5-organ göçürme alyjy Adonis Ortiz, 3 ýaşynda ömri halas ediş operasiýasyndan soň iň ýaş bolýar
5-organ göçürme alyjy Adonis Ortiz, 3 ýaşynda ömri halas ediş operasiýasyndan soň iň ýaş bolýar
Anonim

Lukmanlar 25 ýaşly Aracelis Ortiziň göwreliligi bilen baglanyşykly kynçylyklary ýüze çykaranda, oňa çagany saklamak ýa-da abort etdirmek mümkinçiligini berdiler. Aracelis üçin başga mümkinçilik ýokdy; haýsy şertde doguljakdygyna garamazdan çagany alardy. Indi, Adonis Ortiz 3 ýaşynda, ömrüni halas ediş prosedurasyndan soň, iň erbet döwürleri ýaşandan soň - ýagty geljegi üpjün eden üstünlikli bäş organly transplantasiýa alan iň ýaş adam boldy.

Aracelis “Maýami Herald” gazetine beren interwýusynda: "Elmydama maňa aýdýan zatlarynyň hemmesiniň 50/50 mümkinçiligi bar" -diýdi. “Şu wagta çenli hiç kim maňa başga göterim bermezdi. Şeýlelik bilen, 80-den 85 göterime çenli şansyň bardygyny eşitmek, 50-den has gowudyr.’’

Adonis Ortiz 2010-njy ýylyň 7-nji dekabrynda Fla. Çaganyň içegelerini açyp görkezýän garnynyň düwmesiniň golaýynda deşik bilen doglan Adonise gastroşis diýlip atlandyrylýan garyn dogluş kemçiligi diagnozy goýuldy. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň maglumatlaryna görä, ABŞ-da her ýyl 871 çaga gastroşiz bilen dogulýar.

Göwreliligiň barlagy düwünçegiň ejir çekip bilýän dogluş kemçilikleriniň köpüsine takyk baha berip bilse-de, gastroşiz doglanda derrew ýüze çykýar. Gastroenterologyň ofisinde öňki şepagat uýasy hökmünde Aracelis oglunyň ýagdaýyna nämä garaşmalydygyny bilýärdi. Adonisiň içki organlarynyň näçesiniň garnyndan çykýandygy sebäpli, doglandan soň ilkinji amalyndan başlap, diri galmak üçin birnäçe operasiýa gerek bolar.

2013-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda, Adonisiň üçünji doglan gününden bir aý öň, Maýami Transplantasiýa institutynyň lukmanlary ony başga bir operasiýa üçin taýýarladylar. Adonisiň diri galmagyny näbelli galdyran töwekgelçilikli amalda, 3 ýaşly çaga täze bagyr, aşgazan asty, aşgazan, ownuk we uly içegeleri aldy. Çaganyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin lukmanlar organlaryň ret edilmeginiň alamatlary üçin oňa gözegçilik etmegi dowam etdirýärler. Lukmanlar munuň adaty bir hadysadygyny boýun alsalar-da, antibiotikleriň we immuniteti ýok ediji dermanlaryň birleşmegi onuň ýokaşma ähtimallygyny azaldar.

Adonisiň transplantasiýa hirurgy doktor Rodrigo Wianna "Maýami Herald" gazetine beren interwýusynda "Adaty bir çaganyň edýän ähli zadyny edip biler" -diýdi. "Bu görnüşdäki transplantasiýa üçin bir ýylda diri galmak 80% -den gowrak" we bu hassalaryň 60-70% -i bäş ýyldan soňam diri. Şeýlelik bilen, onuň alan köp agzasy üçin oňaýsyz zat. ''

Ro Christmasdestwo çaltlyk bilen ýakynlaşanda, Ortiz maşgalasy başga bir dynç alyş möwsümini 3 ýaşly çaga bilen ömrüniň köpüsine garanyňda has köp kynçylyklary başdan geçirendigi üçin minnetdar. Sagalmagy bilen hemme zat gowy bolsa, lukmanlar Adnonisiň fewral aýyna çenli hassahananyň ideginden çykyp biljekdigine garaşýarlar. Adonisiň giňişleýin lukmançylyk töleglerine kömek etmek üçin Ortiz maşgalasy Çagalaryň Organ Transplantasiýa Assosiasiýasynyň üsti bilen haýyr-sahawat hasaby açdy.

Mowzuk arkaly meşhur