Amerikalylaryň köpüsi öňüni alyş bejergisi üçin diş lukmanlaryny görmeýärler; Agyz saglygy hyzmatlaryna elýeterliligiň bolmazlygy
Amerikalylaryň köpüsi öňüni alyş bejergisi üçin diş lukmanlaryny görmeýärler; Agyz saglygy hyzmatlaryna elýeterliligiň bolmazlygy
Anonim

Dişlerimizi sagdyn saklamagyň ähmiýeti ýok. Galyberse-de, ömrümiziň dowamynda diňe bir hemişelik diş bilen iş salyşýarys. Recentöne soňky gözleglere görä, öňüni alyş bejergisi üçin diş lukmanyna baryp biljek adam ýeterlik däl.

“Frontiers in Public Health” theurnalynda çap edilen bu gözleg, Amerikalylaryň agyz saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligine ýa-da ukypsyzlygyna goşant goşýan jyns we sosial-ykdysady faktorlary görkezýär. Umuman alanyňda, gözlegçiler 2008-nji ýylda Amerikalylaryň 23 bilen 43 göteriminiň arasynda hiç hili öňüni alyş diş bejergisini almaýandygyny anykladylar. Öňüni alyş bejergisini geçirenlere bölmek: Aziýaly amerikalylaryň 77 göterimi, aklaryň 76 göterimi, 62 göterimi Latyn Amerikasyndan we Amerikalylardan, garaýagyzlaryň 57 göterimi. Saglyk ätiýaçlandyryşy bolan jogap berenleriň hem ideg etmek ähtimallygy 138 göterim, aýallar erkeklerden 33 göterim köp.

Gözlegçiler "Bu, bir wagtyň özünde ABŞ-da 50 we ondan ýokary bäş etnik topara diş arassalamagyň ýygylygyna we wagtyň geçmegi bilen baglanyşykly tendensiýalara milli baha berýän ilkinji gözleg" -diýdi. Netijeler, 650 000-den gowrak ulularyň arasynda geçirilen telefon gözleg maglumatlaryndan alyndy. Söhbetdeşliklerde jogap berenlerden diş lukmanlary tarapyndan soňky gezek dişlerini arassalandyklary barada soraldy - diş hyzmatlaryna elýeterliligiň umumy görkezijisi.

Gözlegçiler, agyz bejergisindäki tapawudy girdejilere, bilime we jogap berenleriň saglyk ätiýaçlandyryşynyň bardygyny ýa-da ýokdugyna baglanyşdyrýarlar. Hususan-da, agzy saglygy goramak boýunça bilimiň ýoklugy we medeni taýdan ökde diş lukmanlarynyň ýeterlik däldigi sebäpli garaýagyzlaryň ýeterlik ideg alyp bilmejekdiklerini aýtdylar. Bu aralykda, ýerli amerikalylar hindi saglygy goraýyş hyzmatlarynda işlemek isleýän hünärmenleriň ýeterlik däldigi sebäpli diş bejergisinde kynçylyk çekip bilerler.

Netijeler hökümet statistikasyna-da laýyk gelýär. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) maglumatlaryna görä, ABŞ-da ulularyň üçden bir bölegi bejerilmedik diş çüýremesini, 35 ýaşdan 44 ýaş aralygyndaky ýedi ulularyň birinde diş eti keseli bar - 65 ýaşdan ulylar üçin dörtden biri. dişlere ideg etmek sagdyn dişlerden we diş etlerinden başga-da peýdalary bolup biler; oralakynda geçirilen gözlegde, agyz arassaçylygynyň karotid aterosklerozyň döremek howpuny azaldyp biljekdigi - beýnini gan bilen üpjün edýän arteriýalarda ýaglaryň we holesteriniň böwetlenmegi mümkindir.

Gyzykly tarapy, gözlegçiler, çilimkeşleriň çilim çekmeýänler bilen deňeşdirilende, çilimkeşleriň agyz saglygynyň dört esse köpdügini göz öňünde tutup, dişlerini barlamak ähtimallygynyň pesdigini ýüze çykardylar. Elbetde, bu hassalaryň eýýäm muny bilýändikleri we dişleriniň näderejede erbetdigini eşitmek üçin tolgunmak ähtimallygy bar.

Mowzuk arkaly meşhur