2013-nji ýylyň iň görnükli yza çekilişi
2013-nji ýylyň iň görnükli yza çekilişi
Anonim

Bu ýyl köp sanly lukmançylyk pikirleri, beýannamalar ýa-da neşirler köp şübheli ünsi çekdi. Köplenç ahyrky netije lukmançylykda, ismurnalistikada ýa-da syýasatda haýsydyr bir ýalňyşlygy boýun almaly uly at bolupdy. Adamlaryň beýle samsyklygyň gaýtalanmazlygy umydy bilen nämäniň ýalňyşandygyny hemişe bellemelidiris. Şeýlelik bilen, 2013-nji ýylda adamlaryň sözlerini iýmeli bolýan bäş sany bellemeli mysal:

5. BSG-nyň hasabatynda uly bölekler

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Europeewropadaky saglyk tapawudy baradaky hasabatda Gresiýanyň maliýe krizisi barada 2011-nji ýylda göz açdy. Hasabatda "AIW-iň derejesi we geroin ulanylyşy ep-esli ýokarlandy" diýlip, hasabatda aýdylşyna görä, täze AIW infeksiýalarynyň ýarysyna golaýy adamlara 955 dollara barabar artykmaçlyk almaga we neşe serişdeleriniň ornuny tutmak programmalaryna has çalt girişmäge mümkinçilik berýär.."

BSGG-nyň metbugat sekretary hasabatda 2011-nji ýylda 52 göterim ýokarlanan Gresiýada wena damarlaryny ulanýanlaryň täze infeksiýalaryň ýarysyny emele getirýändigini aýdýandygyny düşündirdi. "Anekdot subutnamalara" esaslandy. Netijede, ulanyjylaryň bilgeşleýin özlerine ýokaşýandyklaryny görkezýän hiç hili anyk mysal berilmedi.

4. Bedeniň simmetriýasy barada gizlin maglumatlar

Gözlegiň awtorynyň gözleg işlerini abraýly ylym journalurnalyndan almak isleýänligi köplenç halatda däl. Emma Rutgers uniwersitetiniň ewolýusiýa biology Robert Trivers muny etdi. Ahyry bu ýyl islegini gazandy.

Gözleg, tansyň jynsy seçimdäki roluna seredip, ýamaýkaly ýetginjekleriň bedenleri has simmetrik hasaplanylsa, gowy tansçy hökmünde görülmeginiň mümkindigini ýüze çykardy. Emma Trivers, awtordaşlaryndan biriniň käbir maglumatlary galplaşdyrandygyny, netijede çekeleşikli synagdan soň yza çekilmegi bilen gutarandygyna düşündi.

3. Gupta Potdaky sesini "Hawa" diýip üýtgedýär

CNN-iň tanymal habarçysy Sanjaý Gupta 2009-njy ýylda çap edilen bir makalada dermanlyk mariuana goldaw berýän ylmy "täsir galdyryjy" diýip hasaplaýar we neşe serişdesini ulanýanlar "ýokary derejä ýetmek isleýär".

Medicalöne lukmançylyk hünärmenleri, neşe öndürijiler we hassalar bilen gürleşenden soň, Gupta şu ýyl ýüzbe-ýüz boldy we alternatiw bejergini doly goldaýandygyny aýtdy. "Men şu wagta çenli gaty görmedim" -diýdi. "Beýleki ýurtlardaky kiçi laboratoriýalardan haýsydyr bir ajaýyp gözleg geçirýän kagyzlary gözden geçirmedim we kanabyň alamatlary gowulaşan kanuny hassalaryň gaty sesini çykarmadym."

Gupta indi neşe serişdelerine garşy göreş gullugynyň neşe serişdelerini "kabul edilmedik derman serişdesi ýok we hyýanatçylykly peýdalanmak üçin ýokary potensialy" hasaplanýan durmuşy howp astyna alýan beýleki dermanlar bilen bir kategoriýa bölmeginiň sebäbini sorag astyna alýar.

2. Drama üçin gazuw

HPV sanjymlarynyň mowzugy global ýylylyga meňzeýär, sebäbi hiç hili ylmy jedel ýok. Emma Keýti Kuryç, Keýtiniň görkezişiniň bir bölüminde bar ýalydy. Couric enelere sanjymyň gyzlaryna nähili zyýan berendikleri barada gürleşmäge eneleri çagyrdy, lukmançylyk hünärmeni bolsa sanjymyň goragynyň bäş ýyldan soň ýok bolup biljekdigini aýtdy.

Bu kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) tapan zatlaryna ters gelýär. ABŞ-da 2006-njy ýylyň iýun aýyndan 2013-nji ýylyň mart aýyna çenli sanjymyň 57 million dozasy berildi, şolardan 22 000 000 gyz we aýal-gyzlaryň oňaýsyz hadysalara sebäp bolmagyna sebäp boldy. Bularyň aglaba köplügi (92 göterimi) çynlakaý däldi, galanlary durmuş üçin howplydy. Şeýle hem CDC sanjymdan goragyň könelip biljekdigini hiç wagt bellemedi.

Couric blogda "Biz sanjymdan soň seýrek ýagdaýlarda ýüze çykýan çynlakaý ýaramaz hadysalara gaty köp wagt sarp etdik" -diýdi. HPV sanjymlarynyň howpsuzlygyna we netijeliligine has köp üns berilmelidi."

1. "Meýilnamaňyzy halasaňyz"

“HealthCare.gov” -yň ýaýramagy çepden saga syzyp, adamlaryň saglyk meýilnamasyna ýazylmagyna päsgel berýän mahaly, ýüzlerçe müň amerikaly - millionlarça adam bolmasa, asyl ýaýlymynyň ýatyrylandygy barada habar berildi. Munuň netijesi Prezident Obamanyň adamlardan “Amatly ideg kanuny” standartlaryna laýyk gelýän täze meýilnama geçmegini talap etmegi gijikdirdi.

Obamanyň metbugat ýygnagynda: "Amerikalylaryň köpüsi üçin, esasanam menden meýilnama bar bolsa, ony saklap biljekdigi baradaky kepillikleri eşidenimden soň, munuň näderejede gynandyryjydygyna doly göz ýetirýärin" -diýdi. "Bu öňe süren ýolumyň takyk däldigine şek ýok" -diýdi.

Dekabr aýynyň başynda geçirilen “Pew Research / USA Today” pikir soralyşygynda Obamany “ygtybarly däl” hasaplaýanlaryň sany ýylyň dowamynda 15 göterim ýokarlap, 30 göterimden 45 göterime çenli ýokarlandy.

Mowzuk arkaly meşhur