Stress gormony kortizoly semizlik bilen göreşýän çagalarda tebigy ýagdaýda has köp öndürilýär
Stress gormony kortizoly semizlik bilen göreşýän çagalarda tebigy ýagdaýda has köp öndürilýär
Anonim

Semizlikiň ýürek keseli we süýji keseli ýaly beýleki fiziki saglyk kynçylyklaryna edýän täsiri çagalarda gowy görkezilen hem bolsa, çaganyň psihologiki ösüşine edýän täsiri birneme syr bolup galýar. Endokrin jemgyýetiniň Kliniki endokrinologiýa we metabolizm Journalurnalynyň neşirinde çap edilen soňky bir barlagda semizlik bilen göreşýän çagalaryň stres gormonynyň kortizolynyň has ýokary derejesini öndürýändigi anyklandy.

Gözlegiň awtorlaryndan biri, Rotterdamdaky Erasmus MC-Sophia çagalar hassahanasynyň ylymlaryň kandidaty Erika van den Akker: "8 ýaşyndaka semiz çagalary eýýäm kortizol derejesini ýokarlandyrandygyna geň galdyk" -diýdi., Gollandiýa. "Çagalaryň kelle saçlaryny seljermek bilen, wagtyň geçmegi bilen ýokary kortizol derejesiniň bardygyny tassykladyk."

Doktor van den Akker we Erasmus MC-den kärdeşleri 20 semiz çagadan we agramy adaty hasaplanýan 20 çagadan saç nusgalaryny ýygnadylar. Her topar 8 ýaşdan 12 ýaş aralygyndaky 15 gyzdan we bäş oglanjykdan ybaratdy. Gözlegçiler soňky bir aýyň dowamynda adam saçynda gormon konsentrasiýasynyň mukdary arkaly kortizolyň täsirini analiz etdiler.

Semizlik bilen göreşýän çagalaryň kellesindäki saçlarda ortaça 25 pg / mg kortizol konsentrasiýasy bar, adaty agramly çagalarda ortaça gormon konsentrasiýasy 17 pg / mg bolýar. Gözleg topary, semiz çagalaryň gormon derejesiniň ýokarlanmagyny tebigy ýagdaýda dolandyryp bilýän halatynda semizligiň psihologiki stres bilen baglanyşykly däldigini boýun aldy.

Wan den Akker: "Bu gözleg synlaýyş çemeleşmesini alandygy sebäpli has köp gözleg bu hadysanyň sebäbini kesgitlär" -diýdi. "Semiz çagalaryň hakykatdanam has köp psihologiki stres başdan geçirýändigini ýa-da bedeniniň stres gormonlaryny başgaça dolandyrýandygyny ýa-da ýokdugyny bilemzok. Bu möhüm soraglara jogap bermek, çagalaryň semizligine düşünişimizi artdyrar we bejergimizi üýtgedip biler."

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hasabatyna görä, 2011-nji ýylda 5 ýaşa çenli 40 milliondan gowrak çaga semiz hasaplandy. Gollandiýaly gözleg topary mundan beýläkki gözlegler arkaly semizligiň stres derejesine täsirini çyzmagyny dowam etdirse-de, stresiň täsiri bar horlanmak lukmançylyk we saglyk jemgyýetiniň agzalarynyň arasynda giňden kabul edilýär.

Depressiýa we aladalar iýmit keseliniň döremeginiň esasy töwekgelçilik faktorlaryndan ikisi hasaplanýar. Stress iýmek ýa-da emosional iýmitlenmek diýlip atlandyrylýan iýmit bozulmalarynyň bir görnüşi, adamyň emosional zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin sagdyn, kaloriýa bilen iýmitlenmegine sebäp bolýar. Stressokary stres döwründe iýmitlenmekden saklanmak üçin: aç bolmasaňyzam iýmitlenmäge synanyşanyňyzda özüňizi daşlaşdyryň, rahat iýmitleriňizi kesgitläň we olardan dynyň, ýoga we meditasiýa ýaly dynç alyş usullaryny ýerine ýetiriň bir gije sekiz sagat uky, ertirlik ýaly naharlary taşlamakdan saklanyň we bedeniňizi maşk bilen işjeň saklaň.

Veldhorst M, Noppe G, Kok C, Mekic S, Koper J, van den Akker E. "Semiz çagalarda kelläniň saç kortizol konsentrasiýasynyň artmagy." Kliniki endokrinologiýa we metabolizm Journalurnaly. 2013

Mowzuk arkaly meşhur