ABŞ-nyň towuk göwüsiniň ýarysy “Superbug” bakteriýalary: USDA La Salmonella düzgünini tankytlaýar
ABŞ-nyň towuk göwüsiniň ýarysy “Superbug” bakteriýalary: USDA La Salmonella düzgünini tankytlaýar
Anonim

Consumer Reports-yň gözleglerine görä, ABŞ-da organiki markalary goşmak bilen, çig towuk göwüsiniň ýarysynda zyýanly, antibiotiklere durnukly “superbug” bakteriýalary bolup biler. Penşenbe güni irden neşir edilen gözleg mallarda ulanylýan dermanlaryň has çäklendirilmegini talap edýär we hapalanan towuk iýilenden soň kesellese adamlary bejermegiň has kyn bolup biljekdigini duýdurýar.

Consumer Reports, tutuş ýurt boýunça 300-den gowrak çig towuk göwüsiniň seljermesinde, nusgalaryň ýarysyndan gowragynda fekal hapalaýjy maddalaryň we adatça bellenilen antibiotiklere garşy durnuksyz bakteriýalaryň bardygyny anyklady. Gözlegçiler bakteriýalaryň alty görnüşini barladylar we towuklaryň hemmesiniň diýen ýaly, esasanam ýerli dükanyňyzda satyn alnanlarda zyýanly bakteriýalaryň bardygyny anykladylar. “Roýter” habar gullugynyň habaryna görä, synagdan geçen towugyň 49,7 göteriminde üç ýa-da has köp antibiotiklere durnukly bakteriýalar bar.

Gorky, bu eti iýýän amerikalylaryň Salmonella ýokançlygynyň antibiotiklere durnukly görnüşine ýol açmagy, bu keseliň gözegçiliksiz diýen ýaly bolmagydyr. Salmonella ýokançlygy çig ýa-da bişmedik et, ýumurtga ýa-da guş önümlerini iýmekden döreýär. Infectionokançlyklar, adatça, towuk içilmedik ýa-da nädogry işlenilende ýüze çykýar. Resmiler dogry bişirilse, täsir eden towugyň sarp edilmegi üçin howpsuz boljakdygyna ynanýarlar. Alamatlarynda ýürek bulanma, gusmak, garyn agyrylary we içgeçme bar. Maýo klinikasynyň pikiriçe, Salmonella ýokançlygynyň alamatlarynyň köpüsi takmynan bäş günden soň azalsa-da, içegäniň kadaly ýagdaýa gelmegi üçin birnäçe aý gerek bolup biler.

2012-nji ýyldan bäri ABŞ-da azyndan iki döwletli Salmonella keseli ýüze çykdy Diňe şu ýyl Kaliforniýadaky “Foster Farms” bilen baglanyşykly wirus 18 ştat boýunça azyndan 300 adamy keselledi. Umuman alanyňda, ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CDC) Azyk howpsuzlygy habarlaryna görä, Salmonellada hapalanan towukdan emele gelen 29 ştatda azyndan 523 adamyň kesel bolandygyny aýdýar. Maglumat berilmedik güman edilýän hadysalary öz içine alsa, bu san 15 000-e ýetip biler.

“The Hill” -iň habaryna görä, Pew saglyk topary ABŞ-nyň Oba hojalygy ministrliginiň (USDA) çig towugy kadalaşdyrmagy gowulandyrmalydygyna ynanýar. Pew saglyk toparynyň azyk howpsuzlygy kampaniýasynyň müdiri Sandra Eskin: "Towukdan 500-den gowrak adam syrkawlasa, towuklaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hökümetiň syýasaty we ulgamy işlemeýär" -diýdi. "Azyk howpsuzlygy we gözegçilik gullugy ýaňy-ýakynda çykan" Salmonella hereket meýilnamasynda "teklip edilýäninden has ýokary bolmaly we beýleki bakteriýalara ýa-da wirusa garanyňda has köp hassahana ýerleşdirilmegine we ölümine sebäp bolan Salmonellany nyşana almak üçin has köp iş etmeli." Pew, gaýtadan işleýän desgalarda towuk üçin täze çäkleri kesgitlemegi, fermalara we desgalara duýdansyz baryp görmegi we standartlaryny yzygiderli täzelemegi teklip edýär.

Consumer Reports gözlegini biynjalyk edýän bolsa-da, gözlegçiler guşlary azyndan 165 dereje dogry bişirmek bakteriýalary öldürer diýip hasaplaýarlar. Şeýle hem, beýleki iýmitleriň hapalanmazlygy üçin çig et üçin aýratyn kesiş tagtalaryny ulanmagy maslahat berýärler. Salmonella we özüňizi nädip howpsuz saklap boljakdygy barada has giňişleýin maglumat üçin CDC.gov girip görüň.

Mowzuk arkaly meşhur