhümi, ösüşi we sirkadanyň kadalaşdyrylyşyna esaslanýar.

Bir tabletka meniň üçin nädip maşk edýär?

Sirkadanyň ritmleri fiziologiki prosesde 24 sagatlyk aýlaw bolup, ähli haýwanlaryň, şol sanda adamlaryň ukusyna we iýmitlenişine gözegçilik etmegiň açarydyr. Gözlegçiler semiz syçanlara sanjym edilen REV-ERB belogynyň kuwwatyny artdyryp bilýän birleşmäni döredenlerinden soň, ýagly iýmitlenendigine garamazdan, horlanandyklaryny we holesteriniň profiliniň gowulaşandygyny gördüler.

Gözlegçileri hökman geň galdyrýan horlanmak däl-de, maşklara meňzeýän neşäniň syçanlara edýän täsiri. Bejergi alnan syçanlar, hereket etmese-de bejerilmedik syçanlara garanyňda bäş göterim köp energiýa sarp edýärdi we köplenç bejerilen syçanlar has ýadaw bolýardy, ýöne maşklara meňzeş peýdalary başdan geçirýärdi.

Bu, Scripps gözlegçilerini derňewlerini dowam etdirmäge we sanjymlaryň myşsa hereketine näme etjekdigini görmek üçin Fransiýadaky Pasteur instituty bilen işleşmäge itergi berdi. REV-ERB-iň muskullara belok täsiriniň bu täze teoriýasyny barlamak üçin alymlar sportçylara garşy mähirli bellik edilip bilinjek syçanlary aldylar. Bu syçanlar gaty pes derejeli mitokondriýa bilen synag üçin ýörite işlenip düzüldi, kislorod sarp edilende energiýa öndürmäge kömek edýän möhüm öýjük gurluşy - aerobiki maşklaryň açarydyr. Syçanlaryň kislorod kuwwaty adaty ýagdaýdan 60 göterim pesdi we syçanlar çydamlylygy pes görkezdiler we adaty mitokondrial derejesi bolan syçanlardan has çalt ýadadylar.

Synagyň indiki ädimi, mitokondriýa ýetmezçilikli syçanlara REV-ERB belok-stimulýasiýa birleşmesini goşmakdy. Gözlegçiler öýjükleriň ýitgileriniň öwezini dolmak üçin köp mukdarda mitohondriýa döredip başlandyklaryny anykladylar. REV-ERB belogy hem has ýokary nyrhlarda öndürildi we gysga wagtyň içinde gözlegçiler syçanlaryň bejerilmedik haýwanlara garanyňda "wagt we aralykda ep-esli uzak" hereket edip biljekdigini bellediler.

Biz maşk tabletkasyna taýynmy?

Burris neşäniň "elbetde maşklara meňzeýän ýalydygyna" göz ýumup bilmedi. Theöne neşe henizem açyşyň irki döwründe; howpsuzlygy üçin doly işlenmedi we synagdan geçirilmedi. Suchöne şeýle neşäniň maşk etmek ukybynyň düşnüksiz geljegi, gözleýänleriň bilesigelijiligini saklamaýar. Geçmişde bolup biläýjek maşk dermanlary barada maglumatlary çap eden beýleki alymlar tarapyndan duýduryş berlenden soň Burris: "Maňa käbir geň telefon jaňlaryna garaşmaly diýdiler" -diýdi. Farmakologiki maşk, adamy haýran galdyrýan başga bir ahlak ylmy kynçylyk bolup biler - bu tebigy biologiýamyzy aldamakmy?

“PLoS Biology” -da neşir edilen başga bir gözleg, Sent-Luisdäki Waşington uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň alymlarynyň şuňa meňzeş netijelerini ýüze çykardy. Olar hem mitokondrial öýjükleri, esasan gyzyl çakyrda, üzüm derilerinde we hozlarda tapylan tebigy madda bolan resveratrolyň uly dozalary bilen dolandyrmaga synanyşdylar. Munuň diňe bir myşsa öýjüklerinde täze mitokondriýa döretmän, eýsem aerobika maşklary wagtynda bedeniň fiziki güýjüne-de meňzeýändigini anykladylar.

Gynansagam, syçanlar we syçanlar iýmitlerinde resveratrol süýşürilende, gaty ýokary dozalar ýaly täsir etmedi. Gözlegiň awtorlary we Waşington uniwersitetiniň lukmançylyk professory doktor Jon O. Holloszy munuň hakykatdanam ýokary derejede "zäherli täsiriniň" bardygyny we sagdyn mitohondrial funksiýanyň doly ösüşini zaýalandygyny aýtdy.

Burris ýaly alymlar şeýle gözlegleriň maksady, fiziki taýdan maşk edip bilmeýänlere aerobika maşklaryndan peýdalanmak we peýdalanmak üçin elýeterli bir ýol bermekdir diýýärler.

Çeşmeler: Asaka M, Han D, Higashida K, Holloszy J. Resveratrol we SIRT1-iň PGC-1α işjeňligine we mitokondrial biogenezine täsiri: gaýtadan gözden geçirmek. PLOS. 2013

Banerji S, Hýuz T, Solt LA we ş.m. Sintetiki REV-ERB agonistleri tarapyndan sirkadanyň özüni alyp barşyny we metabolizmasyny kadalaşdyrmak. Tebigat. 2012-nji ýyl.

Solt L, Woldt, E, asmasmin S we ş.m. Rev-erb-α mitokondrial biogenezini we awtofagy sazlamak arkaly skelet myşsasynyň oksidleýji kuwwatyny modullaşdyrýar. Tebigat lukmançylygy. 2013

Mowzuk arkaly meşhur