Stress geni ýürek agyry töwekgelçiligi bilen baglanyşykly: Stressli ýürek näsaglary ýürek agyrysyndan ölmek ähtimallygy 38%
Stress geni ýürek agyry töwekgelçiligi bilen baglanyşykly: Stressli ýürek näsaglary ýürek agyrysyndan ölmek ähtimallygy 38%
Anonim

Alymlar ýürek agyry ýa-da ýürek keseli bilen baglanyşykly stres genini we şeýle ýürek-damar kesellerinden ölüm howpunyň ýokarlanmagyny kesgitlediler. Gözleg, käbir adamlaryň ýürek-damar kesellerine beýlekilerden has köp ýykgyn etmeginiň täze biologiki sebäbini hödürleýär.

“PLoS One” -da neşir edilen gözlegde, Dýuk uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň gözlegçileri genomda bolup geçýän ýekeje DNK harpynyň üýtgemegini seljerdiler - bu stresiň täsirine has gowşak goralanlygy belli bolan üýtgeşme. Öwrenilen 6 000 ýürek hassasyndan 10 erkekden biriniň geni bar bolsa, aýallaryň 3 göterimi bar. Bu genetiki üýtgemäni başdan geçiren näsaglaryň, üýtgemezden adamlar bilen deňeşdirilende ýedi ýyldan soň ýürek agyry ýa-da ýürek keselleriniň ölüm howpunyň 38 göterim ýokarlanandygyny anykladylar. Gözlegçiler, şeýle näsaglara stressi azaltmagyň ýoluny tapmagyň soňunda ýolda kömek edip, ýürek agyry howpuny azaldyp biljekdigine ynanýarlar.

Heartürek keseli ABŞ-da düwnük keseli, insult, betbagtçylyklar we Alsgeýmer keseli bilen birlikde ölümiň esasy sebäplerinden biridir. Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň (CDC) habar bermegine görä, 2011-nji ýylda ABŞ-da 26,5 million adama ýürek keseli bardy. "Düwnük keselinde şahsylaşdyrylan lukmançylyk hakda köp eşitdik, ýöne ýürek-damar kesellerinde has töwekgelçilikli adamlary kesgitleýän genetiki wariantlary tapyp bilmeris" -diýip, Özüňi alyp baryş lukmançylyk gözleg merkeziniň müdiri doktor Redford Williams Dýuk uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi habarnamada aýtdy. "Bu ýerde ýürek-damar kesellerinde şahsylaşdyrylan lukmançylyga geçmegiň paradigmasy bar."

Stress ozal saglyga ýaramaz täsirler bilen baglanyşyklydy, sebäbi kortizol metabolizme we çişmä täsir edip biler. Kortizol stres wagtynda çykýan gormondyr, bu hem ýürek keseli bilen baglanyşyklydyr. Doktor Williams BBC-ä "Bu genotipiň esasynda ýürek keseliniň döremek howpy has ýokary bolan adamlary tanap biljek günümize tarap bir ädimdir" -diýdi. "Bu, ýürek-damar keselleri üçin şahsylaşdyrylan lukmançylyk ugrundaky ädimdir." Lukmanlar hassanyň stres genini tanap bilseler, teoretiki taýdan ýürek keselleriniň öňüni alyp bilerler.

"Bu gatnaşyklaryň aňyrsynda mümkin bir mehanizm tapmak bilen, bu gözlegçiler özüni alyp barşyny üýtgetmek ýa-da zerur bolan ýagdaýynda bar bolan dermanlar bilen bu meseläni çözmegi teklip etdiler, Iňlis ýürek gaznasynyň kömekçi lukmançylyk müdiri professor Jeremi Pirsson BBC-ä aýtdy. Gözlegiň esasy awtorlary gen üýtgemegine has gowy düşünmek üçin has köp gözleg geçirerler. Stresse sebäp bolan kortizol ýokarlananda ganda köpelýän belli bir birleşmä, MMP9 fermentine ünsi jemlärler.

Şol bir wagtyň özünde, ýürek keseli ýa-da aladalanmak howpy abanýan adamlar mundan beýläk stresiň döremeginiň öňüni almak üçin çäreleri görüp bilerler. Pirsson BBC-ä beren interwýusynda: "Stressi ýeňip geçmek üçin oňyn durmuş ýörelgelerini üýtgedip bilersiňiz" -diýdi. “Deňagramly iýmitlenmek we yzygiderli bedenterbiýe, durmuşyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin özüňizi has gowy duýmaga kömek eder. Köplenç aladalanýan bolsaňyz we stres derejäňiz barada alada edýän bolsaňyz, lukman bilen gürleşmek üçin wagt belläň.”

Mowzuk arkaly meşhur