AIW-iň öňüni alyş serişdesi Truvada, jyns taýdan töwekgelçilikli özüni alyp barşyny artdyrýarmy?
AIW-iň öňüni alyş serişdesi Truvada, jyns taýdan töwekgelçilikli özüni alyp barşyny artdyrýarmy?
Anonim

2012-nji ýylyň iýul aýynda Azyk we derman serişdeleri gullugy (FDA) AIW infeksiýasynyň öňüni almak üçin niýetlenen ilkinji we ýeke-täk derman Truvadany tassyklady. Indi, täze gözleg Truvadany (emtricitabine we tenofowir disoproxil fumarate) yzygiderli ulanmak, adamyň AIW ýokaşmak howpuny 90 göterimden gowrak azaldyp biljekdiginiň has köp subutnamasydyr. Möhümi, gözlegçiler, tabletkany ulanmagyň töwekgelçilikli jynsy gatnaşyklaryň köpelmegine deň gelmeýändigini hem anykladylar.

"Biz diňe bir özüni alyp baryş maglumatlary ýygnamadyk, eýsem her bir gatnaşyjyny AIW we sifilis üçin hem synagdan geçirdik - wagtyň geçmegi bilen umumy häsiýetdäki üýtgeşmeleriň ýokaşma derejesiniň hakyky üýtgemegi bilen näderejede baglanyşýandygyny kartalaşdyrmaga mümkinçilik berýäris" -diýdi. Kaliforniýa, San-Fransisko metbugat beýanatynda aýtdy. UCSF bilen baglanyşykly biomedikal gözleg guramasy bolan Gladstone Institutyň kärdeşleri bilen geçirilen gözleg PLOS ONE theurnalynda onlaýn ýagdaýda peýda bolýar.

Täsiriň öňüni almak

Truwadanyň profilaktika hökmünde kyssasy 2007-nji ýylyň iýulynda, iPrEx ady bilen tanalýan global barlag, Gilead Ylymlary tarapyndan öndürilen we AIW keselini bejermek üçin birnäçe ýyl bäri ulanylýan bu FDA tarapyndan tassyklanan wirusa garşy derman serişdesini barlamak üçin ýazylyp başlandy. 12 ýaşdan uly bolsa, täze ýokanç keselleriň öňüni alyp biler. Täsiriň öňüni alyş profilaktikasy (PrEP) üçin ulanylanda, FDA-nyň görkezmesi bilen Truvada, jyns taýdan alnan AIW infeksiýasynyň howpuny azaltmak üçin has ygtybarly jyns amallary bilen bilelikde kabul edilmelidi.

Köp ýyllyk gözlegde, iPrEx Peruda, Ekwadorda, Günorta Afrikada, Braziliýada, Taýlandda we ABŞ-da AIW ýokaşmagy töwekgelçiligi bolan 2, 500 erkek we transgender aýal-gyzlary hasaba aldy, gatnaşyjylaryň ýarysyna Truvada berildi, galan ýarysyna berildi platsebo, gatnaşyjylaryň hiç birini alandyklaryny bilmeýär. 2010-njy ýylda “Truvadanyň” bu ilatdaky plasebo bilen deňeşdirilende, Truvadanyň AIW infeksiýasynyň döremek howpuny 42 göterim azaltmakda täsirli bolandygyny görkezen iPrEx synagy şowly boldy. Edil şonuň ýaly-da, bir partnýoryň AIW ýokaşan, beýlekisi ýok bolan 4, 758 gomoseksual jübütiň arasynda bir wagtyň özünde geçirilen “Partners PrEP” synagynda Truvada plasebo bilen deňeşdirilende AIW infeksiýasynyň howpuny 75 göterim azaldýandygy görkezildi.

Şeýle-de bolsa, neşäniň hakyky dünýädäki täsiri barada soraglar galdy. Hususan-da, gözlegçiler neşe serişdesini ulanýan adamlaryň töwekgelçilige bolan garaýşynyň üýtgemegine jogap hökmünde hereketlerini düzetjek “töwekgelçilik öwezini dolmak” diýlip atlandyrylýan özüni alyp barşyna eýe bolup biljekdigi ýa-da ýokdugy bilen gyzyklandylar, mysal üçin gün şöhlesini ulanýan adamlar täsirini artdyryp bilerler. adaty mukdaryndan has köp gün. “IPrEx” gözleginiň dowamynda, gatnaşyjylardan Truvadany alýandyklaryna ynanýandyklaryny ýa-da işleýändigini pikir edýändikleri soraldy. Okuw gatnaşyjylaryndan özlerini alyp barşlary barada soraldy we gözlegçiler öz-özünden habar berilýän ýokary töwekgelçilikli jynsy gatnaşyklaryň azalandygyny gördüler. Truvadany PrEP hökmünde ulanmagyň täsirlerini has ýakyndan öwrenmek isleýän Grant we kärdeşleri, gatnaşyjylaryň jynsy gatnaşyklar barada öz-özünden habar berişleriniň hakykaty barada hakyky pikirleriniň ýokdugyny bildiler. Şeýdip, özlerini alyp barşyň biologiki belliklerini öwrenmek kararyna geldiler.

"Töwekgelçilik öwezini dolmak meselesi ýüze çykan bolsa, Truwadany alýandyklaryna we munuň täsirli bolandygyna ynanýanlar jynsy töwekgelçilikli hereketlerini hasam artdyrar" -diýip, gazetiň ilkinji awtory ylymlaryň kandidaty Julia Markus düşündirdi. Netijeler munuň tersini ýüze çykardy: AIW we sifilis ýokançlygynyň derejesi peseldi we jynsy töwekgelçilikleriň özüni alyp barşynda hiç hili ösüş bolmady. "Aslynda, 2012-nji ýyldaky gözlegde Truwadanyň yzygiderli ulanylmagy AIW infeksiýasynyň töwekgelçiligini 90-dan gowrak azaldyldy. göterimi.

Jorjtaun uniwersiteti we Ak tamyň Milli AIDS syýasaty gullugynyň öňki müdiri Jeffri Krowleý "Gözleg toparynyň netijeleri Truvadany kabul etmek islemezligi azaltmaga kömek etmelidir" -diýdi. goýbermek.

Mowzuk arkaly meşhur