2013-nji ýylyň iň oňat tebigy iýmit serişdeleri: Kesellere garşy göreşjek we sagdyn saklajak 8 agzy suwlandyrýan iýmit [PLUS RECIPES]
2013-nji ýylyň iň oňat tebigy iýmit serişdeleri: Kesellere garşy göreşjek we sagdyn saklajak 8 agzy suwlandyrýan iýmit [PLUS RECIPES]
Anonim

Lukmanlaryň kabinetine baryp görmekden başlap, reseptleri doldurmak üçin nobata garaşmak, adaty sowukdan artrit kesellerini bejermek agyryly iş bolup biler. Bejergi üçin çykdajylar, köp sanly medisina tölegleri, aşhana stolunyň üstünde ýygnanýan dermanlar we reseptli dermanlar bilen üpjün edilip bilinjekden has köp bolup biler. Geçen ýyl, ylmy subutnamalar bilen goldanan soňky iýmit açyşlary aşhanada gizlenýän kesellere garşy göreşmek üçin tebigy we ýokumly çalt düzedişleri görkezdi. Aşakda “crème de la crème” - 2013-nji ýylda iň oňat iýmit açyşlary, bu kesellere garşy göreşmäge we 2014-nji ýylyň dowamynda sizi sagdyn saklamaga kömek eder.

8. Brokkoli güneşli ekran bolup biler, deriniň düwnük keseliniň öňüni alyp biler

Düwürtikli, gök gök önümler derä ulanylanda bedeni melanoma ösüşinden gorap biler. Brokkoliniň fitohimiki, sulforafan, iýilende rak keseline garşy häsiýetleri bilen baglanyşyklydy, ýöne Arizona uniwersitetiniň gözlegçileri munuň “iň möhüm brokkoli ösümligi” hökmünde has güýçli bolup biljekdigine ynanýarlar. Tapyndylar sulforafanyň rak keseline garşy genleri işjeňleşdirmekde we güne ýanýanlaryň öňüni almakda we hatda deride goraýjy fermentleri döretmekde täsirlidigi subut edilen rak keselini döredýän ýollary saklamakda täsirli bolandygyny ýüze çykardy. Sulforafan ulanylyşy, esasanam immun ulgamy gowşak adamlarda deri düwnük keseliniň döremek howpuny azaldyp biler.

Maşgala üçin dostlukly brokkoli reseptleri üçin şu ýere basyň.

7. Şokolad bedeniň ýagyny azaldyp biler

Süýji we süýji, agzy suwlandyrýan şokolad barlary lukmanyň bedenindäki ýag göterimini azaltmak üçin görkezmesi ýaly bolup bilmez, ýöne ispan gözlegçileri munuň täsirli bolup biljekdigine ynanýarlar. Ispaniýanyň Granada uniwersitetinde alymlar topary bedeniň ýagynyň şokolad sarp edilişine ters proporsionaldygyny anykladylar. Bu tapyndyda flawonoid kateşiniň ýokary derejesi ýaly şokoladdaky birnäçe ýokumly maddalar bolup biler. Birleşme, kortizol önümçiligine we insuline duýgurlygyna täsir edip, bedeniň sagdyn öýjüklerini ösdürip ýetişdirýär.

Sagdyn şokolad reseptleri üçin şu ýere basyň.

6. Wildabany gök gül, metabolik sindromyň pes töwekgelçiligi

Günde iki käse ýabany gök gül, metabolik sindrom bilen baglanyşykly dürli keselleriň, şol sanda rak, ýürek keseli, süýji keseli we Alsgeýmer keseliniň döremeginiň öňüni alyp biler. Kimdir birine bu ýagdaý diagnozy goýulmagy üçin aşakdaky saglyk aladalarynyň üçüsini ösdürmeli: garyn semizligi, diastolik gan basyşy, agyz bekleýän glýukoza, glýukoza çydamsyzlygy, pes HDL holesterini, insuline garşylyk, sistolik gan basyşy ýa-da ýokary trigliserid derejesi. Gözlegçiler ýabany gök gülleriň dowamly çişmegi azaldýandygyny we metabolik sindrom bilen baglanyşykly adaty bolmadyk lipid profilini we gen aňlatmasyny gowulandyrýandygyny ýüze çykardylar.

“Medical Daily” -iň özüne mahsus gök reseptleri üçin şu ýere basyň.

5. Üzümi köp iýmek ýokary gan basyşyny peseldýär we has köp

Alkogolly görnüşi bolmazdan, iýmitiňize has köp üzüm goşmagyň wagty geldi. Recentaňy-ýakynda geçirilen bir barlagda täze üzüm, kişmiş we 100 göterim üzüm şiresi iýýän adamlaryň has sagdyn, deňagramly iýmitlenme ähtimallygy görkezildi. Üzümi sarp etmek, üzümde köp duş gelýän antioksidant polifenollar sebäpli ýagyň köpelmegini azaldyp, ýürek-damar keselleriniň öňüni alyp biler.

Islendik nahar üçin üzüm reseptleri üçin şu ýere basyň.

4. Bir günde alma ýürek-damar keselleriniň töwekgelçiligini peseldip biler

150 ýyllyk saglyk nakyly “günde alma lukmany uzaklaşdyrýar” diýen nakyl hakykatdanam dogry. Oksford uniwersitetiniň geçiren gözleginde gündelik almanyň öňüni alyş lukmançylygyna meňzeş ýürek-damar keselleriniň ýüküni ýeňilleşdirip biljekdigi ýüze çykaryldy. Bu tapyndylar, bu keseliň töwekgelçiligi bolan adamlar üçin arzan we howpsuz durmuş ýörelgesini görkezýär. Gözlegiň awtorlary, statin bellenen hassalary çalyşmagy maslahat bermeýärler, ýöne has köp miwe iýmek saglyga köp peýdaly bolup biljekdigi bilen ylalaşýarlar.

Sagdyn alma reseptleri iýmitlenişiňize goşmak üçin şu ýere basyň.

3. ilyagly balyklar revmatoid artrit töwekgelçiligini ýarym kesip biler

Romatoid artrit hassalary iýmitlenişinde balyk sarp edişini artdyrmak isläp bilerler. Şwesiýaly gözlegçiler losos, makel, sogan, sardina ýa-da alabalyk ýaly ýokary ýagly balyklaryň hepdelik naharlaryny immun ulgamynyň bogunlara ýalňyşlyk bilen hüjüm edýän awtoimmun keseliniň töwekgelçiligini ep-esli azaldýandygyny ýüze çykardylar. 10 ýyllap hepdede bir gezek balygyň bir bölegini az iýmek, beýleki az ýagly balyklary iýmek bilen deňeşdirilende keseliň umumy töwekgelçiligini 29 göterim azaldy.

Sagdyn bişirilen losos resepti üçin şu ýere basyň.

2. Miwe we gök önümler aýallarda öt haltasynyň döremek howpuny iki esse azaldar

Irki ýüze çykarmak we bejermek, öt haltasynyň öňüni almagyň iň oňat usulydygyna garamazdan, aýallara düwnük keselini peseltmek üçin aşhanasyndan başga bir zat gözlemezlik maslahat berilýär. Miwe we gök önümleri ýönekeý sarp etmek, soňky gözleglere görä aýallarda öt haltasynyň döremek howpuny ýarymdan gowrak azaldyp biler. Miwe we gök önümleri köp iýen we A, C we E witaminlerini köp kabul eden aýallarda öt haltasynyň döremek howpy iň pesdir. Sary-mämişi gök önümleri köp iýenlere, bu reňkli gök önümleri iň az iýen aýallara garanyňda, öt haltasynyň düwnük keseline duçar bolmak ähtimallygy 52 göterim azdyr.

Lezzetli süýji kartoşka resepti üçin şu ýere basyň.

1. Gyzyl üzümdäki we gök önümdäki birleşme immunitet ulgamyňyzy güýçlendirip biler

Gyzyl üzümde we gök reňkde tapylan birleşme Resveratrol, immunitetini güýçlendirip biler. Bedeniň ilkinji gorag ugry hökmünde immun ulgamy, C witaminiň gen aňlatmasyny güýçlendirmek üçin D witaminiň resveratrol we pterostilben bilen täsirleşmeginden peýdalanýar we antibiotikleriň täsirini ýitirýän umumy meseläni çözüp biler. Gyzyl çakyrdan hem tapylan Resveratrol, eşidişiň peselmeginiň öňüni almak, holesterini azaltmak we düwnük keselini azaltmak ýaly peýdalara jogapkärdir.

Gök üzümiň süýji reseptleri üçin şu ýere basyň.

Bu iýmitleri azyk önümleriniň sanawyna goşmagyň we 2014-nji ýylyň dowamynda sizi bagtly we sagdyn saklamak üçin iýmitlenişiňizde esasy zat bolmagyna wagt geldi.

Mowzuk arkaly meşhur