Europeewropada gadagan kosmetika serişdelerinde himiki gaharlandyryjy: MIT deri allergiýasy, ekzema epidemiýasyna eltýär
Europeewropada gadagan kosmetika serişdelerinde himiki gaharlandyryjy: MIT deri allergiýasy, ekzema epidemiýasyna eltýär
Anonim

Osmetyewropanyň kosmetika birleşigi bolan kosmetika Europeewropa, gözellik önümlerine kompaniýalara soňky döwürde görlüp-eşidilmedik mukdarda allergiki täsirlerden we ekzemadan soň kosmetika we öý önümleriniň saklanyş möhletini ýokarlandyrmak üçin giňden ulanylýan himiki Metilisotiazolinonyň (MIT / MI) ulanylmagyny bes etmegi maslahat berdi. hadysalary habar berildi.

Bu gadaganlyk MIewropanyň aragatnaşyk dermatit jemgyýeti bilen ara alnyp maslahatlaşylandan soň ýüze çykdy, ol deri önümlerinde MI-ni ulanmagy bes etmegi teklip etdi. Geçirilen çäreler, konserwatiwiň soňky ýyllarda getiren ýaramaz deri reaksiýalary bilen baglanyşykly sarp edijiniň howpsuzlygynyň bähbidine edilendigi aýdylýar. Önümçilik hünärmenleri, MI-ni öz içine alýan kosmetiki çygly süpürgiçler we kontakt allergiýasy we allergiki kontakt dermatitiniň döremegi bilen baglanyşykda deri önümleriniň ulanylmagyny görkezmek üçin ýeterlik anyk subutnamalaryň bardygyna ynanýarlar.

“Cosmetics Europe” -iň beýanynda “Kompaniýalara kosmetika düzgünine laýyklykda kadalaşdyryjy gatyşma garaşmazlygy maslahat berilýär, ýöne bu maslahaty mümkin boldugyça gysga wagtda durmuşa geçirmeli" diýilýär.

MI ilkibaşda bazara 2006-njy ýylda kosmetiki konserwant hökmünde hödürlenipdi we şondan bäri gorap saklamak aýratynlyklary sebäpli giňden ulanylýar. “L'Oréal Paris Triple Active Day Multi-Goragly nemlendiriji”, Klarins Pari Parisiň tekiz deri üçin Exfoliating Body Scrub, Angliýada we ABŞ-da bar bolan “Olay Professional Exfoliating cream cream” we “Nivea Body Lotion Express Hydration” ýaly önümler az sanlydyr. düzüminde himiki gyjyndyryjy bolan giňden ulanylýan gözellik önümleri.

Molton Braun, Jonson we Jonson ýaly kompaniýalar himiki serişdäniň sarp edijilere ýetirip biljek saglyga ýetirýän zyýany sebäpli oktýabr aýynda ingredientleri önümlerinden aýyrmagy wada berdiler. Şeýle-de bolsa, Nivea, Clarins we Sanctuary ýaly markalar önümlerinde MI-ni ulanýarlar we öndürijilere agyr ýaramaz täsirleri döredýän önümi ýok etmegi talap edýän lukmanlaryň basyşy astynda.

Altmyş alty ýaşly Marlene Korrall ýaňy-ýakynda MI-iň derisine edýän täsiriniň pidasy boldy. Corrall derisini täzelemek, doldurmak we ýaşartmak üçin üç sany L'Oréal Paris Revitalift Laser Renew garrylyga garşy önümleri satyn aldy. Şeýle-de bolsa, 66 ýaşly zenan MI-e aşa allergiki täsir edip, ýüzüniň çişmegine we agyryly gyzyl reňklerde döremegine sebäp boldy. Alty aýlap dikeldişden we kesgitlenen steroidlerden soň, Corrall indi ýiti ekzema we ýaňak süňkleri diýlip atlandyrylýan ýiti dermatitden ejir çekýär.

L'Oréal Korralyň işine ýüzlendi we ähli medisina çykdajylaryny tölemäge söz berdi. Şeýle-de bolsa, kärhana önümlerinde himiki gyjyndyryjy serişdäni ulanýar.

Deri hünärmenleri soňky ýyllarda MI-e allergiki täsirleriň ösýän tendensiýasyny gördüler. Londondaky Sankt-Tomas keselhanasynyň dermatology doktor Ian Waýt BBC-iň gözegçilik gullugynda tomaşaçylara habar berlen önüme aşa gyzyl reaksiýalaryň açyk gyzyl, ownuk bölekler, deride suwuklykdan doldurylan bölekler, çişikler, gözleriň çişmegi ýaly alamatlaryň bardygyny aýtdy. “Huffington Post UK” habar berýär.

MI-e allergiki täsirleriň ýygylygy kosmetiki önüme allergiki täsirliligiň birden iki göterimden 10 göterime çenli ýokarlanmagy bilen “täze hadysa” hasaplanýar. MI 2008-nji ýylda Europeanewropa Komissiýasy tarapyndan gadagan edilen metildibromo glutaronitril (MDBGN) atly başga bir maddadan iki esse zyýanly hasaplanýar.

Europeanewropa kosmetikasy MI-den çykýan önümlerde ulanylmagyny gadagan etmegi talap etse-de, Iňlis Dermatologlar Assosiasiýasynyň agzasy we Iňlis Kesgitli Allergiýa Jemgyýetiniň prezidenti Deýwid Orton ýaly lukmanlar pudagyň bu ädiminden biynjalyk bolýarlar. "Daily Mail" habar gullugyna "Bu maslahat birleşigiň agzalary tarapyndan berjaý ediler we Angliýany we Europeanewropaly sarp edijileri goramak ugrunda belli bir derejede ýol açar diýip umyt edýärin" -diýdi. "Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda bolşy ýaly, bu maslahat duş jelleri ýa-da şampunlar ýaly ýuwulýan kosmetika serişdelerinde MI derejesini aýyrmaga ýa-da MI derejesini peseltmäge çagyrýar."

Häzirki wagtda ABŞ-da Daşky gurşaw boýunça iş toparynyň kosmetika bazasy MI-ni ortaça saglyga zyýanly hasaplaýar, sebäbi derä, gözlere ýa-da öýkenlere täsir edip bilýän himiki gyjyndyryjy. MI Kanadada gadagan edildi, emma ABŞ-da henizem giňden ulanylýar.

MI we onuň saglyga ýetirýän täsiri barada has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň.

Mowzuk arkaly meşhur