Orta mekdep okuwçylarynyň 60% -i çilim çekýän mariuana berýär "Bolýar": olar kanunlaşdyrmagyň önümimi?
Orta mekdep okuwçylarynyň 60% -i çilim çekýän mariuana berýär "Bolýar": olar kanunlaşdyrmagyň önümimi?
Anonim

Gündelik neşe serişdeleriniň sarp edilmeginiň adamyň saglygyna zyýanlydygy ýa-da ýokdugy soralanda, orta mekdep okuwçylarynyň 60 göteriminden gowragy munuň ýokdugyny aýtdylar we şu ýylky “Monitoring” -iň habaryna görä, gündelik ot çilimini çilim çekmegiň iki onýyllykdakydan üç esse köp ýaýrandygyny tassykladylar. Geljek (MTF) anketasy.

Maglumatlara görä, häzirki wagtda orta mekdep okuwçylarynyň arasynda meşhurlyk gazanan neşe önümlerinden çilim çekmekden ýokary boldy. Çilim çekmegiň howpy indi göz öňünde tutulan özüne çekiji bolsa-da, haşal ot çilimleri çilimiň ünsüni özüne çekdi. Bu wyklýuçateliň agdyklyk edýän teoriýasy, has köp ştatyň lukmançylyk neşe kanunlaryny kabul edýändigi sebäpli, neşe serişdeleriniň sarp edilişini dynç alyşdan has dermanlyk diýip hasaplaýan haşal otlary ulanmagyň düzgünlerini gowşadýar. Neşe serişdeleriniň yzygiderli ýokarlanýandygyna garamazdan, beýleki neşe serişdeleriniň ýaýramagynyň azalmagynyň şol bir sebäbi bolsa gerek.

1970-nji ýyllardan başlap, MTF gözleginde okuwçylaryň neşe serişdelerini ulanmagyň töwekgelçiligini her bir dermanyň hakyky ulanylyş derejesi bilen bilelikde gözegçilik edildi. Teoriýa boýunça bu iki san deň derejede garşy bolmaly. 1978-nji ýyldaky maglumatlary gözden geçiriň. Orsaşulularyň takmynan 11 göterimi her gün neşe çilimini çekýärdi. Bu aralykda, töwekgelçilik 35 göterim töweregi boldy. Munuň tersine, 1993-nji ýylda haşal otlary çilim çekmek iň pes derejededi - 12-nji synp okuwçylarynyň 3 göteriminden hem az çilim çekýärdi we okuwçylaryň 80 göterimi bu amaly töwekgelçilikli hasaplaýardy.

2013-nji ýylda bu tendensiýa dowam edýär. Gözlegiň netijesine görä, ýokarlandyryş 8-nji, 10-njy we 12-nji synp okuwçylaryny öz içine alýar. Neşekeşlige garşy milli institutyň (NIDA) müdiri doktor Nora D. Wolkow 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan başlap, neşe, tetrahidrokannabinol (THC) düzümindäki esasy maddanyň köpelmeginiň häzirki zaman ot ösümliklerini has güýçli we endik edendigini aýtdy. Bu, 1993-nji ýylda her gün çilim çekýän garrylaryň 2,4 göteriminden 2013-nji ýylda 6,5 ​​göterime çenli ýokarlanmagyny düşündirip biler.

Doktor Wolkow "Bu diňe gündelik ulanylyşyň köpelmegi däl" -diýdi. “Soňky iki onýyllygyň dowamynda neşe önümleriniň esasy psihaktiw düzümi bolan THC derejesiniň 1995-nji ýyldaky 3,75 göterimden häzirki neşe çilimlerinde ortaça 15 göterime çenli ýokarlandygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Häzirki wagtda gündelik ulanylýan ösýän ýetginjek beýnisine 10 ýa-da 20 ýyl öňküsinden has güýçli täsir edip biler.” Soňky gözlegler, neşäniň ýetginjekleriň ýadynyň pes bolmagy, beýniniň kadaly işlemegi we şizofreniýa meňzeş alamatlar bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykardy.

Potensialdan has möhümi, lukmançylyk neşe ygtyýarnamalaryny hödürleýän ştatlaryň sanynyň köpelmegi, Waşington we Kolorado ştatynyň haşal otlaryň dynç alyş usullaryny doly kanunlaşdyrýandygyny aýtmazlykdyr. Gözlegiň netijesine görä, garrylaryň üçden birinden gowragy (34 göterim) lukmançylyk mariuana resepti bolan birinden gazany alypdyr. Bu tapyndy soňky döwürde bolansoň, hünärmenler ýaş ýetginjekleriň köp mukdarda neşe serişdesine girip biljekdiginden alada bildirdiler.

Neşekeşlige garşy milli syýasatyň müdiri Gil Kerlikowske neşirde "Soňky birnäçe ýylda neşe serişdeleriniň ulanylyşynyň köpelmegi, halkymyzyň sagdyn nesli terbiýelemek ugrundaky tagallalarymyzdaky çynlakaý päsgelçilikdir" -diýdi. “Ensetginjekler 21-nji asyryň kynçylyklaryny ýeňip geçmäge taýyn bolan şertlerde ulalmaga mynasypdyrlar we neşe serişdesini ulanmagyň hiç haçan bu deňlige sebäp bolmaýar. Şu günki täzelikler hemmämiziň ýaşlaryň howpsuz, güýçli we üstünlik gazanmaga taýyn bolmagynda ene-atanyň rolunyň öňüni almakda möhüm rol oýnamagy maslahat bermegi talap edýär."

Beýleki neşe serişdeleriniň arasynda soňky on ýylda pese gaçmak ep-esli derejede azaldy. Sintetiki mariuana (K2 ýa-da Spice) ulanylyşda 11,3 göterimden 7,9 göterime çenli azaldy; Wikodin ulanylyşy 10,5 göterimden 5,3 göterime çenli azaldy; geroin 1,5-den 0,6 göterime çenli azaldy; ilkinji gezek çilim, 10 ýyl mundan ozal 16,7 göterim we 20 ýyl ozal 24,7 göterim bilen deňeşdirilende, üç synpyň arasynda 10 göterimden pes boldy.

Saglyk we adam hyzmatlary ministrliginiň (HHS) saglygy goraýyş sekretarynyň kömekçisi doktor Howard K. Koh: "youthaşlaryň arasynda çilimiň ulanylyşy azalýarka, çilim ýaly beýleki temmäki önümlerini ulanmak howpy abanýar" -diýdi. Bagtymyza, alkogol içgileri soňky ýyllarda hem içgili içgilerde hem-de umumy sarp edişde yzygiderli pese gaçmagyny dowam etdirdi.

Şeýle-de bolsa, Koh ene-atalaryň düzgünleşdirilmedik neşe sarp edilmeginiň THC-iň ösýän beýnisine weýran ediji güýji bilen bilelikde howp abanýandygyny aýtdy. "Çagalary endik döredýän köne we täze agentlerden goramak üçin hüşgär bolmaly" -diýdi Koh.

Mowzuk arkaly meşhur