SMS ibermek saglygyňyzy gowulaşdyryp biler: Synag programmasy has gowy habarlylyk arkaly gatnaşyjylarda süýji keseliniň töwekgelçiligini azaltdy
SMS ibermek saglygyňyzy gowulaşdyryp biler: Synag programmasy has gowy habarlylyk arkaly gatnaşyjylarda süýji keseliniň töwekgelçiligini azaltdy
Anonim

Süýji keselini berhiz ýatlatmalary bilen ýazýan txt4health täze saglyk maglumat hyzmaty, köp gatnaşyjylar üçin kesel bilen baglanyşykly erbet endikleri üýtgetdi. Habarçy hyzmaty häzirki zaman aragatnaşyk we sosial mediýanyň jemgyýetiň saglygyny ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýandygyny görkezýär.

Geçen ýyl Detroýtda we Sincinnatide txt4health synagyny geçiren Miçigan uniwersitetiniň maşgala lukmançylygy hünärmeni, baş ýazyjy doktor Lorena Buis: "Saglyga goşulyşmagyň bu usulynyň adamlaryň saglyk endiklerine ep-esli derejede täsir edip biljekdigini we uly ähmiýete eýe bolandygyny gördük" -diýdi.

Amerikalylaryň üçden biriniň 2050-nji ýyla çenli süýji keseliniň döremegine garaşylýandygy sebäpli lukmanlar we alymlar häzirki tendensiýalary üýtgetmegiň täze usullaryny gözleýärler. Adamyň ýaşaýyş durmuşyny we iýmitlenişini üýtgetmek hiç hili bejergi bolmasa-da, ikisi hem keseliň ösmegine kömek edip biler.

Adamlarda deslapky alamatlary görkezýän prediabet keselinde durmuş ýörelgeleriniň üýtgemegi, doly süýji keseline tarap ýörişi saklap biler. Saglygy goraýyş guramalary ABŞ-da 79 million adamyň süýji keseliniň bardygyny çaklaýarlar we bu topary gatyşmak strategiýalarynda ileri tutýarlar.

Başlangyç 1, 800 gatnaşyjynyň diňe 40 göterimi 14 hepdelik programmany tamamlady, şol ýerde hersi yzygiderli tekst arkaly şahsylaşdyrylan saglyk maslahatlaryny alýardy.

Şeýle-de bolsa, gutaranlaryň köpüsi ulgamyň iýmitlenişini üýtgedendigini habar berdiler. Dört adamyň üçüsi şekerli içgileri suw bilen çalşyp, desert üçin täze miweleri iýip, restoranda çipleri we fransuz gowurmalaryny salat bilen çalşyp biljekdigini aýtdy. Köpüsi txt4health ulananda gowrulan iýmitlerden gaça durýardy we sagdyn azyk önümlerini satyn alýardy.

Bu gural, dersleriň agramyny we beden işjeňligini yzarlamagy aňsatlaşdyrdy, 88 göterimi bu programmany halaýandyklaryny aýtdy.

“Tekst habar programmasynyň hemmeler üçin laýyk däldigi düşnüklidir; muňa garamazdan, adamlaryň köpüsi üçin oňyn hereketleriň üýtgemegine itergi bermek üçin durmuşa geçirip boljak, kabul ederlikli we peýdaly strategiýa bolup biler "-diýdi.

Buis we onuň kärdeşleri üçin indiki ädim, has köp adamy hasaba alnandan soň txt4health bilen gyzyklandyrmagyň ýollaryny tapmakdyr.

Buis: "Tekst habar programmalary giň jemgyýetçilik saglygy goraýyş kampaniýasynda komponent hökmünde ulanylanda peýdaly gural bolup biler" -diýdi. "Şeýle-de bolsa, umumy ilata gönükdirilen mahaly bu strategiýa ýeke-täk bil baglamak duýduryş berilip bilner, sebäbi şahsy gatnaşygyň derejesi dürli-dürli bolýar. Gatnaşanlaryň arasynda saklanyş derejesini ýokarlandyrmagyň ýollaryny mundan beýläk gözlemeli."

Tapyndylar şu gün lukmançylyk internet gözlegleri Journalurnalynda çap edilen iki gözlegde habar berildi.

Çeşmeler: Buis LR, Hirzel L, Turske SA, Des Jardins TR, Yarandi H, Bondurant P. 2-nji görnüşli süýji keseliniň töwekgelçiligini ýokarlandyrmak we saglyk häsiýetiniň üýtgemegine goldaw bermek üçin tekst habary programmasyny ulanmak (I bölüm): Gatnaşanlara baha bermek we ogullyga almak. Lukmançylyk internet gözlegleri Journalurnaly. 2013

Buis LR, Hirzel L, Turske SA, Des Jardins TR, Yarandi H, Bondurant P. 2-nji görnüşli süýji keseliniň töwekgelçiligini ýokarlandyrmak we saglyk häsiýetiniň üýtgemegine goldaw bermek üçin tekst habary programmasyny ulanmak (II bölüm): Gatnaşanlaryň netijeliligine bolan garaýyşlaryna baha bermek. Lukmançylyk internet gözlegleri Journalurnaly. 2013

Mowzuk arkaly meşhur