24 ýaşly Indoneziýaly nusgawy ýazyjy 30 sagat göni işläninden soň ölýär: Ölüme çenli işledimi?
24 ýaşly Indoneziýaly nusgawy ýazyjy 30 sagat göni işläninden soň ölýär: Ölüme çenli işledimi?
Anonim

Indoneziýaly ýigrimi dört ýaşly ýazyjy Mita Diran ýekşenbe güni ýere gaçdy we koma gaçdy. Az salymdan aradan çykdy. Nýu-Dailyork gündelik habarlar gullugy Mitanyň birnäçe hepdeläp köp ukusyz işländigini we iş gününi dowam etdirmek üçin aşa köp energiýa içgilerini içendigini habar berdi. Mita “Twitter” -i halaýardy we köplenç işinde uzak wagtlap twit ýazýardy. Iň soňky twitinde, 14-nji dekabrda "30 sagat işlemek we henizem güýçli dowam etmek" diýilýär.

Mitanyň kakasydygyna ynanýan bir adam sosial ulgamda “Path” -da gyzynyň üç günläp işläninden soň ölendigini görkezýän habar iberdi. Ol: "Düýn agşamdan şu wagta çenli Y & R-de nusgawy işleýän gyzym RSPP-de komada ýatdy" -diýdi. “Anceshtimal, gaty gowy däl. Düýn agşam üç gün üznüksiz işlemekden soň ýykyldy. Çäkden ýokary işlemek.” Mita 90 ýurtda 6500 adam işleýän mahabat agentligi “Young & Rubicam Indoneziýa” (Y&R) -de işledi. Mitanyň işleýän Indoneziýa bölümi, jaýlanyş çäresine gatnaşmak üçin duşenbe güni gapylaryny ýapdy we kompaniýanyň yzarlaýjylaryny Mitanyň maşgalasyny goldamak üçin “ümsümlik güni” bellemäge çagyrdy.

“Düýn agşam dostumyzy, uýamyzy we işdeş kärdeşimiz Mita Dirany ýitirendigimizi size agyr ýürek we çuňňur gynanç bilen habar bermeli. Mita mydama ýüregimizde ýaşar ýaly mylaýym ýylgyryş bilen zehinli nusgawy ýazyjydy "-diýip, kompaniýa özüniň Facebook sahypasynda ýazdy. “Biz şu gün agşam Mitanyň maşgala rezidensiýasynda bolduk we Indoneziýanyň Y&R Group adyndan tüýs ýürekden gynanç bildirýäris. Bu gaty uly ýitgi we Mita maşgalasyna bu agyr döwri birek-birege ynam we güýç arzuw edýäris ".

Şeýle-de bolsa, sosial ulgamlarda Mitany yzarlaýan ýa-da köp sanly habar beriş serişdelerinde onuň hekaýasyny okaýanlar, kompaniýanyň gynanjyny gaty az, giç diýip hasaplaýarlar. “Twitter” we “Tumblr” daky ýazgylarynda ýaş göçürme ýazyjysy birnäçe gezek aşa işlenendigini aýtdy. Mysal üçin: “Ofisde näçe köp wagt geçirseňiz, şonça-da düşegiňizi bu ýere göçürmegi göz öňünde tutýarsyňyz. Iň gowusy janköýeriň ýanynda "-diýdi. "Üç gün syrkawlandan soň ilkinji gün işe gaýdyp gelýärin we ofisde 12 sagatdan gowrak wagt geçirýärin" -diýdi. 8-nji iýulda: "Şenbe gününden bäri ýatmadym, gitmeli ýene 30 sany setirim we ertir günortan tutmak üçin uçarym bar" -diýdi.

Gynansagam, Mita aşa köp işlemek bilen baglanyşykly ölen işgärleriň hataryndaky iň soňky. Maý aýynda agentligiň 24 ýaşly işgäri Li uanuan "iş bilen baglanyşykly ýadawlykdan" ofisinde öldi. Mart aýynda Ogaýo şepagat uýasy Bet Jasper özüni öldüren awtoulag heläkçiligine uçramazdan ozal birnäçe sagatlap işledi. Adamsy häzirki wagtda işleýän hassahanasyna özüniň “ölendigini” aýdyp, suda berýär.

Mowzuk arkaly meşhur