Sankt-Martin üçin berlen syýahat duýduryşy: Afrika wirusy, Çikungunýa, ilkinji gezek Amerikada ýaýrady
Sankt-Martin üçin berlen syýahat duýduryşy: Afrika wirusy, Çikungunýa, ilkinji gezek Amerikada ýaýrady
Anonim

Afrikada wirus keseliniň ilkinji keseli şu hepde Karib deňziniň Sankt-Martin adasynda tassyklanandan soň, Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri çikungunýanyň ilkinji gezek ýaýrandygyny belläp, syýahat duýduryşyny berdi. Amerikalara.

CDC müdiri doktor Tomas Friden metbugat habarnamasynda: "Mikroblar serhetleri bilmeýär we günbatar ýarym şarda çikungunýa wirusynyň peýda bolmagy saglyk howpsuzlygyna ýene bir howp salýar" -diýdi. “CDC hünärmenleri onuň gelmegine birnäçe ýyl bäri çaklaýarlar we taýýarlanýarlar, yzarlamaga kömek etjek gözegçilik ulgamlary bar. Amerikalylary goramak üçin täze wiruslaryň ýüze çykmagyny ýüze çykarmak we olara jogap bermek ukybyny goldamaly we goldamalydyrys."

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy şu hepde Sankt-Martin şäherinde 10 sany çikungunýa keseliniň bardygyny habar berdi we beýleki hadysalary derňeýär. Wirus adamlara deng wirusyny döredýän çybynlardan ýokaşýar - Aedes aegypti. Aziýanyň gaplaň çybynynyň ýaýramagynda hem rol oýnap biler; ABŞ-nyň günortasynda we demirgazygynda has ýygy duş gelýär.

CDC her ýyl takmynan 9 million ABŞ-nyň ýaşaýjysynyň Karib deňzine syýahat edýändigini we gaýdyp gelýän syýahatçylaryň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda epidemiýa sebäp bolup biljekdigini çaklaýar. Karib deňzine syýahat edýän adamlar bu keseliň gyzzyrma, bogun agyrylary, kelle agyry we myşsa agyrylaryny döredýändigini bilmelidirler. Häzirki wagtda bu kesele garşy sanjym ýok, dikeldiş bir hepde dowam edip biler.

Hasabata görä, CDC “Karik deňziniň 22 ýurdy üçin çikungunýa we beýleki çybyn kesellerini ýüze çykarmak we olara jogap bermek üçin ýerli mümkinçilikleri artdyrmak üçin meýilnamalaşdyryş seminaryny geçirdi.” ABŞ-da henizem hiç hili çikungunýa wirusynyň ýüze çykmadygyna garamazdan, saglyk işgärleri bu keseliň gündogar ýarym şarda öň görlüp geçilmeginiň öňüni alar diýip umyt edýärler. “Çikungunýa” sözi, Tanzaniýada we Mozambikde gürlenýän Makonde dilinden gelip çykýar, bu bolsa “egilmek” manysyny berýär, myşsa agyrysyndan ejir çekenlere degişlidir.

Mowzuk arkaly meşhur