Çagalaryň ýatmagy uky kynçylyklaryna goşant goşýar: Melatonin uklamagyň iň gowy wagtyny nädip kesgitleýär?
Çagalaryň ýatmagy uky kynçylyklaryna goşant goşýar: Melatonin uklamagyň iň gowy wagtyny nädip kesgitleýär?
Anonim

Ene-atalar çagalar bilen uklamak islemeýändikleri sebäpli köplenç "Tiredadaw däl, eje" diýen sözleri eşidip, çagalary bilen ýatmak üçin uruşlary başdan geçirip bilerler., bu olaryň biologiki taýdan uklamaga taýyn däldiginiň alamaty bolup biler. recentaňy-ýakynda geçirilen bir gözlegiň netijesine görä, çagalaryň gowy uklamagy bedeniň melatoniniň derejesine bagly bolup, olary dürli wagtlarda uklamaga taýýarlaýan biologiki sagady dolandyrýar. agşam.

Amerikanyň uky apneýa birleşiginiň habaryna görä, gijeki uky kynçylyklary we ukynyň başlamagy ýaly gijeki kynçylyklar köplenç ýaş çagalaryň 25 göteriminde ýüze çykýar. Bu aladalandyryjy ýokary statistika geň däldir, sebäbi ululardan tapawutlylykda çagalar ýatýan wagtlaryny saýlap alýarlar. Çagalar ýatýan wagtlary bilen göreşýän bolsalar, ene-atanyň bellän wagty biologiki taýdan taýyn däl bolmagy mümkin. Çagalarda uklamagyň kynçylyklary köplenç durmuşda üns, özüni alyp baryş we emosional meseleler bilen baglanyşyklydyr.

Çagalaryň melatoniniň goýberiliş wagty, çaganyň beden sagadynyň ýatmaga taýyn wagtyny kesgitläp biler. Içki beden sagadyny dolandyrýan gormon bolan Melatonin, köplenç uky siklini kadalaşdyryp bilýän gije ýa-da garaňkyda bölünip çykýar. Milli uky fondy, gandaky melatoniniň derejesiniň agşam gaty ýokarlanyp başlamagy bilen, çagalar has hüşgär bolup başlarlar we has çalt we uzak uklap bilýärler.

Kolorado uniwersitetiniň Boulder atly gözlegçiler topary “Mind, Brain and Education” inurnalynda çap edilen, garaňky melatoniniň döremegi ýaly içerki sirkad melatoniniň fazasynyň wagtynyň we ene-atalaryň saýlan ýatak wagtlary bilen baglanyşygynyň bardygyny barlady. Çagalaryň kiçi toparynda gijeki özüni alyp barşy. Gözlegde gözlegçiler tarapyndan 14 ýaşa çenli mekdebe çenli çagalaryň, sekiz aýal we alty erkek adamyň 14 gezek ýatmak endikleri syn edildi.

Gözlegçiler gijeki oturymlylygyň ene-atasynyň hasabatyny, ukynyň başlanmagynyň gijä galmagyna aktigrafiki baha bermegi, alty günüň dowamynda garaňky melatoniniň agşam tüýküligini ölçediler. Okuwdan ozal çagalar gije ortaça 10.5 sagat uklaýardylar we gündizine azyndan 45 minut uklaýardylar. Habar habaryna görä, çagalaryň melatonin derejesini öz içine alýan tüýkülik nusgalary, her 30 minutdan alty sagatlyk döwürde, ýatmazdan bir gün öň ýygnalýardy. Gözlegçiler çagalaryň ukusyny bahalandyrmagyň obýektiw serişdesi hökmünde işjeňligi takyk ölçemek üçin ýörite sagady paýladylar.

Tapyndylar çagalaryň arasynda melatoniniň başlangyç wagtynyň dürli-dürli bolandygyny ýüze çykardy, bu bolsa beden sagatlarynyň agşam dürli wagtlarda çagalarda ukusyny alýandygyny görkezýär. Çagalar üçin ortaça agşam melatoniniň başlangyjy takmynan sagat 7: 40-da bolup geçdi, bu ene-atanyň saýlan wagtyndan 30 minut öň bolup geçdi. Çagalaryň köpüsi, adatça ýatmazdan 30 minut soň uklap galýarlar.

Şeýle-de bolsa, melatoniniň derejesi ýokarlanmanka ýatan çagalar, uklamak üçin 40-60 minut wagt aldylar. Bu ýagdaýlarda çagalar uzak wagtlap düşekde uklap ýatyrdylar we belki ýatmagy däl-de, joşgun bilen baglanyşdyrmagyna sebäp bolup biler. Gözlegçileriň pikiriçe, bu çagalaryň belli bir wagtyň dowamynda ukusyzlyk üçin ömürlik töwekgelçilige sebäp bolup biler.

"CU-Boulder" -iň gözleginiň awtory, kömekçi professor Monik LeBourgeua "Her çagada melatoniniň derejesini bahalandyrmak praktiki däl" -diýdi. "Youröne çagaňyz ýatmak wagtyna garşy dursa ýa-da uklap galmakda kynçylyk çekýän bolsa, şol wagt uklamaga fiziologiki taýdan taýyn däl bolmagy ähtimal." Şonuň üçin çagalar näçe ýatan bolsalar, şonça-da uklap galmagy mümkin.

Bu gözleg, çagalaryň fiziologiýasynyň uky problemalarynyň ýüze çykmagyna nähili goşant goşup biljekdigini öwrenenleriň biridir. Tapyndylar, fiziki we akyl saglygynyň ýaramaz netijeleriniň öňüni almak üçin çagalaryň biologiki sagatlary bilen utgaşýan we soňundan çagalyk we ýetginjeklik döwründe bolup biläýjek akyl ýetmezçiliginiň döremegine sebäp bolýan ýatmagyň wagtyny kesgitlemegiň möhümdigini görkezýär.

LeBourgeua: "Indiki tebigy ädim, fiziologiýa bilen daşky gurşawyň özara täsiri baradaky bilimlerimizi optimizirlemekdir, ýatmaga garşylyk ýaly meseleleriň ilki bilen nähili ösýändigini we olaryň nähili saklanýandygyny has gowy düşünmek".

Gözlegçiler zerur ukydan mahrum bolan çagalaryň oňyn durmuş tejribelerinden peýdalanmaýandyklaryny we gündelik kynçylyklary çözmekde köplenç kynçylyk çekýändiklerini nygtaýarlar. Uky bäbekler üçin esasy beýniniň işjeňligi hasaplanýar we şonuň üçin dowamly ukynyň ýetmezçiligi ýaş çaganyň ösüşine täsir edip biler.

Çagaňyzyň gowy ýatmak endiklerini kabul edip biljekdigine maslahat bermek üçin şu ýere basyň.

Mowzuk arkaly meşhur