Telewizor mahabatlary çagalyk semizligine goşant goşýarmy? Reklamalaryň 98% -i sagdyn iýmitleri görkezýär
Telewizor mahabatlary çagalyk semizligine goşant goşýarmy? Reklamalaryň 98% -i sagdyn iýmitleri görkezýär
Anonim

Marketingiň gözelligi aýlawda. Iýmit önümi iýmitlenip bilmeýän bolsa, tagam hödürläp biler. Eger tagam hödürläp bilmeýän bolsa, bahasyny hödürläp biler. Üçüsiniň haýsydyr birini hödürläp bilmeýän bolsa, onuň mahabatlarynda bagt ýa-da ýylylyk duýgularyny iteklemek üçin tanyş keşbi görkezmek üçin gowy bir mümkinçilik bar.

Indi geçirilen täze gözleg, azyk önümleriniň ýa-da içgi mahabatlarynyň takmynan 100 göteriminde (NTL) çäklendirmek üçin köp mukdarda ýokumly maddalary öz içine alýan önümleriň bardygyny ýüze çykardy, esasanam 16 kompaniýanyň şular ýaly marketing taktikalaryny öz-özünden düzgünleşdirmäge razy bolandyklaryna garamazdan! Çagalaryň iýmit we içgi mahabaty başlangyjy (CFBAI) diýlip atlandyrylýan 2007-nji ýyldaky has gowy iş býurosynyň tagallasy hökmünde. Sagdyn iýmit reklamalarynyň ýetmezçiligini göz öňünde tutup, hünärmenler häzirki çagalyk semizlik epidemiýasynyň diňe semremeginden gorkýarlar.

Çikagodaky Illinoýs uniwersitetiniň gözlegçileri, çagalaryň programmirlemeginde adatça mahabatlandyrylan iýmitlerde saglyga zyýanly maddalaryň ýaýramagyny derňemäge synanyşdylar, sebäbi soňky 30 ýylda çagalarda semizlik iki esse artdy we ýetginjekleriň arasynda üç esse artdy. Gözlegçiler meşhur medeniýete we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň görnüşlerine çagalaryň iýmitlenişine agram salýandyklaryny görkezýärler. Hakykatdanam, ene-atanyň gowşak çemeleşmesi we şekerli ertirlik dänelerini we çalt naharlary yzygiderli burawlamak, beýleki faktorlara garanyňda çaganyň iýmitini güýçlendirip biler.

Topar, 2-11 ýaş aralygyndaky çagalaryň, ähli programmirlemekde görýän iýmit we içgi mahabatlarynyň 84 göteriminiň ýaglarda, trans ýaglarda, şekerde we natride ýokarydygyny anyklady. Çagalaryň programmirleme döwründe mahabat üçin bu göterim 95 göterimden gowrak ýokarlandy. CFBAI-e gatnaşýan kompaniýalaryň arasynda çagalaryň programmirlemeginde görkezilen mahabatlaryň 98 göteriminde NTL-de ýokary önümler bar. Gözlegiň esasy awtory we UIC jemgyýetçilik saglygy mekdebiniň saglyk syýasaty we dolandyryş professory doktor Lisa Powell çagalara gönükdirilen mahabatyň köpüsiniň ýaýlym kompaniýalary tarapyndan düzgünleşdirilmeýändigini aýtdy.

Powell öz beýanynda "Çagalaryň iýmit we içgi önümleri üçin mahabatlara täsir etmeginiň ýarysyndan azynyň çagalaryň programmirlemeginden gelip çykýandygyny gördük, bu täsiriň ep-esli böleginiň öz-özüni dolandyrmaly däldigini" aýtdy.

Onlyöne diňe sagdyn iýmit önümlerini satýandyklaryny öňe sürýän CFBAI gatnaşyjylarynyň arasynda “sagdyn” diýilýän zat henizem jedelli bolup galýar. Mysal üçin, Kelloggyň önümi, köp mukdarda şeker saklaýan dänelere garamazdan, Miwe aýlawlary we Aýazly Flaklar kompaniýanyň görkezmelerine eýerýär. Saglyksyz iýmit önümlerini ýurduň iň uly iki mahabatlandyryjysy hökmünde köp ýyllyk gülýän Burger King we Makdonalds, mahabatlarynda gowurma däl-de, alma ýaly sagdyn taraplara yşarat edip, mahabatlaryny goraýarlar.

Powell "Öz-özüňi düzgünleşdirmek tagallasy şu wagta çenli netijesiz" -diýdi.

CFBAI, gatnaşyjy agzalara häzirki saglyk standartlarynyň düşnüksizligini aradan aýyrmak üçin 31-nji dekabrdan başlap berjaý edilmeli has berk görkezmeler teklip etdi. Täzelenen başlangyç kaloriki çäkleri we rugsat berilýän NTL-i güýçlendirer, “azaldylýan” talaplary gadagan eder (meselem, natriý 25 göterim az) we diňe bölekleýin gözegçilik edilýän gaplamalara esaslanmagyň öňüni alar. CFBAI bu çäreler bilen birlikde miweler we gök önümler ýaly käbir iýmit toparlaryny höweslendirip başlar.

Teklipde: "Umuman aýdanyňda, täze kriteriýalar gatnaşyjylara möhüm kynçylyklar döredýär we gatnaşyjylar bu kriteriýalar güýje girenden soň çagalara käbir iýmit önümlerini mahabatlandyrmagy dowam etdirmek isleseler, resept üýtgetmelerini talap edýär" -diýdi. "Netijede, täze kriteriýalar çagalara mahabatlandyrylan iýmitlerde hasam gowulaşar."

Mowzuk arkaly meşhur