Keselhananyň howpsuzlygy ölen hassany iberýär, A'Darrin Waşington, Taksidäki öý: Kazyýet işi
Keselhananyň howpsuzlygy ölen hassany iberýär, A'Darrin Waşington, Taksidäki öý: Kazyýet işi
Anonim

Demirgazyk Karolinada ýaşaýan bir aýal, 2011-nji ýylda ölen oglunyň keselhanadan äkidilip, takside öýüne iberilmegi bilen baglanyşykly keselhanada howpsuzlyk potratçysyny suda berýär.

Debora Waşington, ogly ADarriniň 14-nji noýabrda Hodgkiniň lenfomasy bilen baglanyşykly gaýtalanýan dem alyş problemalary sebäpli Cumberland etrap hassahanasyna ýerleşdirilendigini aýtdy. Nädogry diagnoz sebäpli A’Darrin ilki nädogry derman kabul etdi we ýakyn günlerde ýagdaýy erbetleşdi. Netijede, birnäçe synagda kömelek pnewmoniýasynyň bardygyny ýüze çykardy. 21-nji noýabrda dogry dermanlaryň ilkinji dozasyny aldy we hassahananyň işgärleri tarapyndan durnukly diýlip yglan edildi. Ertesi gün boşadyldy.

Emma Debora we maşgalasy ogluny öýünde kabul edenlerinde, “oňa jogap bermedi we sowukdy”. Polisiýa işgärlerine jogap bermek bilen dört sagatlap geçirilen derňewden soň, onuň ölendigi yglan edildi. Debora taksi sürüjisiniň we azyndan iki hassahananyň işgäriniň oglunyň boşadylmagyna alada bildirýändigini öňe sürdi.

Seresapsyzlyk, nädogry ölüm we emosional kynçylyklar sebäpli öwezini dolmak we jeza çäresini gözleýän kazyýet işi, hassahananyň howpsuzlyk potratçysy AlliedBarton Security, oglunyň ölýän ýa-da ölen hem bolsa, işden çykarylandygyny öňe sürýär. Iki sany howpsuzlyk işgäri ogluny hassahananyň kabulhanasyna äkitdi we jogap bermedik hem bolsa maýyp arabasyndan taksä äkitdi.

Şikaýatda "[şepagat uýasy] jenap Waşingtony keselhana düşeginden kabulhanasyna çykarmak üçin howpsuzlyk çagyryşyny berdi, sebäbi jenap Waşington" hyzmatdaşlyk etmeýär "we" gürlemekden ýa-da hereket etmekden boýun gaçyrýar "diýilýär. işinden boşadylmazyndan ozal jenap Waşington aşa ejiz we syrkawdy, agyrysyzdy we jogap bermezden ozal boşadylmazlygy isledi. Jenap Waşington muňa jogap bermänsoň, gürläp ýa-da gymyldap bilmedi. Jenap Waşington ölýändigi sebäpli oňa jogap bermedi."

Kazyýet işi Demirgazyk Karolinanyň Kumberland eriorokary Kazyýetine berildi. “Courthouse News” -yň habaryna görä, Debora Çapel Hillden Linn Holtkamp, ​​N.C.

Mowzuk arkaly meşhur