Howpsuzlyk JFK howa menzilinde ilkinji jogap berenleriň özüne ýetmeginiň öňüni alandan soň ýürek agyrysyndan ölýär: Heartürek agyry näçe wagtlap bejerilmän biler?
Howpsuzlyk JFK howa menzilinde ilkinji jogap berenleriň özüne ýetmeginiň öňüni alandan soň ýürek agyrysyndan ölýär: Heartürek agyry näçe wagtlap bejerilmän biler?
Anonim

Şenbe güni irden Kennedi howa menzilinde ýürek agyrysyndan bir adam öldi, sebäbi terminalyň howpsuzlyk gapylary ilkinji jogap berenleriň elektron şahadatnamalaryna girmegini bökdedi.

Çeşmeleriň "New York Post" habar gullugyna beren habaryna görä, 50 ýaşly Gunseye Adekunle, Arik Air-a Nigeriýa uçuşyna münmäge taýynlanýarka, ýakynda gurlan 1,4 milliard dollarlyk 4-nji Terminalda ýykyldy. Çagyryş Port häkimliginiň gyssagly operatoryna sagat 6:30 töweregi çykdy.

Çagyryş wagtynda Adekunle "jogap bermedi", ýöne dem alýardy.

Bir minutyň içinde Adekunle kömek bermek üçin Medical One diýlip atlandyrylýan PAPD tiz kömek ulagy iberildi; Şeýle-de bolsa, topar terminala ýetenlerinde giriş gadagan edildi. Elektron şahsyýetnamalary gapylary açmazdy.

"Liftde giriş gadagan edildi" -diýdi.

Ekipa. Başga bir giriş nokady üçin gadagan edilen girelgesinden aýlanyp ýörkä, EMT-ler şunuň ýaly ssenariýany dolandyrmak üçin has gowy taýýarlanan we has gowy enjamlaşdyrylan saglygy goraýyş işgärlerini üpjün etmek üçin FDNY-a bil baglaýardylar. Şol bir wagtyň özünde, Adekunle howa menzilinde hereketsiz ýatyrka, gymmatly minutlar başlaýar.

Port ýangyn gullugynyň işgäri, howpsuzlyk ulgamy tarapyndan şahsyýetnamasyny inkär edende, ýangyn bölümi hem kynçylyk çekdi. Ir sagat 7: 10-da ilkinji jaň dispetçere ýeteninden 40 minut geçdi.

Waka bilen tanyş bir çeşme: "iürek hadysasyna jogap berlende sekuntlar möhümdir, gynansak-da, zerur däl päsgelçilikler şol möhüm sekuntlary we hassanyň söweş mümkinçiligini alýar" -diýdi.

“Post” -yň habaryna görä, Adekunle terminalyndan FDNY tiz kömek ulagyna eltmek karary berildi. Jamaamaýka keselhanasyna äkidilmegi üçin ulagda ýerleşdirildi we ölendigini yglan etdi.

Hukuk goraýjy çeşme "Bu ýigidi diri saklamak üçin ähli emlägiňiz bardy" -diýdi. "Emma aslynda oňa kömek etmek mümkinçiligi bolmady".

Heartürek agyry wagty

Haçan-da bir adam ýürek agyry diýlip atlandyrylýan miokard infarktyndan ejir çekse, ýürege ýeterlik gan ýetmezçiligi sebäp bolýar. Köplenç bu dykylan koronar arteriýanyň netijesidir. Işemiýa diýlip atlandyrylýan gan üpjünçiliginiň soňraky çäklendirmesi we kislorod ýetmezçiligi ýürek myşsa dokumalarynyň (miokardyň) ölümine (infarkty) ýetip biler.

Adaty alamatlar döşüň duýdansyz agyrysyny we berkligini (köplenç çep tarapda), demiň gysmagyny, ýürek bulanmagy, gusmagy, titremegi, derlemegi we aladalary öz içine alýar.

Dykylan arteriýa garşy göreşmek üçin lukmanlar köplenç petiklenen ýeri angiýoplastika diýip atlandyrýarlar. Arteriýa şar salynýar we böwetleri aýyrmak üçin çişirilýär. Käwagt lukmanlar geçelgäni hemişelik açyk saklaýan stent, tor simini salarlar.

Angioplastika üçin hassahana barmak üçin belli bir wagt çäkleri berjaý edilmelidir. Bir çeşmä görä, angioplastikany 90 minutlyk penjirede ýerine ýetirip bolar ýaly, ýürek agyry hassalary 30 minutyň içinde hassahana barmalydyrlar.

Adekunleň bejerilmedik ýürek keseline garamazdan, bejerginiň tizligi we ýerine ýetirilen tizligi ýyllaryň dowamynda gowulaşdy. Aleeýl uniwersitetiniň geçiren bir gözleginde, angiýoplastika üçin “şar gapy” ýa-da D2B wagty, 2005-nji ýylda 90 minutlyk penjirede bejergi alýan näsaglaryň 44 göteriminden 2010-njy ýylda 91 göterime çenli ýokarlanandygy anyklandy.

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, näsagyň ýüregi aşa petiklenip näçe az işlemeli bolsa, lukman hünärmenleri ölümi kanuny howp diýip hasaplamaly däldirler.

Adekunle meselesinde tehnologiýadaky kemçilikler, adatdan daşary ýagdaýlar wagtynda gyssagly lukmançylyk işgärleriniň däl-de, diri galmak mümkinçiligini pese gaçyran zat.

Delta howa ýollary bu waka üçin jogapkärçiligi ret etdi. Port häkimliginiň metbugat sekretary bu bölümiň mundan beýläk-de derňeýändigini aýtdy.

"Jemgyýetimiziň howpsuzlygy hemişe möhüm ähmiýete eýe" -diýdi.

Delta web sahypasynyň habaryna görä, Nýu-Yorkorkda 21-nji asyryň howa menzilini üpjün etmegi maksat edinýän "1,4 milliard dollarlyk maýa goýumyň bir bölegi hökmünde" 4-nji terminal 2013-nji ýylyň ýazynda tamamlandy."

Mowzuk arkaly meşhur