Çaga ölüminde jyns tapawudy dowam edýär; Göz öňünde tutulmadyk tendensiýa Derňewçileri syrlamaga dowam edýär
Çaga ölüminde jyns tapawudy dowam edýär; Göz öňünde tutulmadyk tendensiýa Derňewçileri syrlamaga dowam edýär
Anonim

Amerikan jemgyýetiniň ösmegi bilen akýagyzlar bilen afroamerikalylaryň arasyndaky çaga ölüminiň arasyndaky boşlugy, esasan, bilimiň belli bolmadyk boşluklary bilen düşündirip bolar, ylym henizem synlap bilmeýär.

Miçigan Döwlet Uniwersitetiniň täze gözleginde, 1983-2004-nji ýyllar aralygynda ABŞ-nyň dogluş şahadatnamalarynyň 50 millionyny seljerip, geçen nesilleriň arasyndaky boşluga seredilýär. düýpli ösüş.

"Tapyndylarymyzy geň galdyrýan zat, synlap boljak ähli faktorlary, şol sanda enäniň ýaşyny, bilim derejesini, maşgala ýagdaýyny we ýaşaýan ýerini göz öňünde tutanymyzda, ak-gara bäbekleriň ölýän derejesiniň tapawudy düýpgöter durnukly boldy. iki onýyllyk "Ykdysadyýet professory Stiwen Haýder penşenbe güni eden çykyşynda aýtdy. "Bu boşlugy gysgaltmakda öňegidişlik gazanyp bilmedik".

Başga bir ykdysatçy we epidemiolog Haýdar we onuň kärdeşleri, dogluş ýazgylaryny soňraky ölüm bilen deňeşdirip, bu boşluga sebäp bolýan birnäçe göze ilýän faktorlary tapdylar. Umuman aýdanyňda, ak bäbekleriň ölüm derejesi 9-dan 5.3-e çenli azaldylandan soň, ak, garaýagyzlaryň arasynda bäbekleriň ölüm aratapawudy her 100 000 diri dogulanda 2,6 ölüm azaldy. Afro-amerikan bäbekleriniň ölüm derejesi 1983-nji ýylda 100 000 diri dogulan çaganyň 18,6-dan 2004-nji ýylda 12.3-e düşdi.

Gözlegiň ahyrynda ölüm aratapawudynyň takmynan 74 göterimini gözegçilik edip bolmaýan faktorlaryň tapawudy bilen düşündirip bolar. Başga sözler bilen aýdylanda, Haýder akýagyzlar bilen garaýagyzlaryň arasyndaky boşlugyň diňe dörtden bir bölegine çenli azaljakdygyny, syýasatçylaryň birden köp kategoriýalarda - bilim, nikalaşmak we ş.m. jyns taýdan tapawudy aradan aýyrmagy başarandygyny aýtdy.

Bu boşlugyň göze ilýän sebäpleriniň köpüsi sosial-ykdysady ýagdaý we öý girdejileri bilen baglanyşyklydyr diýip, Haýdar we kärdeşleri iýul aýynda çap edilen makalada aýtdylar. Çak edilişine görä, garry eneleriň we ýokary girdejili adamlaryň, şol sanda durmuşa çykan aýallaryň arasynda çaga ölüminiň derejesi ortaça 31 000 dollar töweregi.

Gyzykly tarapy, sülçüler immigrant ilatyň sosial-ykdysady ýagdaýynyň pesligine garamazdan bäbekleriň ölüm derejesiniň pesdigini tassyklaýan “Ispan paradoksy” diýilýän zat üçin düşündiriş tapdylar.

Iýun aýynda MakGill uniwersitetinden geçirilen şuňa meňzeş gözleg, akýagyzlar bilen afro-amerikalylaryň arasyndaky boşlugyň azalmagynyň göze ilýän sebäpleri, zäherlenmeler we gar awtoulag hadysalary ýaly bilkastlaýyn şikesleriň 18 göterim azalmagy bilen garaýagyz erkekleriň ömrüniň peselendigini görkezýär. Heartürek kesellerinden we AIW / AIDS-den ölenleriň hersinde 15 göterim azalýar. Aýallaryň arasynda iň uly ýeke-täk sebäp ýürek keseli (39 göterim), bilgeşleýin şikeslenme (10 göterim) we insult, süýji keseli we AIW / AIDS bilen baglanyşykly kynçylyklar sebäpli dürli sebäplere görä ölümleriň azalmagydy.

Her niçigem bolsa, bu azalma lukmançylyk derňewçilerine anyk jogaplary gysga goýdy. Çaga lukmany Filip M. Farrell geçen aýyň ahyrynda "Nýu-Yorkork Taýms" gazetine beren interwýusynda: "Gysga wagtyň içinde ak-gara boşlugy beýle düýpli ýok etmek hiç wagt görülmedi" -diýdi. "Düşündirjek lukmançylyk modelimiz ýok" -diýip, soňky iki onýyllykda göwrelilige ideg etmekde möhüm bir zat getirmedi.

Şeýle-de bolsa, beýleki lukmançylyk hünärmenleri bu boşlugy bäbekleriň ölümini göwreli enäniň abadançylygy bilen baglanyşdyrýan teoriýa bilen düşündirip boljakdygyny öňe sürýärler.

Harper S, Rushani D, Kaufman, JS. 2003-2008-nji ýyllardaky ak-gara ömrüň dowamlylygyndaky tendensiýalar. JAMA. 2013

Mowzuk arkaly meşhur