Syçanlarda içege bakteriýalaryny dolandyrmak arkaly ýeňilleşdirilen autizmiň alamatlary
Syçanlarda içege bakteriýalaryny dolandyrmak arkaly ýeňilleşdirilen autizmiň alamatlary
Anonim

Içege mikrobiomyny, içegäniň içinde ýerleşýän bakteriýalary, semizlik, süýji keseli we içegäniň düwnük keselini öz içine alýan saglyk ýagdaýlary bilen baglanyşdyrýan gözlegler geň galdyrmaýar, ýaňy-ýakynda içege bakteriýalaryny käbir newrologiki näsazlyklar bilen baglanyşdyrýan gözleg “düýbüni tutujy” adyny aldy. Kaliforniýa Tehnologiýa Institutynyň gözlegçileri içege mikroblarynyň syçanlarda manipulýasiýasynyň autizm ýaly hereketleriň başlanmagyna gözegçilik edip biljekdigini ýüze çykardylar.

“Cell” inurnalynda ýerleşdirilen bu täze autizm gözleginde esasy gözlegçi Elaine Hsiao we CalTech-den kärdeşleri içege mikroblarynyň otistik syçanlaryň aň-bilim ukybyna, emosional ýagdaýyna we akyl saglygyna nähili täsir edýändigini barladylar. Enäniň immun işjeňleşmegi arkaly gözleg topary göwreli syçanlaryň nesillerinde autizm bilen baglanyşykly alamatlary we newrologiýany döretdi. Sagdyn syçanlaryň dolandyryş topary bilen deňeşdirilende, otistik syçanlar üýtgän içege mikroblarynyň alamatlaryny görkezdiler.

Mundan başga-da, otistik syçanlara immuniteti ýokarlandyrýan mikrob iýmitlenende, Bakteroid fragilis, autizm ýaly hereket saklandy. Bu eksperimental probiotik bejergisini alan syçanlar, stres derejesini peseltmegi başardylar, beýleki syçanlar bilen aragatnaşyk saklamagy we hapalary gaýtadan gazmagy ähtimal däldi. Indi gözleg topary, ýakyn iki ýylda başlajak kliniki synaglarda autizmden ejir çekýän adamlara bu probiotik bejergini synamaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

"Biziň bilşimize görä, bu keseliň GI disfunksiýasy bilen autizm üçin haýwan modeliniň ilkinji hasabaty. B. fragilis bejergisi syçanyň modelindäki GI meselelerini ýeňilleşdirýär we käbir esasy häsiýet alamatlaryny gowulaşdyrýar" -diýdi Hsiao. "Bu, GI problemalarynyň neýro-ösüş bozulmalarynda aýratyn alamatlara goşant goşup biljekdigini görkezýär."

Boulder, Kolorado uniwersitetiniň professory Rob Naýt, CalTech gözlegçileriniň öýjügiň şol bir sanynda çap edilen teswirinde "derňewi" atdy. Professor Naýt, gözleg assosiasiýasy Dorota Porazinska we doktorlyk okuwçysy Sofi Weiss bilen bilelikde CU-Boulder-den: "Bu gözlegiň has giň potensialy, autizm spektri bozulmalary bolan adamlary bejerip bilýän meňzeş probiotikdir."

Şeýle hem professor Naýt, ýurduň öňdebaryjy newrologlarynyň, psihiatrlarynyň, epidemiologlarynyň, çaga lukmanlarynyň we mikrobiologlarynyň tejribesini özünde jemleýän täze döredilen dersara konsorsium bolan Autism Mikrobiome Konsorsiumy üçin teswirler berýär. Otizm spektriniň bozulmagyndan ejir çekenleriň köpüsiniň aşgazan-içege kynçylyklaryndan ejir çekýändigini göz öňünde tutsak, saglyk we ylym hünärmenleriniň bu topary autizmiň adam bedeninde tapylan trillionlarça mikroblar bilen baglanyşygy baradaky düşünjämizi hasam artdyrmak isleýär.

Professor Naýtyň Amerikan Gut Taslamasynyň kömegi bilen autizm spektri bozuk adamlar içege mikroblaryny mugt yzygiderli alyp bilerler. Adam iýmit taslamasy boýunça Amerikan Guty, “Global Gutyň mikrob dürlüligine düşünmek üçin dünýädäki iň uly açyk çeşme taslamasy” hasaplanýar, şol sanda 6 000 000-den gowrak agza. Köpçüligiň gözleginde maliýeleşdirilýän bu gözleg, işleýän 36 hepdede eýýäm 360 000 dollardan geçdi.

Mowzuk arkaly meşhur