366 marafon 365 günüň içinde Annette Fredskowyň MS-ni bejermek; MS bilen göreşmek üçin maslahatlar
366 marafon 365 günüň içinde Annette Fredskowyň MS-ni bejermek; MS bilen göreşmek üçin maslahatlar
Anonim

Üç ýyl mundan ozal hroniki kesel bilen kesellän marafon zenany Annette Fredskowyň pikiriçe, günde marafon ylgamak birnäçe sklerozyň (MS) öňüni alyp biler. Günde ýigrimi alty mil we 20 jübüt aýakgap, daniýaly zenan her gün marafon ylgamak bilen MS-den öňe geçdi; soňky gününde özüni ýeňdi we jemi iki - 52 mil aralygy ylgady. Fredskow özüniň MS-de hiç hili problemasynyň ýa-da alamatlarynyň ýokdugyny, dermanlara mätäçligiň ýokdugyny aýtdy: "Marafonlar bedenimde we janymda bolup geçen iň gowy zatlar". Milli köp skleroz jemgyýetiniň habaryna görä, MS dünýäde 2,1 milliondan gowrak adama täsir edýär we ABŞ-da hepdede 200 täze kesel ýüze çykarylýar. Merkezi nerw ulgamyna täsir edip bolmajak kesel, köplenç 20 ýaşdan 50 ýaş aralygyndaky adamlarda diagnoz goýulýar, ýöne iki ýaşdan 75 ýaşa çenli adamlarda bolýar.

MS-iň töwekgelçilik faktorlary

MS bilen kesellänleriň köpüsiniň adaty ömri bar bolsa-da, bu kesel agyr maýyplyga sebäp bolup biler we seýrek ýagdaýlarda ölüme sebäp bolup biler. Maýo klinikasynyň pikiriçe, bu kesel bedeniň immunitet ulgamynyň nerwleri örtýän gorag gabygy bolan miýelini iýmegine sebäp bolýar we beýniniň, oňurga ýiliginiň we bedeniň dürli ýerleriniň arasyndaky aragatnaşyga päsgelçilik döredýär. MS-iň sebäbi näbelli bolup galýar we näme üçin immunitet ulgamyna täsir edýändigi entek ylmy jemgyýet tarapyndan öwrenilýär. Aýallaryň iki esse köp bolmagy, esasanam sowuk howa şertlerinde ýaşaýan we Demirgazyk Europeanewropalylardan bolan erkeklere garanyňda bu keseliň döremek howpy has ýokarydyr. Öz blogynda özüni "adaty aýal, ene we aýal" hökmünde häsiýetlendirýän Fredskow, özi ýaly beýleki MS-e ejir çekýänleri hroniki ýagdaýa garamazdan arzuwlaryny amala aşyrmak üçin ylham bermek üçin her gün bäş sagatlyk marafon edip başlady. "Iki ýyl ozal, köpleriň pikir edişi ýaly pikir etdim:" Marafon ylgamak sagdyn däl. Marafon bedene zeper ýetirýär we dikeldilmegi üçin köp wagt gerek "-diýdi.

MS Treament

MS-den ejir çekýänler üçin entek bejergi tapylmady, ýöne MS-iň başlangyç hüjümine kömek edip biljek şertler, şertleri gowulaşdyryp biljek dermanlar we bejeriş usullary bar. Bu bejergiler, immunitet ulgamynda keseliň çişme reaksiýalaryny modulirlemek ýa-da ýok etmek üçin döredildi. Şeýle-de bolsa, Newrologiki keseller we insult milli instituty, Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak (FDA) tarapyndan tassyklanan bejerginiň netijeliligi 18-25 aý ulanylandan soň peselýär diýýär.

MS alamatlary

MS-iň kursy öňünden aýdyp bolmaýar we hüjümiň ýerleşýän ýeri we daş-töweregi sebäpli ejir çekýänlere köp derejede täsir edip biler. Keseliň hüjümleri ýa-da epizodlary birnäçe gün, hepde ýa-da birnäçe aýlap dowam edip biler; MS hassasy epizodlaryň köpüsinde peselýän alamatlary ýa-da remissiýany başdan geçirip biler. Keseliň beýniniň ýa-da oňurga ýiliginiň nerwleriniň gurap biljekdigi sebäpli, MS-iň alamatlary bedeniň dürli ýerlerinde ýüze çykyp biler. Maýo klinikasynyň pikiriçe, MS alamatlary aşakdakylary öz içine alyp biler:

  • Bir ýa-da birnäçe agzanyň çişmegi ýa-da gowşaklygy
  • Merkezi görüşiň bölekleýin ýa-da doly ýitmegi, köplenç bir gözde, köplenç gözüň hereketi wagtynda agyry bolýar (optiki neýrit)
  • Iki gezek görmek ýa-da görüşiň bulaşmagy
  • Bedeniňiziň bir böleginde titremek ýa-da agyry
  • Käbir kelle hereketleri bilen ýüze çykýan elektrik togunyň urmagy
  • Titremek, utgaşdyrylmazlyk ýa-da durnuksyz ýöremek
  • Gaýgysyz gürlemek
  • Fatadawlyk
  • Baş aýlanmagy

Fredskow ýylyň her güni saglygy üçin ylgaýardy we indi MS-den bejerilýär. Arassa saglyk hasaby üçin marafonlary hasaplaýar. Ol öz blogynda "Marafon ylgawlarynyň şu gün sagdyn bolmagymda uly rol oýnandygyna ynanýaryn" -diýdi.

Danishöne Daniýaly aýal Fredskow ýaly marafona ylgap bilmeýän bolsaňyz, gündelik durmuşyňyzda MS-e garşy durmagyň tebigy ýollary bar.

MS bilen göreşmegiň tebigy ýollary

Gowy deňagramly berhiz

Iýmitlenme we berhiz, MS-e garşy göreşmekde esasy elementlerdir. MS ejir çekýänlere içegäniň sagdyn işlemegini we oňat saklanmagyny üpjün etmek üçin deňagramly, az ýagly, ýokary süýümli iýmit maslahat berilýär. Milli MS jemgyýeti, omega-3 we omega-6 bilen doldurylýan berhizi teklip edýär, sebäbi ýag kislotalary MS-de çişmä garşy we gorag täsirine eýe. Dowamly kesel bilen kesellänler, omega-3 ýag kislotalarynyň kabul edilmegi bilen matrisa metalloproteinaza-9 (MMP-9) derejesini peseldip bilerler.

Stress derejelerine gözegçilik

Stress MS bilen kesellänleriň arasynda köp bolýar we keseliň alamatlaryny döredip biler. MS hassasynyň stresleri näçe az bolsa, alamatlary şonça-da azaldýar we agyr bolýar. Awstraliýadaky Täze Angliýa uniwersitetinde geçirilen gözlegde, gözlegçiler beýleki faktorlar bilen bir hatarda stres bilen MS-iň gaýdyp gelmeginiň arasyndaky baglanyşygy kesgitlemek üçin iki ýyllyk gözleg geçirdiler. Nusganyň ululygynda MS bilen 101 gatnaşyjy bar, olar iki ýyllap üç aýlyk aralykda stres derejesi üçin analiz edildi. Gözlegiň netijeleri, MS-iň gaýdyp gelmek töwekgelçiligi bilen baglanyşykly stresleriň sanynyň gaty möhümdigini görkezdi. MS hassalary ýoga gatnaşmak we çuňňur dem alyş meditasiýasy bilen durmuşyndaky stresleri azaltmalydyrlar.

Salkyn saklaň

Näsag aşa yssylyga sezewar bolsa, MS alamatlary artyp biler. Heatylylygyň özi MS-e ejir çekýänlere hemişelik zeper ýetirmeýär, ýöne alamatlaryň ýygy-ýygydan başlanmagy bilen bidüzgünçilikleri artdyryp biler. Milli MS jemgyýeti, ortaça temperaturada ýapyşmak möhümdir diýýär. Janköýerler ýa-da kondisionerler, MS-iň alamatlaryny azaldyp, aşa yssyda we çyglylykda ýeňillik döredip biler.

Mowzuk arkaly meşhur