Dul aýal Ben Nunery, rak keselinden aýalyny ýitirenden soň gyzy bilen toý suratlaryny täzeden döredýär [FOTO]
Dul aýal Ben Nunery, rak keselinden aýalyny ýitirenden soň gyzy bilen toý suratlaryny täzeden döredýär [FOTO]
Anonim

Bir surat müň sözden ybarat bolsa, onda bu ata-gyzyň surata düşürilmegi soňky taryhda iň sözli söýgi hekaýasy bolup biler. Ben Nuneri 2009-njy ýylda toý suratlaryna düşende, gyzarýan gelni bolmazdan durmuşynyň nähili boljakdygyny hiç wagt pikir etmedi. Dört ýarym ýyldan soň, 3 ýaşly gyzy Oliwiýa bilen şol surata düşýär. Aýaly Ali Oliwiýanyň dünýä inmeginden bir ýyl soň, 2011-nji ýylda öýken ragy bilen söweşde ýeňildi.

Nunery NBC's Today gazetine beren interwýusynda "[Atyşyk] ilkinji gezek şol ýerde bolmak baradaky ýatlamalary derrew ýada saldy" -diýdi. "Bu, hakykatdanam gowy görýän we ýatda saklamak isleýän gowy ýatlamalarymdy. Köp tarapdan Alynyň bardygyny duýýardym we Oliwiýa bilen şeýle etmek bilen, ikisine-de ýakynlyk duýýardym."

widower19n-1-web

Suratlar Alynyň aýal dogany Melani Pace tarapyndan surata düşürildi. Nunery şu ýyl öýden göçmek barada agyr karar berdi. Aliöne gitmezinden ozal, Alyna hormat hökmünde, Nuneri we Alynyň dört ýyl ozal edişi ýaly boş öýde söýgi suratlaryny täzeden döretdiler. Nuneri "Today" -iň habaryna görä: "Men hakykatdanam öý bilen hoşlaşmagyň we Oliwiýanyň ikimiziňem öýi ýada salmaly käbir zatlarymyzy tapmagyň ýoluny gözleýärdim". "Aly ikimiz durmuş guranymyzda, toýumyzdan bir gün öň öýde ýapykdyk, şonuň üçin boş öýde toý suratlaryny etdik". Juma güni, 6-njy dekabr

"Bu, söýgi hakda hekaýa" -diýip, Nuneri suratlar hakda tüýs ýürekden blogda ýazdy. “Agyry, Ali we Oliwiýa bolan söýgim bilen deňeşdireniňde hiç zat däl we bu suratlaryň ýakyn ýyllarda Oliwiýa we olary görýän başga birine aýtmagyny isleýän hekaýam. Agyry kem-kemden azalar, ýöne nirede ýaşasak-da söýgi hiç wagt bolmaz. Durmuşymyz egrilik we näbellilik ýoluny dowam etdirer, ýöne Oliwiýa ikimiz bu suratlara seredip bileris we gysga wagtyň içinde dünýäde iň bagtly adam bolan ýerimiň bardygyny bilip bileris.."

Doly surata düşürilen suratlar üçin onlaýn Loft3 Photography-a giriň.

widower19n-4-web

Melani we Adam Pace / Loft3 Fotografiýa Melani we Adam Pace / Loft3 Suratçylyk

dul aýal19n-5-web

Melani we Adam Pace / Loft3 Fotografiýa Melani we Adam Pace / Loft3 Suratçylyk

dul aýal19n-3-web

Melani we Adam Pace / Loft3 Fotografiýa Melani we Adam Pace / Loft3 Suratçylyk

Mowzuk arkaly meşhur