Çilim çekýänleriň, şäherde çilim çekmegiň gadaganlyklarynyň aşmagyndan has ähtimal
Çilim çekýänleriň, şäherde çilim çekmegiň gadaganlyklarynyň aşmagyndan has ähtimal
Anonim

Çilim çekmegi gadagan etmek isleýän bolsaňyz, onuň çilim çekýändigine göz ýetiriň. Kaliforniýa uniwersitetiniň täze gözleginde, gözlegçiler şäherde tutuşlygyna çilim çekmegiň gadagan edilen ýerlerinde çilim çekmäge rugsat berýän düzgünlerden has täsirli bolandygyny görkezdiler. Çilimkeşlige garşy kampaniýalary güýçlendirmekden başga-da, netijeler geljekde syýasaty ýöretmäge kömek edip biler.

Häzirki wagtda dünýäniň çar künjeginde çilim çekmegiň we çilim çekmegiň köplenç ölüm howply saglyk kynçylyklarynyň öňüni almaga gönükdirilen has berk çäreler durmuşa geçirilýär. Käbir şäherler indi öýde temmäki ulanmagy gadagan edip başladylar. Öňüni alyş lukmançylygy theurnalynda çap edilen täze gözleg, şeýle arassa gadaganlyklaryň çilim çekmegiň bölekleýin we tutuşlygyna ýerli derejesine edýän täsirini kesgitlemek isledi.

Uly ýazyjy Wael Delaiminiň pikiriçe, gözden geçirilen statistika temmäki önümlerini gaýtadan ulanmak meselesinde umumy gadaganlyklaryň hakykatdanam has täsirli bolandygyny görkezýär. "Öýde çilim çekmegiň düýbünden gadagan edilmegi bilen, çilimkeşleriň öýüň käbir ýerlerinde çilim çekmäge rugsat berleninden has köp temmäki sarp edişini azaldyp, taşlamaga synanyşýandyklaryny gördük" -diýdi. "Çilim çekýänler öz şäherlerinde ýa-da şäherlerinde çilim çekmegiň bütinleý gadagan edilendigini habar berenlerinde-de şeýle boldy. Öýde-de, şäherde-de çilim çekmegiň gadagan edilmegi has täsirli bolup görünýär."

Derňew geçirmek üçin topar Kaliforniýanyň uly ýaşly ilatynyň wekili hökmünde hasaplanan häzirki 718 çilimkeş toparyny gözden geçirdi. Bölekleýin gadaganlyk astynda ýaşamak, temmäkini ulanmakda düýpli üýtgeşmelere laýyk gelmeýändigine garamazdan, bütinleý gadagan edilen öýde ýaşamagyň çilimiň azalmagy bilen “ep-esli baglanyşyklydygyny” anykladylar. Jemi gadaganlyklary bolan şäherlerde ýaşaýan çilimkeşler hem bu endigi üstünlikli taşlap bilerler.

"Bu netijeler, çilim çekmeýänleriň çilim çekýänleriň çilim çekmek howpundan goramagy üçin çilim çekmegiň gadagan edilmeginiň hakykatdanam Kaliforniýada çilim çekýänleriň arasynda özüňi alyp barşyňy taşlaýandygyny görkezýän köp sanly subutnamany berýär." Olar şäher derejesinde çilim çekmek gadagançylygynyň ýokarlanmagynyň ähtimal ähmiýetini görkezýärler we ýeňiş gazanmak netijesini döretmek ".

Gözlegiň netijesi, Kaliforniýanyň San Rafael şäherini gurşap alýan ýaly çekeleşiklere sebäp bolup biler, bu ýerde resmiler ýaňy-ýakynda käbir adamlaryň ýurtda çilim çekmegiň iň berk gadagançylygydygyny aýdýarlar. Residentsaşaýjylaryň başga bir ýaşaýyş jaýy bilen diwar paýlaşsalar, öýlerinde çilim çekmegini bikanun edýän kanun şu wagta çenli tankytlary we öwgüleri özüne çekdi. Noýabr aýynda geçiriljek ses berişligiň öňüsyrasynda şäher häkimi Gary Phillips reportersurnalistlere "Bir ýodany ýakmakdan hoşal" -diýdi.

Çeşme: Rong W. Zablokki, Stiwen D. Edland, Mark G. Maýers, Deýwid R. Strong, C. Riçard Hofstetter, Wael K. Al-Delaimy.Çilim çekmegi gadagan etmek syýasaty we häzirki Kaliforniýada çilim çekýänleriň arasynda çilim çekmek häsiýetine täsiri: Ilat esasly okuw. Öňüni alyş lukmançylygy, 2013.

Mowzuk arkaly meşhur