11 ýaşly suwda ýüzüji Lauren Sesil, basseýn howuzynda elektrik togy bilen kesildi; Bütin jemgyýet adatdan daşary hadysadan soň salgyt töleýär
11 ýaşly suwda ýüzüji Lauren Sesil, basseýn howuzynda elektrik togy bilen kesildi; Bütin jemgyýet adatdan daşary hadysadan soň salgyt töleýär
Anonim

Lauren Sesil sişenbe güni sagat 8 töweregi ýüzmek praktikasyna gatnaşdy. ABŞ-nyň Lexington şäherindäki howuzda elektrik liniýasy döwülip, ​​11 ýaşly çaganyň ölmegine sebäp bolan howza elektrik togy iberildi.

Bu täsin waka, bäş ýaşdan 18 ýaşa çenli çagalar üçin Brukside Barracudas ýüzmek toparyny kabul edýän agzalyk guramasy bolan Brookside Swim Club-da boldy. Swimüzmek klubynyň prezidenti Julie Rodes MyFox8-e tüsse çykmazdan ozal gaty "pop" sesini eşidendigini we halas edijilere ýüzüjileri suwdan çykarmalydygyny aýtdy. Sesiliň iki dosty gaçmagy başardy, ýöne gynansak-da merdiwana çykyp barýarka haýran galdy.

Rodos: "Ol merdiwany tutanda, uly zarba uran ýalydy" -diýdi. "Hemmämiz aşak düşmäge we tutmaga synanyşdyk, oňa degenimizde bizi geň galdyrdy, şonuň üçin beden tagtasyny almaly bolduk … ony aşagyna aldyk we kellesini taýak tagtasy bilen tutduk."

Derňewçiler elektrik togunyň suwda nädip gutarandygyny anyklamak üçin wakany gözleýärler, sebäbi ýykylan sim diňe semente degýär we hiç haçan hakyky howuza ýa-da içki suwa degmeýär. Deýwidson okrugynyň ýangyn marşaly Bred Nidham: "Derňew entek başlangyç basgançakda" -diýdi. "Häzirki wagtda kän maglumatymyz ýok."

Awariýa baradaky habaryň ýaýramagy bilen, Sesiliň maşgalasyndan, mugallymlaryndan, jemgyýetçilik ýolbaşçylaryndan we dostlaryndan hormat goýuldy:

Sesiliň ene-atasy Lori we Kit öz beýanynda "Lauren maşgalasyna güneşli bolup, maşgalasyna we dostlaryna özboluşly söýgüsi bardy..

Sesiliň öňki mugallymy Tanýa Makkarn: "Ol hemişe beýleki çagalara kömek etmäge synanyşýan süýji adamdy" -diýdi. "Lauren hyýaly hekaýalary ýazmagy gowy görýän ökde okuwçydy. Bu jemgyýet üçin gaty ýitgi."

Sesiliň ýüzmek boýunça tälimçisi Marina Mur: "Ol hemişe tejribe üçin tolgunýardy" -diýdi. "Ol siziň aýdýanlaryňyzyň hemmesini kabul etdi we täze zatlary kabul edýärdi. Ol hakykatdanam dostluklydy we hemişe ýüzünde ýylgyryş bardy".

Leksington şäheriniň häkimi Nýuell Klark twit ýazdy: "Jemgyýet hökmünde ýüregimiz agyrýar we bu elhenç betbagtçylyk sebäpli pikirlerimiz we doga-dileglerimiz Sesil maşgalasyna gidýäris."

Mowzuk arkaly meşhur