Pomidor baý berhiz, aýbaşydan soňky aýallar üçin döş düwnük keseliniň töwekgelçiligini peseldip biler
Pomidor baý berhiz, aýbaşydan soňky aýallar üçin döş düwnük keseliniň töwekgelçiligini peseldip biler
Anonim

Pomidor sizi döş mäzinden gorap biler. Täze gözlegde, Rutgers uniwersitetiniň we Ogaýo döwlet uniwersitetiniň gözlegçileri pomidorlara baý iýmitlenmäniň, menmenozdan soňky töwekgelçilikli aýallarda döş düwnük keseliniň pes derejesine laýyk gelýändigini görkezýärler. Tapyndylar, her ýyl 40 000 töweregi amerikalyny öldürýän keselden has ýokary gorag bilen baglanyşykly durmuş ýörelgeleriniň üýtgemegine köpelýär.

Öňki barlaglar genetiki taýdan döş rak keseline duçar bolan aýallaryň belli bir öňüni alyş çäreleri görüp, ýokary töwekgelçiligini bölekleýin öwezini dolup biljekdigini görkezdi. Maşklar, witaminler we uzak gezelençler töwekgelçiligi 25 göterime çenli azaldar öýdülýär. Kliniki endokrinologiýa we metabolizm Journalurnalynda çap edilen bu gözleg, pomidora baý dietanyň şuňa meňzeş gorag täsirini berip biljekdigini anyklamaga synanyşdy.

Şu wagta çenli netijeler umytly görünýär. Baş ýazyjy Adana Llanos press-relizde "Pomidor we pomidor esasly önümleri köp iýmegiň artykmaçlyklary, gysga wagtyň içinde-de aýdyň görünýär" -diýdi. "Esasy iýmitlere, witaminlere, minerallara we likopen ýaly fitohimiki serişdelere baý miweleri we gök önümleri iýmek möhüm peýdalary üpjün edýär. Bu maglumatlara esaslanyp, iň azyndan gündelik maslahat berilýän miweleriň we gök önümleriň yzygiderli iýmitlenmegi döşüň ösmegine kömek eder diýip hasaplaýarys. töwekgelçilikli ilatda düwnük keseliniň öňüni almak."

Gözleg üçin Llanos we onuň kärdeşleri eksperimentde postmenopozdan soňky 70 aýal toparyny hasaba aldylar. 10 hepdäniň dowamynda mowzuklar günde azyndan 25 milligram likopene laýyk gelýän pomidor baý dietasyna eýerdiler. Synag tamamlanandan soň, gözlegçiler adiponektin subýektleriniň derejesindäki üýtgeşmelere baha berdiler - döş mäziniň döremek howpuna täsir edýän belli bir glýukozany sazlaýan gormon.

Likopene baý pomidor dietasyna 10 hepde ýapyşansoň, ortaça mowzukda adiponektin derejesiniň dokuz göterim ýokarlanandygyny görkezdiler. Bu gorag täsiri, bedeniň köpçülik görkezijisi (BMI) bolan aýallarda birneme aýdyň görünýär. Gözlegçileriň pikiriçe, bu iýmitiň töwekgelçiligi peseldýän beýleki endikler bilen bilelikde has oňat işlemeginiň mümkindigini görkezýär. "Tapyndylar semizligiň öňüni almagyň möhümdigini görkezýär" -diýdi Llanos. "Pomidora baý dietany iýmek, sagdyn agramyny saklaýan aýallarda gormon derejesine has uly täsir etdi."

Döş keseli häzirki wagtda aýallaryň arasynda 200 000-den gowrak adama täsir edýär we her ýylda 40 000 adamy öldürýär. Milli saglyk institutlary (NIH) her sekiz aýaldan biriniň ömrüniň belli bir döwründe bu keseli döredjekdigini aýdýar. Sebäbi näbelli bolsa-da, töwekgelçilik faktorlaryna irki ýetginjeklik, giçki menopauza we käbir genler girýär. Kaloriýany kabul etmek we alkogol içgileri ýaly durmuş şertleri diagnozyň has ýokary töwekgelçiligine degişlidir.

Mowzuk arkaly meşhur