Başga bir gepatit C derman serişdesi üçin FDA tassyklamasyny gözlemek üçin Gilead: Ledipasvir Plus Sovaldi 99 göterime çenli bejerýär
Başga bir gepatit C derman serişdesi üçin FDA tassyklamasyny gözlemek üçin Gilead: Ledipasvir Plus Sovaldi 99 göterime çenli bejerýär
Anonim

Gilead Science Inc., Gepatit C-neşe bazaryndaky buýrugyny güýçlendirmek ugrunda. ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) derman kärhanasynyň öňdebaryjy Sovaldi (sofosbuvir) derman serişdesini tassyklamagyndan iki hepde geçmänkä, bu kompaniýa FDA-nyň ledipasvir dermanyny tassyklamagyny soramaga taýynlanýar. Gileadyň başlangyç netijelerine görä, bilelikde ulanylýan dermanlaryň ikisi-de ölüm howply bagyr keseliniň iň ýaýran we agyr görnüşi bolan adamlara dowamly wirologiki jogap hökmünde belli bolan ýokary bejeriş derejesini döredip biler.

Gileadyň üç ION gözleginiň netijesi kompaniýany Gepatit C (HCV) bejergisinde öňdäki hatara çykaryp biler, sebäbi Sovaldi ýa-da ledipasvir bejergisi, ganazlyk, ukusyzlyk, ýadawlyk, depressiýa we deriniň dökülmegi ýaly interferon sanjymlaryny talap etmeýär. - bu köp adamy bejergini terk etmäge mejbur edýär. Geçirilen gözlegleriň hemmesinde ýokanç keseliň 75 göterimine täsir edýän iň ýaýran görnüş bolan genotip 1 HCV hassalarynda kombinasiýa tabletkalarynyň reensimleri synag edildi. Geçirilen gözlegler, neşe serişdelerini köne derman ribawirin bilen bilelikde synagdan geçirdi, bu hem çynlakaý täsirleri berýän derman, şeýle hem keseliň ýaýramagyndan has uzakda ýerleşýän sirrozly näsaglara dermanlary synagdan geçirdi.

ION-1 bu dermanlaryň öň hiç wagt bejergi almadyk 865 hassanyň täsirine seredip, sirrozly 136 hassany öz içine aldy. Düwürtik tabletkasy bary-ýogy 12 hepdeden soň näsaglaryň 97,7 göterimini bejerdi. ION-2 öňünden bejergi alan, ýöne gowy jogap bermedik 440 näsaga - sirrozly 88 adama seretdi. Düwürtik tabletkasy 12 hepdeden soň näsaglaryň 93,6 göterimini, 24 hepdeden soň bolsa 99,1 göterimini bejerdi. Iň soňky gözleg, ION-3, hiç wagt bejerilmedik we sirroz ýok 647 näsaga birleşdirilen tabletkanyň täsirine seredildi. Neşe serişdeleriniň has çalt işleýändigini subut etdi: sekiz hepdeden soň 94 göterim bejerildi we 12 hepdeden soň 95,4 göterime çenli ýokarlandy.

“ION gözlegleriniň netijesi, sofosbuvir / lediwaspiriň bir planşet rejimi bilen ýönekeý, ygtybarly we gysga bejeriş usulynyň, interferonyň we ribawiriniň zerurlygyny aradan aýyrmak bilen, genotip 1 HCV ýokaşan näsaglaryň arasynda ýokary bejeriş derejesini üpjün edip biljekdigini görkezýär. Gözleg we ösüş boýunça ýerine ýetiriji wise-prezident we baş ylym işgäri Norbert Bişofberger öz beýanynda aýtdy. "Bu netijeleriň elýeterli bolmagy bilen, Gilead 2014-nji ýylyň birinji çärýeginde täze neşe serişdesini tabşyrmak maksady bilen sofosbuvir / ledivaspir üçin kadalaşdyryjy resminama tabşyrýar."

HCV üçin beýleki geljegi uly dermanlar, Janssen Terapewtikadan ýaňy-ýakynda tassyklanan Olysio we Merkiň iki sany wirusa garşy derman serişdesini öz içine alýar. Bothöne ikisinde-de mesele, köp hassanyň çydap bilmeýän interferon sanjymlaryny we soňundan bejergini bes etmegidir. Şol sebäpli interferon we ribawirin bejergisinde bejerginiň derejesi takmynan 50 göterime barabar bolup, 48 hepdeden soň bolýar.

HCV, bagryň çişmegine sebäp bolýan çynlakaý bagyr keselidir we köp halatlarda uzak wagtyň dowamynda ýaramazlaşýar. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň habaryna görä, bu takmynan 3,2 million amerikalylara täsir edýär - olaryň köpüsi munuň bardygyny bilmeýär we takmynan 75-85 göterimde hroniki bolýar.

Mowzuk arkaly meşhur