'Aýakgabyň agyrysy ýok', Aýaklary çişirýän spreý, beýik ökjeli agyrylary ýok edýär: Lidokain HCI 3 sagada çenli aýak agyrysyny öldürýär
'Aýakgabyň agyrysy ýok', Aýaklary çişirýän spreý, beýik ökjeli agyrylary ýok edýär: Lidokain HCI 3 sagada çenli aýak agyrysyny öldürýär
Anonim

Aýal-gyzlar indi köplenç gorkunç we köp garaşylýan aýak agyrysyny başdan geçirmän, iň beýik ökjesini rahat geýip bilerler. Bu oňaýsyzlygy çözmek üçin iň täze wariant, hatda aýal-gyzlara jübüt balet öýlerini jübüsine salmaga mümkinçilik döredip biler. Oňa Heel No Pain / Style diýilýär, FDA tarapyndan tassyklanan aýak çişiriji spreý, üç sagada çenli beýik ökjäniň agyrysyny ýeňilleşdirýär.

Bewerli Hills plastik hirurg we spreýiň döredijisi doktor Randal Haworth aýallaryň beýik ökjeli geýimlerini üýtgedip biler.

"Daily Mail" habar gullugyna beren interwýusynda: "Agyrlyk azalýar we iki-üç sagat dowam edýär" -diýdi. Elbetde, gyzyl haly wakasyndan geçmek ýeterlikdir."

Heel No Pain / Style baradaky pikir, doktor Hawortyň aýak agyrysyny aýyrmak üçin maslahat bermäge gelen müşderilerinden alnan. Aýaklarynyň şarlaryna ýerleşdirilen ýassyklardan başlap, agyryly sanjymlara çenli Haworth, köp aýallaryň ýüzbe-ýüz bolýan beýik ökjeli aýak meseleleriniň ýönekeý çözgüdini tapmaga itergi berdi. Ol diňe bir müşderilerinden däl, eýsem şahsy tejribelerindenem ylham aldy.

Haworth: "Aýak agyrysyndan öz paýymdan ejir çekýärin" -diýdi. "Heartüregimde modaçy, ajaýyp aýakgaplary halaýaryn."

Wagtyň geçmegi bilen ökjeli geýmek gölelerdäki we adamyň arkasyndaky myşsalary gysgaldyp, agyrylara we myşsalaryň spazmyna sebäp bolup biler. Köplenç beýik ökjeli geýýän aýallar köplenç Achilles tendonynyň gysgalmagyndan ejir çekýärler, sebäbi dabany ýokaryk görkezilenden soň hasam güýçlenýär. Şonuň üçin dabany uzatmak ýa-da kwartiralara geçmek geýen adam üçin gaty agyryly bolup biler.

Biohimiýa tarapyndan stiletto üçin amatly spreý, adatça diş lukmanlary we lukmanlar tarapyndan dolandyrylýan ýerli anesteziki serişdäni öz içine alýan steril suwly önüm bolan lidokain HCI-ni öndürýän ýeke-täk aýak önümidir. Aýakgabyň agyrysy / stili, beýik dabany bilen baglanyşykly agyrylary azaltmak üçin täsirini güýçlendirmek üçin beýleki maddalar bilen birleşdirilen agentiň iň güýçli konsentrasiýasyny öz içine alýar diýilýär.

Aýak agyrylaryna, agyrylara, ýanmalara ýa-da gijilewüklere birnäçe çalt spreýler bilen derwaýys çyzgy beýnine agyry signallaryny iberýän nerwleri gönüden-göni sanap geçýär. Aýakgabyň agyrysy / stili “ýylylygy bejermek bilen agyry kesiji” hasaplanýar, sebäbi agyrylar azalansoň gorag agyry reflekslerini üpjün edip bilýär.

Önüm Nýu-Yorkorkdaky Neuehouse-da çäreleri dolandyrýan Sofi Pottsyň makullamagyna eýe boldy. Potts “Daily Mail” -e Heel No Pain / Style “gününi düýpgöter üýtgetdi” diýdi. Beýik dabanyň oňaýsyzlygy bada-bat ýitip gitmese-de, uzak günden soň dabany aýrylanda agyry köplenç birnäçe sagatdan soň ýitýär.

Spreý diňe moda düşünjeli beýik ökjeli geýýänler üçin däl, dabanynyň aşagynda hakyky agyry bolan ýa-da tendinit, spreý we çekişleri başdan geçirýän türgenler üçin “Heel No Pain / Active” bar. Heel No Pain-iň web sahypasyna görä, türgenler üçin aýak agyrylaryny wagtlaýynça "oýna gaýdyp" almak üçin aýratyn analjezik spreý döredildi.

Lidokain HCI bilen çaý agajynyň ýagynyň birleşmegi bilen, türgeniň aýagyny bejermek we öňüni almak üçin, narpyz ýagy ýanmagy sowatmak üçin, türgenler üçin bu wersiýa çydamlylygy saklamaga kömek edip biler.

Daban ýok agyry formulasy güýje girmek we derä aralaşmak üçin takmynan 10-15 minut wagt alýar we önümi synap görenleriň 70 göterim üstünlik gazanýar. Haworth 24 sagatda dört programmanyň çägini teklip edýär.

Highokarky dabany bilen baglanyşykly oňaýsyzlygyň öňüni aljakdygyny aýdýan bäsdeşlik etmegi umyt edýän başga bir spreý, täze “Standing Standing” spreýidir. “Beauty World News” -yň habaryna görä tebigy patente garaşylýan formula mentoldan we kepillendirilen organiki eko-distillirlenen Arnika, Aloe we Ilex-den ybaratdyr. Önümiň ösümlik düzümine tebigy çişmä garşy we agyryny aýyryjy hökmünde seredilýär, şeýle hem E witamini we çaý agajynyň ýagy bar. Uly göwrümli ekologiýa taýdan arassa, aerozol däl, üznüksiz spreý geýýänçä baglylykda her iki-dört sagatdan bir gezek el degirmegi talap edip biler.

Sarp edijiler, spreýiň aýakgapdan döreýän ähli agyrylary we problemalary çözmejekdigini we çişiklere kömek etmejekdigini bilýärler.

Aýakgabyň agyrysy ýok we henizem durmak diňe aýaklaryň rahatsyzlygyny ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir. Geýýänlere üç günden gowrak dowam edýän dowamly agyryny dowam etdirseler, lukmana ýa-da saglygy goraýyş hünärmenine baryp görmek maslahat berilýär.

Beýik ökjeli howplar barada öwrenmek üçin şu ýere basyň.

Mowzuk arkaly meşhur