Syçanlarda AIW bejerilýärmi? Alymlar wirusy “Molekulýar gaýçy” bilen kesmek üçin baldak öýjüklerini ulanýarlar
Syçanlarda AIW bejerilýärmi? Alymlar wirusy “Molekulýar gaýçy” bilen kesmek üçin baldak öýjüklerini ulanýarlar
Anonim

Germaniýanyň Drezden Tehnologiýa Uniwersitetiniň alymlary diňe bir laboratoriýa syçanjygynda AIW öýjükleriniň ösmegini gijikdirmän, eýsem käbir mowzuklary doly bejerip biljek bejeriş usulyny tapdylar.

Gözlegçiler, “molekulýar gaýçy” diýilýän zady ulanýar. Bu gaýçy (esasan, tre-rekombinaza diýlip atlandyrylýan AIW kesýän ferment), alymlar geni üýtgedilen baldak öýjükleriniň kombinasiýasy bilen öýjüge sanjymdan soň wirusy ýokaşan öýjüklerden ýokaşdyrmaga kömek edýär. Bu amal somatik genetiki terapiýa diýlip atlandyrylýar we gözleg toparynyň dünýädäki iň ganly wiruslaryň birine ygtybarly we täsirli bejergi gözlemekde täze bir ýer açyp biljekdigini öňe sürýär.

Gamburgyň Heinrih Pette institutynyň wirusa garşy strategiýa bölüminiň müdiri, professor Joahim Hauber "The Local" gazetine beren interwýusynda "Dürli usullar we şuňa meňzeş çemeleşmeler bar, ýöne wirusy ýokaşan öýjüklerden ýok etmek özboluşly" -diýdi. AIW infeksiýasyny tersleşdirmek üçin häzire çenli bejerilen öýjükleri sagdyn goýuň.

Processhli proses adamlaşdyrylan syçanlardan, ýagny adam genlerine, öýjüklerine, dokumalaryna ýa-da organlaryna girizilen syçanlardan gan nusgalaryny almakdan başlaýar. Soňra bu nusgalar baldak öýjükleri üçin ýygnalýar, soňra täze, genetiki taýdan üýtgedilen gan öýjüklerini emele getirip bolýar. Alymlar häzirki wagtda AIW kesýän fermenti öz içine alýan täze döredilen nusgalary täzeden gözden geçirenlerinde, ferment wirusy genomyň ujundaky genleri tapýar, DNK genomyndan aýyrýar we ýokanç öýjügini netijeli bejerýär.

Hauberiň pikiriçe, teklip edilýän teoriýa genetiki taýdan üýtgedilen immun öýjükleriniň köpelmegini görýär, şonuň üçin geljekde AIW keseliniň bu “gaýçy” ulanylmagy bilen bedenden arassalanmagy mümkin. "Adamlaşdyrylan syçanlar modelinde wirusyň mukdary aç-açan azaldy we hatda ganda ýok" -diýdi.

"Bu, iň tolgundyryjy zatlaryň biri" -diýdi. Bejergi barada düşnüksiz umyt bar, ýöne ilki bilen subut edilmeli ". Toparyň bellemegine görä, kliniki synaglarda molekulýar gaýçy ulanmak on ýyl dowam edip biler.

Häzirki gözlegde gazanylan üstünliklere garamazdan gözleg topary, netijeleriniň häzirki howada öňe gitjekdigine umyt bildirdi. Uly reseptli derman kärhanalary hassalary öz dermanlarynda saklamaga uly gyzyklanma bildirýärler - esasanam müşderileri gaýtalaň - we “C” sözüni görkezýän islendik açyş warianty, hatda bütin dünýäde bejerginiň deňeşdirip bolmajak peýdalary bilenem negatiwdir.

AIW / AIDS barada ylmy bilimleriň uly banklaryna salgylanyp, Hauber "Potensial ulanylmaýar" -diýdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hasabatyna görä, bu kesel şu wagta çenli 36 million adamyň ölmegine we 2012-nji ýylda ýene 35 million adamyň bu kesel bilen ýaşaýandygyna has agyr degýär. Dogry bejeriş usullaryna elýeterli bolmadyk dünýäniň sebiti. Dünýäde ýokaşan ilatyň 69 göterimini öz içine alýan bu sebitde 20 adamdan birine AIW ýokaşýar.

Diňe ABŞ-da 13 ýaş we ondan uly 1, 148, 200 adam AIW infeksiýasy bilen ýaşaýardy. Şolardan 18 göterimi (ýa-da 207, 600) entek diagnoz goýulmady. Bu, Saharanyň günortasyndaky Afrikanyň ýaýramagyna ABŞ-dan takmynan 17 esse köpdür.

Mowzuk arkaly meşhur