Depressiýanyň iň möhüm nokady: Gynançdan dynmak üçin adamlar näçe wagt alýarlar, bidüzgünçilik töwekgelçiligini çaklap bilerler
Depressiýanyň iň möhüm nokady: Gynançdan dynmak üçin adamlar näçe wagt alýarlar, bidüzgünçilik töwekgelçiligini çaklap bilerler
Anonim

Depressiýa barada esasy ýalňyş düşünjeleriň biri, onuň uzak wagtlap dowam edýän gynançlygydyr - şeýle ýagdaý köplenç keýpiň bozulmagy diýlip atlandyrylýar - akyl hassalygy aslynda adamyň keýpiniň peselmegi bilen çaklanylýar.

Depressiýa keýpinden kliniki depressiýa çenli slaýd gitdigiçe dik egrilik bilen bellenýär diýip pikir edilýär. Belli bir nokatda, sähelçe iteklemek “nokat nokady” diýlip atlandyrylýan ägirt uly pese gaçmagyna sebäp bolup biler. Moda tendensiýalaryndan başlap, howanyň global üýtgemegine çenli, nokatlar, töwerekdäki ilata ýaýramazdan ozal möhüm massa ýetýän kiçijik bir topary görkezýär. Depressiýadan ejir çekýänleriň arasynda bu möhüm nokat, doly ulanylsa, güýçli gynanç hakykatdanam başga bir zada öwrülende habar bermek mümkinçiligini saklap biler.

"Depressiýa epidemiologiýasynyň mukaddes ýeri, adamlaryň depressiýa epizodlarynyň döremeginiň öňüni almak üçin ir gatyşmak isleýäris" -diýip, bu işe gatnaşmadyk Garward uniwersitetiniň jemgyýetçilik alymy Stiwen Gilman Ylma aýtdy. "Bu iş nirä ugrukdyrylsa, şol ugurda ir ýüze çykarylar we şonuň üçin irki gatyşmak bolar".

Iň soňky gözlegde, depressiýa däl-de, 600 adam günde 10 gezek seslenýän bäş-alty gün sagat geýmek üçin işe alyndy. Sagat diňlenende, temalardan dört çärä görä häzirki keýpini ýazga almak soraldy. Olar şadyýanmy? Mazmuny? Gynandyryjy? Aladalymy? Alty-sekiz hepdeden soň, gözlegçiler her bir gatnaşyja kliniki depressiýanyň derejesini görkezýän anketany doldurmagy tabşyrdylar. Gözlegçileriň pikiriçe, dersleriň 13 göterimi depressiýa hasam ornaşdy.

Gözleg nokatlary, adatça, gözlegçileriň diýýän zadyna eýerýär. Bu ulgamyň deňagramlylyga gaýdyp gelmegi üçin näçe wagt gerekdigini görkezýär. Keýpiňi bozýan adamlarda, başlyk tarapyndan gygyrylyp, ertesi gün oňa garşy durmak, her bir negatiw duýgy şahsyýet bilen baglanyşýança we şahsyýetiň häsiýeti bolýança, hiç haçan kynçylyk çekip bilmez. Gynanç, stres, ýadawlyk we öz-özüňe şübhelenmek ýaly oňyn seslenmelerde, esasy depressiw bozulmalaryň merkezi adatça gizlenýär.

Okuw ulgamynyň ýolbaşçysy we ekology Ingrid van de Leemput: "Islendik ulgamda ulgamy deňagramlylykdan birneme daşlaşdyrsaňyz, nokat nokady näçe ýakyn bolsa, şol perburbasiýadan soň deňagramlylyga gaýdyp gelmek gerek bolar" -diýdi. Wageningen uniwersitetinde we Gollandiýadaky gözleg merkezinde, Ylym. Wan de Leemput we onuň topary, kimdir biri gynanç we aladalanma duýgularyndan gutulmak üçin näçe köp wagt alsa, okuwyň ahyrynda depressiýa diagnozynyň bardygyny anykladylar. Ol we kärdeşleri bir gün keýpiňi barlamaga we ulanyjynyň töwekgelçiligine baha bermäge ukyply smartfon programmasyny döretmäge umyt edýärler.

Newrologiki we himiki deňagramsyzlyk hökmünde kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) habar bermegine görä, esasy depressiw näsazlyk Amerikanyň ilatynyň takmynan 10 göterimine täsir edýär. Soňky iki onýyllykda anti-depressant dermanlaryň köpelmegi, keselleriň ýüze çykmagynyň öňüni almagyň ýollaryny gözlemek däl-de, hakykatdan soň keselleri bejermek tendensiýasynyň subutnamasy bolup hyzmat edýär. Mümkin bolan smartfon programmasy barada aýdylanda bolsa, gözlegçiler bu ýoluň ýönekeý duýgulary başdan geçirýän şertleri barada adamlara duýduryş berip biler diýip umyt edýärler.

"Meniň pikirimçe, bu köp ugurda gözlegiň täze ýollaryny açyp biler". “Hakykatdanam, bilmek isleýän zadymyz, gynanç we keýp paýlanyşynyň çynlakaý depressiw epizod bilen depressiýa däl arasynda bölünýän çyzyk. Adamlary bu bölüji çyzykdan has öňe itekläp biljek faktorlar barmy?"

Mowzuk arkaly meşhur