Motiwasiýa “Posterior Cingulate Cortex” -de tapylýarmy? Bu beýni sebiti, okuw kyn bolanda sizi dowam etdirýär
Motiwasiýa “Posterior Cingulate Cortex” -de tapylýarmy? Bu beýni sebiti, okuw kyn bolanda sizi dowam etdirýär
Anonim

Höweslendiriş öwrenmekde we özüni alyp barşyň başga-da köp tarapy ýaly bolup görünse-de, bilim almak ukybynyň we sylagyň arasyndaky baglanyşyga hakykatdanam düşünýän barmy? Gözlegçiler, Dýuk uniwersitetinde geçirilen soňky gözlegde, öwrenýän wagtyňyzda esasanam kynçylyk çekýän wagtyňyzda öndürijiligiňize gözegçilik etmek we höwesiňizi saklamak üçin beýniniň düşnüksiz bir sebitiniň zerurdygyny ýüze çykardylar. Yzky cingulate korteks (PCC) baradaky bu täze açyş Neuronda ýüze çykýar.

Öwrenmek we ýatlamak

Dýuk uniwersitetiniň aspiranty Sarah Heilbronner, PCC-iň aň-düşünjäni aýlanmagyna ýol bermek bilen, akyl öndürijiligini işjeňleşdirýärmi ýa-da gözegçilik edýärmi we öndürijiligi gowulaşdyrjak bolýarmy diýip sorady. PCC-iň okuw prosesindäki roluna düşünmek üçin iki sany rezus makau maýmynyň töwereginde synag geçirdi. Maýmynlary beýnilerindäki aýry neýronlaryň işjeňligini “aýdyp bilýän” elektrodlar bilen ýerleşdirenden soň, Heilbronner olara gözleri bilen wideo oýunlary oýnamak ýaly bir meseläni öwretdi. Maýmynlara çep ýokarky we aşaky sag burçlarda nokatlar bilen bellenen her gün birnäçe suratlar görkezildi. Synag we ýalňyşlyk bilen maýmynlar her fotosuratdaky haýsy nokadyň özüne seredip durkalar, bir mukdarda süýji şiresi berjekdigini öwrendiler.

Maýmynlar her gün Yellowellouston milli seýilgähiniň we Uly Kanýonyň 12-e çenli suratyny görýärdiler. Her gün günüň käbir suratlary maýmynlara belli bir sylag nyşany bilen tanyşdy, beýlekileri bolsa düýbünden täze. Highokary sylagly we pes sylagly jogaplar duýgusyny döretmek üçin Heilbronner, maýmynlar käbir suratlardaky nyşanlary dogry kesgitlänlerinde, beýlekilerine az mukdarda şire berdi. Şol bir wagtyň özünde, ol we kärdeşleri maýmynlaryň beýnisindäki onlarça neýronyň hereketini synladylar, esasanam dogry we nädogry jogaplardan soň derrew işe seredýärler.

Heilbronner we gözleg topary, roly öndürijiligi peseltmek üçin saýlanmazdan ozal PCC-iň has işjeň boljakdygyny çaklaýarlar. Şeýle-de bolsa, HK-daky neýronlar seslenmeden soň ýakyldy, käwagt indiki surat görkezilýänçä dowam etdi. PCC-de neýronlaryň täsiri, maýmynlar täze bir zat öwrenmeli bolanda, esasanam ýalňyşlyklar goýberenlerinde ýa-da höweslendirmek üçin ýeterlik sylag gazanyp bilmediklerinde iň güýçli bolýar. Bu, PCC-iň işjeňligini peseltmändigini ýa-da aňyň azaşmagyna ýol bermeýändigini görkezýär - munuň tersine.

Ondan soň, gözlegçiler maýmynlar öz wezipesini ýerine ýetirýän mahaly PCC-iň işine wagtlaýyn zeper ýetirýän bir derman berdiler. Beýni sebiti hereketsiz bolansoň, maýmynlar sylagyň ululygyna garamazdan ozal öwrenen zatlaryny ýada salýardylar we sylag köp bolanda täze bir zat öwrenip bilerler. Şeýle-de bolsa, maýmynlar sylag az bolanda täze bir zat öwrenip bilmediler. Heilbronner "Belki, munuň gymmaty ýok" -diýdi.

HK-nyň roly akylyň azaşmagyna we işleýşiniň peselmegine ýol bermek bolsa, maýmynlar neşe serişdesini ulananda öz işinde gowulaşmalydy, ýöne munuň tersi aýdyňdy.

Dýuk beýin ylymlary institutynyň müdiri we bu gözlegiň ýolbaşçysy Maýkl Platt "Bu iş, öndürijilige gözegçilik etmek we okuw wagtynda höweslendirmek üçin sagdyn PCC-iň zerurdygyny aýdýar" -diýdi. Heilbronner, PCC-iň aň-bilim meselesinde ädim ätýändigi we kyn mesele üçin has köp çeşme ýygnaýandygy barada netijä geldi. Gözlegleri öz-özünden möhüm bolsa-da, PCC hakda has köp bilim aýratyn ähmiýete eýe, sebäbi beýniniň bu sebiti Alsgeýmer keseli (AD) hassalarynda ilkinjileriň arasynda ýaramazlaşýar.

Posterior Cingulate Cortex

Düwürtik korteksiň bir bölegi, PCC gulaklaryň arasynda orta çyzykda ýerleşýär, bu ýerde sylag bilen baglanyşykly köp gurluşy tapyp bolýar. Birnäçe wagtdan bäri alymlar beýniniň korteksi diýlip atlandyrylýan nerw dokumasynyň daşky gurluşynda ýerleşýän tutuş cingulasiýa korteksiniň duýgur, motor, wisseral, höweslendiriji, emosional we mnemonik maglumatlary birleşdirmekde rol oýnaýandygyny ykrar etdiler. PCC, şeýle hem, öwreniş we sylag ulgamlaryna birigýän we adaty tertip ulgamynyň bir bölegi bolan ýokary derejede baglanyşdyrylan we metaboliki taýdan işjeň beýni sebitidir.

Häzirki wagtda Roçester uniwersitetinde neýroanatomiýada postdoktorlyk gözlegçisi bolup işleýän Heilbronner: "Bu köp ulgam üçin zerur bir zat" -diýdi. Möhüm ähmiýeti, HK-daky näsazlyklar kesel bilen baglanyşykly; Funksional neýroimage gözlegleri bu sebitdäki näsazlyklar bilen şizofreniýa, autizm, depressiýa, garrylyk, ünsüň ýetmezçiligi giperaktiwligi we Alsgeýmer keseliniň arasyndaky baglanyşygy görkezdi. Platt metbugat üçin beren beýanatynda "Bu sebit ýaramazlaşyp başlansoň, adamlar aň-düşünjäniň peselmeginiň irki alamatlaryny - zatlary öwrenmek we ýatda saklamak, ýitirmek, meýilnamalaşdyrmak meselesini görkezip başlaýarlar" -diýdi.

Aslynda, gözlegçiler Alsgeýmer keseliniň irki döwürlerinde PC-de amiloidiň çökdürilmegini we metabolizmanyň peselmegini kesgitlediler. Beýnimizdäki atrofiýa nagyşlaryna has gowy düşünmek üçin Europeanewropaly alymlar 10 ýaşdaky kortikal göwrümleri we jyns taýdan deňeşdirilen gözegçilikleri maşgalanyň irki maşgalasyndan ejir çekýän 10 näsag bilen deňeşdirdiler. Gözlegçiler, Alsgeýmeriň hassalarynda gözegçilik bilen deňeşdirilende dört sany cingulýasiýa sebitiniň ep-esli kiçidigini ýüze çykardylar: rostral anterior cingulate girus (22,5 göterim kiçi), kaudal anterior cingulate girus (20,7 göterim kiçi), yzky cingulate girus (44,1 göterim kiçi) we retrosplenial korteks (21,5 göterim kiçi).

Authorsazyjylar neşir edilen işlerinde: "Yzky cingulate sebitindäki atrofiýa beýleki beýleki sebitlere garanyňda ep-esli uludy we maşgala sebitinde bu sebit üçin has gowşak goralanlygy görkezýär" -diýdi. Şonuň üçin HK hakda has köp bilim diňe bir öwrenmek, höweslendirmek we ýatda saklamak isleýän gözlegçiler üçin däl, eýsem Alsgeýmer keselini derňeýän alymlara-da uly sogap getirip biler.

Çeşmeler: Heilbronner S, Platt M. Okuw wagtynda neýronlaryň yzky cingulate korteksinde öndürijilik gözegçiliginiň sebäbiniň subutnamasy. Neýron. 2013

Jones BF, Barnes J, Uylings HBM we ş.m. Alsgeýmer keselinde Cingulate Gyrusyň diferensial sebit atrofiýasy: Volumetriki MRI okuwy. Newrologiýa. 2006

Mowzuk arkaly meşhur