Agramy ýitirmek hirurgiýasynyň artykmaç töwekgelçilikleri: Bariatriki hirurgiýa, kesel semizligi üçin 'Diňe täsirli bejergi'
Agramy ýitirmek hirurgiýasynyň artykmaç töwekgelçilikleri: Bariatriki hirurgiýa, kesel semizligi üçin 'Diňe täsirli bejergi'
Anonim

Iýmit we maşk bilen deňeşdirilende aşa semiz ýa-da semiz adam üçin horlanmak operasiýasy çalt we täsirli çözgüt ýaly bolup görünse-de, saglygy goraýyş işgärleriniň köpüsi gaýtadan operasiýa we seýrek ýagdaýlarda ölüm ýaly kynçylyklar sebäpli prosedura garşy duýduryş berýärler. Olaryň argumenti dogrymy? JAMA Surgery theurnalynyň 18-nji dekabrynda çap edilen soňky gözlegde, ýüze çykýan kynçylyklara garamazdan, baratrik operasiýasyny geçiren semizlik bilen göreşýän adamlaryň operasiýadan soň has sagdyn hasaplanýandyklary mälim edildi.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSG) hasabatyna görä, dünýädäki 1,4 milliard agramly ulularyň arasynda 200 million erkek we 300 million aýal semiz hasaplanýar. Her ýyl 2,8 million töweregi ulular aşa semizlik ýa-da semizlik sebäpli ölýärler we bu iki şert dünýäde ölümiň bäşinji sebäbi bolup durýar. Semizlik ýürek-damar keseli, süýji keseli, myşsa-skelet bozulmalary we käbir düwnük keselleri ýaly dürli saglyk kynçylyklaryna sebäp bolup biler. Bedeniň köpçülik görkezijisi (BMI) has ýokary ýa-da 30-a deň bolan adamlar semiz hasaplanýar.

Waşingtondan baş gözlegçi doktor Su-Hsin Çang: "Agramy ýitirmek operasiýasy, horlanmaga ep-esli täsir edýär we baratriki näsaglaryň köpüsinde semizlik bilen baglanyşykly şertleri gowulandyrýar" -diýdi. Uniwersitet lukmançylyk mekdebi. Umuman, ölüm derejesi gaty pes ".

Doktor Çang we onuň kärdeşleri, ortaça BMI 46 bolan 162 000 hassany öz içine alýan horlanmak operasiýasyna esaslanan 150 gözlegiň üstünde işlediler. Gözleg topary barýatrik hirurgiýanyň üç dürli görnüşini seljerdi, şol sanda: aşgazan aýlaw operasiýasy. aşgazan hirurgiki taýdan ýapylýar, sazlanylýan aşgazan saralýar, bu ýerde aşgazanyň hakyky ululygyny azaldýar we aşgazanyň köp bölegini aýyrmagy öz içine alýan ýeň gastrektomiýa.

Netijeler, ortaça näsagyň horlanmak operasiýasyndan soňky bäş ýylda BMI-ni 12-den 17 bal azaldandygyny görkezdi. Bu amal, ýürek keseli, süýji keseli we uky apnesi ýaly semizlik bilen baglanyşykly şertleri ýok etmekde-de täsirli boldy. Beýleki tarapdan, çylşyrymlylyk derejesi 10-17 göterim aralygynda ölçenildi. Gaýtadan işlemegiň derejesi ýedi göterim töweregi, ölüm derejesi bolsa 0.08 bilen 0.31 göterim aralygyndady.

Doktor Çang sözüniň üstüni ýetirip, "Kilogrammanyň we töwekgelçilikleriň derejesi dürli proseduralarda tapawutlanýar" -diýdi. "Bular semiz näsaglara hirurgiki usul teklip edilende gowy habar berilmelidir we karar berlende gowy göz öňünde tutulmalydyr".

Horlanmak operasiýasynyň üç görnüşinden hem ýeňli gastrektomiýa geçirilen hassalar diňe gan akma, ýokançlyk we içege böwetlenmeleriniň ownuk alamatlaryny görkezmek bilen iň köp agramyny ýitirýärler. Aşgazan aýlanyş operasiýasy horlanmak üçin täsirli hasaplandy; Şeýle-de bolsa, gözleg bu toparda has çylşyrymlylygy ýüze çykardy diýip, HealthDay habar berdi. Netijede, sazlanyp bilinýän aşgazan zolagyny alan hassalar, aşgazan aýlanyşyny ýa-da ýeňli gastrektomiýany başdan geçiren, ýöne has az kynçylyklary başdan geçiren hassalara garanyňda az agramyny ýitirdi.

Mowzuk arkaly meşhur