Göwrelilik: Lukmanlar göwreli däl aýal hakda Kesearkaç bölümini ýerine ýetirýärler
Göwrelilik: Lukmanlar göwreli däl aýal hakda Kesearkaç bölümini ýerine ýetirýärler
Anonim

Braziliýanyň günorta-gündogaryndaky lukmanlar hassanyň diňe Sezariýa bölümini ýerine ýetirmek üçin içeri girdiler, diňe onuň ilkinji gezek göwreli däldigini anykladylar. Häzirki wagtda ady belli däl bu aýal "göwrelidigine şeýle bir ynanýardy welin, netijeleriniň nädogrydygyna ynanýandygy sebäpli göwrelilik synaglaryny üýtgetdi" -diýip, kenarýaka şäheriň Saglyk bölüminiň metbugat sekretary Simone Karvalho Kabo Frio “Fox News” -a aýtdy.

Metbugat wekiliniň aýtmagyna görä, aýal lukmanlara özüniň 41 hepdelik göwreli we agyrydygyny aýtdy. Şeýle hem, lukmanlar çaganyň ýürek urgusyny eşidip bilmeýändiklerini we janynyň howp astyndadygyny duýup, gyssagly Sezaryýa buýruk berendiklerini, munuň ýalňyş göwrelidigini anykladylar.

Psevdosez ýa-da ýalan göwrelilik beýleki aýallarda bolşy ýaly, bu ýagdaý izolirlenen däldir. “Psychology Today” -iň pikirine görä, “akyl bedeni aldaýar we tersine. Lukmanlar, aýal göwrelilik isleginden ýa-da gorkusy sebäpli aladalananda ösýär diýip pikir edýärler."

Aýallaryň köpüsi, göwrelilik döwründe göwreliligiň fiziki alamatlaryny görkezýärler - materiýa ssenariýasyna akyl - bu aýbaşyda arakesmäni ýa-da stres ýa-da iç gatama sebäpli aşgazanyň uzalmagyny öz içine alyp biler. Statistika, Bryn Mawr kollejiniň hasabatyna görä, ýagdaýy bolan aýallaryň 80 göteriminiň durmuşa çykandygyny, 14,6 göteriminiň ýeke däldigini, 2,3 göteriminiň dul bolandygyny we azyndan üçden biriniň göwreli bolandygyny görkezýär. Psevdosez keseli her 22 000 göwreliligiň diňe birinden altysyna, çagalara, garrylara we erkeklere hem bolup biler.

Şu ýylyň başynda, 41 ýaşly Iňlis ejesi Amanda Ross bilen düýpgöter ters waka boldy. Rossiýa bilmän, içini gysdy öýdüp, aşgazan agyrysyndan zeýrenip, lukmanyň ýanyna gitdi. Az salymdan lukman oňa takmynan ýedi-sekiz aýlyk göwreli bolandygyny we 15 sagatdan soň Rossyň bir gyzjagaz dünýä inendigini habar berdi.

Mowzuk arkaly meşhur