Amerikan lukmançylyk birleşiginiň täze gan basyşy görkezmeleri dermanlary azaldar. Gowy pikir?
Amerikan lukmançylyk birleşiginiň täze gan basyşy görkezmeleri dermanlary azaldar. Gowy pikir?
Anonim

Amerikan lukmançylyk birleşigi (AMA) sişenbe güni köp garrylar üçin derman derejesini peseldip biljek ýokary gan basyşy barada täze kliniki görkezmeleri çykardy.

Täze teklipler 60 we ondan uly näsaglara gipertoniýa dermanlaryny bellemegiň çägini 140/90 millilitrden 150/90 çenli ýokarlandyrar, şol bir wagtyň özünde 30 ýaşdan 59 ýaşa çenli ýaş ulularyň bosagasy bolar. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň habaryna görä, häzirki wagtda 20 we ondan uly ýaşly üç amerikalydan biri diýen ýaly gipertoniýadan ejir çekýär we 78 million uly ýaşly adama täsir edýär.

Aýowa uniwersitetiniň lukmançylyk professory Pol Jeýms Amerikan lukmançylyk birleşiginiň Journalurnalynda köp sanly hassanyň gündelik derman kokteýlini düzmek üçin birnäçe derman serişdesini ýa-da “at dermanlaryny” ýok etmek mümkinçiligini kabul etjekdigini çaklady. Subutnamalar, hassalaryň 150/90 çäkden pes gan basyşynyň peselmeginden peýdalanýandygyny, soňundan başga peýdasynyň ýokdugyny görkezýär.

Jeýms: "Lukmanlaryň köpüsi başga bir derman goşmak dogry däl öýdýän hem bolsa, hassalaryň köpüsi has köp derman içmegi halamaýarlar" -diýdi. "Esasanam ep-esli peýdany subut edip bilmeseňiz, köp adam muny ret eder".

Jeýms kliniki işgärlere gan basyşyna yzygiderli baha bermegi maslahat berýän şol bir wagtyň özünde, lukmançylyk subutnamalarynyň 17-sinden ybarat bolan lukmançylyk hünärmenleriniň toparyna ýolbaşçylyk etdi. Hünärmenler "Gipertoniýaly ähli adamlar üçin sagdyn iýmitlenmegiň, agramy dolandyrmagyň we yzygiderli maşk etmegiň artykmaçlyklaryny artykmaç edip bolmaýar. Bu durmuş ýörelgelerinde [gan basyşyny] gowulaşdyrmak we hatda derman zerurlyklaryny azaltmak mümkinçiligi bar" -diýdi.

Şeýle-de bolsa, Jeýms täze görkezmeleriň - akym çyzgysy hökmünde hödürlenendigini, neşe serişdeleriniň interwensiýasy baradaky kararlaryň aýry-aýry kliniki lukmanlaryň islegine görä çözülmeginiň kliniki hökümiň ​​ornuny tutmajakdygyny duýdurdy. Jeýms öz beýannamasynda: "Akym diagrammasy] durmuşa geçirilmegini aňsatlaşdyrar we köp işleýän kliniki lukmanlar üçin peýdaly bolar diýip umyt edýäris" -diýdi. "Hasabatyň güýçli subutnamasy, gipertoniýaly näsaglary bejermek üçin hil çärelerini habar bermelidir."

Birmingham, Alabama uniwersitetiniň lukmançylyk professory Suzanna Oparil, bilelikde ýazyjy Suzan Oparil, AMA-nyň adamlara şeýle dermanlaryň birdenkä bes edilmegi bilen çynlakaý täsir etmek mümkinçiligini göz öňünde tutup, gan basyşly dermanlary kabul etmegini maslahat bermeýändigini aýtdy.

AMA topary täze teklipleriň tötänleýin gözegçilik edilýän synaglardan has köp peýdalanýandygyny we demografiki ilat arasynda gan basyşynyň adaty bejergisini döretmäge synanyşýandygyny aýtdy - gowy subutnamalar başga bir zat etmese. Möhümi, topar islendik adam ýa-da topar üçin “ýokary gan basyşyny” kesgitlemekden ýüz öwürdi, 140/90 aralygyndaky adamlaryň, dermanlardan tapawutlylykda durmuş şertleriniň üýtgemeginden has köp peýdalanyp biljekdigini öňe sürdi.

Şeýle-de bolsa, belli lukmanlar täze teklipler bilen ylalaşmaýarlar. Amerikan ýürek birleşiginiň prezidenti saýlanan Elliot Antman “USA Today” habar gullugyna täze görkezmeleriň käbir hassalary bejerilmedik, ýöne ýokary gan basyşy bilen baglanyşykly saglyk problemalaryna sezewar etmeginden alada galýandygyny aýtdy. Hakykatdanam, gipertoniýany bejermek Amerikanyň lukmançylyk ulgamyny kämilleşdirmek üçin mümkinçilik bolup galýar. Gipertoniýaly ulularyň diňe ýarysy bu ýagdaýa gözegçilik etmek üçin çäreleri görýärler.

Mowzuk arkaly meşhur