Süýji keselini bejermekde insulin tabletkasy, bedeniň gan glýukozasyny peseltmeginiň täze ýoluny üpjün edýär
Süýji keselini bejermekde insulin tabletkasy, bedeniň gan glýukozasyny peseltmeginiň täze ýoluny üpjün edýär
Anonim

Alymlar 1930-njy ýyllardan bäri insulin bejergisiniň bir görnüşini döretmäge synanyşýarlar, şonuň üçin süýji keseli bilen kesellänler her gün iňňe bilen jebir çekmek agyrysyndan halas bolarlar. Theöne geçmişde şular ýaly dermanlar fiziki taýdan mümkin däl diýlip hasap edilýärdi - "aminokislotalardan emele gelen belok hökmünde insulini iýmit siňdiriş ulgamyndaky fermentler ýok edip biler" diýip, Roýter habar gullugyndan Bill Berkrot ýazýar.

ACS Biurnalynyň “Biomacromolecules” neşrinde çap edilen täze gözlegiň netijesine görä, gözlegçiler topary insulin tabletkasynyň bolup biljekdigine ynanýarlar. Aşgazanda dogry siňdirilýän we gana siňýän, hassanyň ganyndaky glýukozany peseltmek, iňňeleriň agyrysyny aýyrmak we näsaglaryň zerur bolan wagtynda dermanlaryny kabul etmek ähtimallygyny ýokarlandyrmak üçin täze bir usul tapdylar.

Milli farmasewtiki bilim we gözleg institutynyň dosenti we gözleg işine ýolbaşçylyk eden gözlegçi Sanyog Jain, insulin tabletkasynyň bedene dogry siňmegini aňsatlaşdyrjak iki täze çemeleşmäni tapdy. Mundan ozal alymlar, işe başlamazdan ozal aşgazanyň döwülmegi sebäpli bir tabletkada insulini bermek bilen göreşýärdiler. Iýmit siňdiriş fermentleri tabletkany döwýär we insuliniň siňmeginiň öňüni alýar. Mundan başga-da, insuliniň aşgazanyň üsti bilen gana siňmegi kyn. Jeýn, liposomlar diýlip atlandyrylýan lipidlerden ýasalan ownuk haltalara insulini gaplap, gorag polielektrolitleri, şeýle hem fol turşusy bilen ýerleşdirende, insuliniň iýmit siňdiriş ulgamynda bozulmagynyň öňüni aldy. Fol turşusy liposomalaryň içege arkaly gana siňmegine mümkinçilik berýän B witaminiň bir görnüşidir.

Alymlar bu “gatlaklary” syçanlarda synagdan geçirdiler we bu täze ulgamyň, ganyň glýukoza derejesini sanjym edilen insuline çenli peseldip bilendigine göz ýetirdiler. Şeýle-de bolsa, gatlaklaryň täsiriniň sanjylýan insuline garanyňda has uzak dowam edýändigine göz ýetirdiler.

Süýji keseli, insuliniň öndürilmegine ýa-da ulanylmagyna päsgel berýän kesel bolup, ganyň glýukozasyna ýa-da gan şekerine - öýjüklere siňmegine we energiýa bermegine kömek edýän gormondyr. 1-nji görnüşli süýji keseli, beden ýeterlik insulin öndürmeýän mahaly ýüze çykýar we 2-nji görnüşli süýji keseli, bedeniň insulini gaty gowy öndürmedik ýa-da ulanmadyk ýagdaýynda ýüze çykýar, bu bolsa glýukozanyň ganda galmagyna sebäp bolup, çynlakaý problemalara sebäp bolup biler.

Insulin tabletkasy bejerginiň iň amatly görnüşi boljakdygyna garamazdan, süýji keseli bilen kesellänler iňňe we şprislere doly bil baglamaýarlar. Häzirki wagtda hassanyň düwmesini basandan soň deriniň aşagyna iňňe sanjym edýän insulin ruçkalary ýaly başga mümkinçilikler bar. Daşarky insulin nasoslaryny guşakda geýip bolýar we birnäçe günläp insulini saklap bilýär. Insulin turbalaryň üsti bilen bedene siňdirilýär we deriniň aşagyna kanula diýilýär. Sanjym portlary insulin nasoslaryna birneme meňzeýär, sebäbi derä bir kanula salynýar we deriniň deşilmeginiň sanyny bir günden bir güne çenli azaldýar. Derä birikdirilen portuň üsti bilen insulin sanjym edilip bilner.

Şeýle-de bolsa, ýokardaky bejergileriň hemmesi üçin deşilen deri we gündelik agyry - henizem zerur. Şonuň üçin lukmanlar we alymlar her gün bu iňňeleri salmagyň agyrysyny azaldýan insulin tabletkasyny döretmäge synanyşýarlar.

“Biomacromolecules” -da neşir edilen gözlegden başga-da, häzirki wagtda başga-da iki kompaniýa ilkinji bolup derman öndürmekde bäsleşýär - kiçijik bir Ysraýyl kompaniýasy, Daniýanyň derman gigantyna garşy ýaryşýar, Roýteriň “Dawid we Golýot hekaýasy”. Dünýädäki iň uly insulin önümi bolan “Nowo Nordisk”, şeýle hem “Oramed Pharmaceuticals” ýakyn on ýylda bir tabletka öndürmegi umyt edýärler. Nowonyň ​​süýji keseliniň barlag bölüminiň başlygy Piter Kurtzhals "Roýter" habar gullugyna "Tehnologiýalary gurduk we haýwanlarda geçirilen gözleglerden we adamzadyň irki synaglaryndan munuň onlarça ýyllyk gözlegleriň görkezişi ýaly mümkin bolmajakdygyny gördük" -diýdi.

Şeýle-de bolsa, beýleki saglyk işgärleri tabletkanyň potensialyna birneme degişýärler. Amerikan süýji kesel birleşiginiň (ADA) baş ylym we lukmançylyk işgäri doktor Robert Ratner "Roýter" habar gullugyna "Men bu demimi aljak däl" -diýdi. “Bu bejeriş armamentariumyna möhüm goşant bolar. Stillöne insuliniň siňdirilmegi we insuliniň näçe siňdirilişine gözegçilik etmek ukybymyzda henizem uly çäklendirmeler bar."

Mowzuk arkaly meşhur